Phát huy nét đẹp người Hà Nội

(LĐTĐ) Xây dựng văn hóa, con người luôn là một trong những ưu tiên của Hà Nội. Trong nhiệm kỳ này, Thành ủy ban hành Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình đã phát huy những thành tựu, kết quả đáng ghi nhận trong tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của nhiệm kỳ trước, đồng thời có nhiều nét mới, đột phá, chuyên sâu hơn, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới.
Văn hoá ứng xử người Hà Nội: Góc nhìn từ tuân thủ pháp luật giao thông Chất thanh lịch của người Hà Nội

Những năm qua, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, mục tiêu phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” tiếp tục đặt ra nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cho cả hệ thống chính trị. Đó là phát triển văn hóa, con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Phát huy nét đẹp người Hà Nội
Chương trình số 06-CTr/TU đặt mục tiêu phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hóa văn hóa của nhân loại.

Đáng chú ý, các mục tiêu đặt ra đều nêu rõ “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và Thủ đô”. Nói nôm na, văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó ưu tiên phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Khơi dậy lòng tự hào, tình yêu Hà Nội và ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân Thủ đô.

Cụ thể, Thành phố phấn đấu đến năm 2025, từ 86 đến 88% số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa đạt 65%, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 75%, 100% thôn, làng có nhà văn hóa. Trong giai đoạn 2021 - 2025, có thêm 15 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ba di tích Quốc gia đặc biệt. Số trường học công lập đạt tiêu chuẩn quốc gia từ 80 – 85%. Đầu tư xây dựng từ 3-5 trường liên cấp có diện tích tối thiểu 5ha và có cơ sở vật chất ngang tầm các nước trong khu vực...

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Chương trình số 06-CTr/TU xác định ưu tiên đầu tư từ ngân sách Thành phố cho phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Triển khai tích cực, có hiệu quả xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa phải tương xứng với tăng trưởng và phát triển kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh khuyến khích xã hội hóa, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, cơ sở vật chất, công nghệ trong việc phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là chú trọng quan tâm yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân dân gian, văn nghệ sĩ… Triển khai số hóa tư liệu di sản. Triển khai thực hiện các nội dung gia nhập mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” theo tiêu chí, lộ trình đã cam kết với UNESCO. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng và phát triển thị trường văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa.

Đối với nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân, Thành phố đặt mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, chương trình đã đưa ra những giải pháp cụ thể như: Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Thành phố ưu tiên phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, mở rộng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, từng bước giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ hằng tháng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Cùng với Chương trình số 06-CTr/TU, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành phụ lục 58 nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, dự án phân công cho các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện.

Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo. Nâng cao năng lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh đồng đều ở các tuyến, đa dạng hóa các dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chương trình số 06-CTr/TU nêu rõ, cần sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế đặc thù như xây dựng cơ chế phối hợp, liên kết giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đồng thời lồng ghép, tích hợp các nhiệm vụ của cơ sở, ban, ngành, làm cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được thống nhất. Trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu của Thành phố sẽ nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích phát triển mô hình du lịch di sản, ẩm thực, nhất là trong lĩnh vực sáng tạo khởi nghiệp, gắn kết du lịch với các ngành công nghiệp văn hóa...

Trong Chương trình số 06-CTr/TU, Thành ủy Hà Nội nêu rõ, phải phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới trong xây dựng và phát triển văn hóa; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua./.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gần đây nhất là việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cung ứng thực phẩm ...
Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra lưu trú của khách để phòng, chống ...
Kết nối giao thương trực tuyến thanh long Việt Nam với Ấn Độ và Pakistan

Kết nối giao thương trực tuyến thanh long Việt Nam với Ấn Độ và Pakistan

(LĐTĐ) Ngày 5/8 tới đây, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam ...
Tổng Cục Hải quan gỡ vướng tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái

Tổng Cục Hải quan gỡ vướng tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái

(LĐTĐ) Tổng Cục Hải quan cho phép vận chuyển hàng hoá đang lưu giữ tại cảng Cát Lái đến cảng biển khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ...
Thông báo khẩn tìm người đến ngõ 187 đường Hồng Hà và chợ Long Biên từ 18/7 đến 3/8

Thông báo khẩn tìm người đến ngõ 187 đường Hồng Hà và chợ Long Biên từ 18/7 đến 3/8

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình vừa phát thông báo tìm người đã đến ngõ 187 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá và chợ Long Biên ...
Nhãn lồng Hưng Yên từng bước lên các sàn thương mại điện tử trong mùa dịch

Nhãn lồng Hưng Yên từng bước lên các sàn thương mại điện tử trong mùa dịch

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương vào mùa trên nền tảng số trong bối cảnh dịch Covid-19, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ ...
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

(LĐTĐ) Từ ngày 24/7, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tổng Công ...

Tin khác

Kỳ 2: Vì sao “vi rút” nói bậy, văng tục sống lâu và lan nhanh?

Kỳ 2: Vì sao “vi rút” nói bậy, văng tục sống lâu và lan nhanh?

(LĐTĐ) Nói tục không chỉ là hành vi không đẹp, “căn bệnh” này ngày càng phổ biến đến nỗi ta có thể dễ dàng bắt gặp những câu nói tục, chửi thề hoặc những biến thể của nó ở bất cứ đâu. Đáng nói, người thường xuyên sử dụng phần đông lại là những người trẻ. Họ hồn nhiên coi việc nói tục, chửi thề như một phương pháp để giải tỏa căng thẳng, giảm stress, thậm chí đơn thuần là cách để “hòa nhập” với một nhóm bạn.
Xe khử khuẩn lưu động: Sáng kiến hay trong phòng, chống dịch

Xe khử khuẩn lưu động: Sáng kiến hay trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) “Việc không phải đi bộ với 35kg máy móc, thiết bị trên vai trong nhiều tiếng đồng hồ giúp cho lực lượng chống dịch sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn để làm các nhiệm vụ khác. Đồng thời chiếc xe còn rút ngắn được thời gian lực lượng chống dịch phải lưu lại trong vùng dịch bệnh, hạn chế được nguy cơ lây nhiễm... Thượng tá Chu Minh Đạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Kỳ 1:  Khi nói bậy, văng tục len lỏi khắp nơi

Kỳ 1: Khi nói bậy, văng tục len lỏi khắp nơi

(LĐTĐ) "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Chính vì thế, người Tràng An xưa bao giờ cũng chú trọng đến vấn đề: "Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Ngôn ngữ giao tiếp luôn được "tôn thờ" để đánh giá văn hóa con người. Cùng với sự mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, chưa bao giờ kinh tế phát triển như hiện tại và cũng chưa khi nào đời sống nhân dân Thủ đô được ấm no, hạnh phúc như hiện nay. Song phải thẳng thắn nhìn nhận, chưa bao giờ nói bậy lại len lỏi vào khắp các ngõ ngách, vào một bộ phận cơ quan, đơn vị, nơi công cộng... như hiện tại, nó làm xấu đi nét hòa hoa của người Tràng An xưa, Hà Nội nay. Vì thế "loại bỏ" thứ văn hóa dung tục này ra khỏi ngôn ngữ giao tiếp là bổn phận của mỗi chúng ta.
Công an trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 giúp đỡ sản phụ sinh con

Công an trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 giúp đỡ sản phụ sinh con

(LĐTĐ) Cảm kích trước sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ Công an, sản phụ và gia đình đã quyết định đặt tên cho em bé là “Công An”.
Kỳ 2: Rác thải, nguy hại khôn lường

Kỳ 2: Rác thải, nguy hại khôn lường

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo đó, lượng rác thải phát sinh trong mùa dịch gia tăng đáng kể, rác y tế từ các bệnh viện, khu cách ly... tăng nhanh, gây áp lực lên hệ thống xử lý rác thải của các địa phương. Cùng với đó, ý thức của một bộ phận người dân còn kém; các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý, nên tình trạng người dân xả rác bừa bãi ở nhiều nơi, từ đô thị đến vùng nông thôn vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường.
Xuyên đêm bám chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô

Xuyên đêm bám chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô

(LĐTĐ) Những ngày này, lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố đã lập chốt, tăng cường tuần tra trên một số tuyến đường, thực hiện kiểm tra, kiểm soát bất kể ngày đêm các trường hợp ra ngoài đường khi không có nhiệm vụ cần thiết. Qua đó đã xử lý một số trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Kỳ 1: Nhìn từ những khu phố văn minh

Kỳ 1: Nhìn từ những khu phố văn minh

(LĐTĐ) Những năm qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, môi trường sống ở Thủ đô đang bị đe dọa bởi nhiều tác nhân gây ô nhiễm, trong đó có việc xả rác bừa bãi, thiếu ý thức của một bộ phận người dân. Vì vậy, chung tay bảo vệ môi trường để Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh là trách nhiệm của mỗi công dân.
Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội

Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những quan điểm chủ đạo và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được Đảng ta xác định là: “Khơi dây mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh… Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Và để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nên chăng các tầng lớp doanh nhân… cần tiên phong trong việc bảo vệ tiếng mẹ đẻ, để tiếng Việt “tỏa sáng” trên những con phố, tòa nhà, thương hiệu sản phẩm đi khắp năm châu!
Tuân thủ quy định, loại "vắc xin" hữu hiệu đẩy lùi dịch bệnh

Tuân thủ quy định, loại "vắc xin" hữu hiệu đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Những ngày này, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại Hà Nội, các biện pháp chống dịch đã được nâng lên ở mức cao nhất. Hơn lúc nào hết, ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác… của mỗi cá nhân cần được nêu lên hàng đầu. Tuân thủ quy định chính là hành động góp sức thiết thực nhất của mỗi cá nhân trong việc đẩy lùi dịch bệnh.
Phụ nữ  Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch

Phụ nữ Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch

(LĐTĐ) Hà Nội và cả nước đang trải qua đợt cao điểm thực hiện các biện pháp giãn cách, phong tỏa quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19. Để chung tay chia sẻ những khó khăn mà người dân Thành phố đang đối mặt, phụ nữ Thủ đô đã “ra quân” thực hiện nhiều mô hình chung tay chống dịch thiết thực và hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động