Nghệ An: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt nhiều kết quả

(LĐTĐ) Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tích cực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và đạt nhiều kết quả rõ nét.
Nghệ An: Hàng nghìn người lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài Nghệ An: Thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ Công ty may mặc lớn nhất Nghệ An dùng cơ chế thưởng để thu hút lao động
Nghệ An: 20/24 chỉ tiêu thuộc chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch
Tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Chuyển biến đồng đều ở các chỉ tiêu

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các chiến lược, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với đó, là nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phụ nữ đã có sự chuyển biến tích cực. Sự phối hợp liên ngành trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thường xuyên được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với vùng miền, đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ cơ bản được quan tâm triển khai. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng nhiều, nhất là cấp trưởng, cấp phó ngày càng tăng lên.

Đến nay, Nghệ An có 20/24 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 83,33%; đồng đều ở các chỉ tiêu như bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; trong giải quyết việc làm cho lao động nữ; trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Đơn cử như đối với bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, ở cấp tỉnh, có 12 nữ/64 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, chiếm tỉ lệ 18,75%, cao hơn 7,45% so với nhiệm kỳ trước. Ở cấp huyện, có 152 nữ/784 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chiếm tỉ lệ 19,4%, cao hơn 2,9% so với nhiệm kỳ trước.

Ở cấp cơ sở, có 1.779 nữ/6.979 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chiếm tỉ lệ 25,5%, cao hơn 6% so với nhiệm kỳ trước. Chính quyền địa phương cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 71,43%, gần đạt kế hoạch đề ra của cả giai đoạn là 72%. Tỷ lệ chính quyền địa phương cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 46,3%, đạt 116% kế hoạch giai đoạn đề ra.

Nghệ An: 20/24 chỉ tiêu thuộc chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đại biểu cơ quan dân cử.

Việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, dự nguồn cán bộ nữ tham gia vào các cấp ủy Đảng, đoàn thể và tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND được thực hiện tốt hơn. Ở cấp tỉnh, có 23 nữ/83 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 27,71%, cao hơn 0,21% so với nhiệm kỳ trước. Ở cấp huyện, có 230 nữ/736 đại biểu, đạt tỷ lệ 31,25%, cao hơn 2,05% so với nhiệm kỳ trước. Ở cấp xã, có 3.262 nữ/10.885 đại biểu, đạt tỷ lệ 29,97%, cao hơn 1,77% so với nhiệm kỳ trước.

Chỉ tiêu giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ ở nông thôn được triển khai hiệu quả. Tính riêng trong năm 2023, tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm đạt 40,49%/42%, vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 31,5%/ 29%, vượt kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao đã chỉ đạo các huyện, thành, thị triển khai các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản và tỷ lệ người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực đều đạt kế hoạch đề ra.

Vẫn còn những hạn chế cần quan tâm

Đến nay, tỉnh Nghệ An còn 4/24 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 chưa đạt kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 16,67%. Các hạn chế đã được chỉ ra, đó là một số nội dung của chiến lược chương trình, kế hoạch bình đẳng giới ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu rộng, đồng bộ. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương còn chưa rõ nét. Còn thiếu sự quan tâm, đầu tư nguồn lực cho các hoạt động bình đẳng giới từ ngân sách địa phương, nhất là ở cấp xã.

Ở một số khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế phát triển thấp vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, gia trưởng, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Có lúc, có nơi còn xảy ra tình trạng thiếu khách quan khi đánh giá cán bộ nữ.

Phụ nữ ở những khu vực nghèo, khả năng tiếp cận với các công cụ pháp lý, chính sách còn hạn chế, vẫn còn thụ động, tự ti, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên, chưa nhận thức được tầm quan trọng của bình đẳng giới và công tác đấu tranh chống lại tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Vẫn còn các rào cản, định kiến từ gia đình, cộng đồng ảnh hưởng tới tâm lý của người phụ nữ.

Nghệ An: 20/24 chỉ tiêu thuộc chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch
Thời gian qua, Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền.

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo tuy đã tăng nhưng vẫn còn thấp so với nguồn lực cán bộ nữ tiềm năng của tỉnh. So với những nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp tăng, tuy nhiên còn khiêm tốn so với tiềm năng và có nơi chưa đại diện được cho lực lượng phụ nữ đông đảo trong xã hội. Cơ quan UBND, HĐND tỉnh hiện nay không có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ; tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch các cấp vẫn còn thấp. Một số ngành nghề lao động nữ chiếm tỷ lệ cao và nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách chưa có cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt, đơn cử như Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2021-2025 chưa có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, đó là một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa coi trọng công tác phụ nữ ngang tầm với vai trò, vị trí và yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay. Chưa có chế tài đủ mạnh để bắt buộc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, nhất là ở cấp huyện, xã thường xuyên thay đổi, thiếu ổn định, còn hạn chế kiến thức về giới, kỹ năng lồng ghép giới chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, mức độ phát triển kinh tế không đồng đều giữa các vùng, miền trong tỉnh nên thiếu sự bình đẳng thực sự trong thụ hưởng thành quả do sự phát triển kinh tế - xã hội mang lại, nhất là phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số... Vẫn còn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới mà đối tượng chịu tác động chính là phụ nữ. Có địa phương còn xảy ra tình trạng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán.

Từ thực tế đó, tỉnh Nghệ An đã tổ chức đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (2021-2023) và đã đề ra 7 giải pháp trọng tâm để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và từng bước khắc phục các hạn chế trong công tác bình đẳng giới trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phúc Thọ: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

Phúc Thọ: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 10h sáng ngày 22/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao

Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao

(LĐTĐ) Do một số nhà đầu tư đã tranh thủ bán chốt lời nên giá vàng hạ nhiệt, đóng cửa ở mức khoảng 2.392 USD/ounce. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dù công bố bán USD cho các ngân hàng thương mại nhưng giá USD vẫn cao.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động