Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở:

Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh

(LĐTĐ) Một trong những mục tiêu quan trọng, sống còn để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” hiệu quả là tổ chức Công đoàn Việt Nam phải đẩy nhanh, phủ kín việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các đơn vị, doanh nghiệp...
Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội Xứng đáng bạn đồng hành của doanh nghiệp, người lao động Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khoá XII, Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) từ nay đến hết năm 2023.

Kế hoạch nhằm tạo bước đột phá thành lập CĐCS và tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu đạt chỉ tiêu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên và có 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Cụ thể: Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên: Phấn đấu đến hết năm 2023, cả nước tăng thêm 1,6 triệu đoàn viên. Về thành lập CĐCS: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động.

Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh
Đại hội thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam thuộc LĐLĐ quận Long Biên. (Ảnh thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Ảnh: B.D

Tuy nhiên, trong Kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên.

Trao đổi về vấn đề này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra chỉ tiêu cụ thể về nội dung này. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, là nhiệm vụ chiến lược, mang tính sống còn đối với tổ chức Công đoàn, cũng là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tập trung, quyết liệt thực hiện bằng được.

“Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023 trình Đoàn Chủ tịch. Kế hoạch đã xác định tổng chỉ tiêu đoàn viên tăng thêm từ nay đến năm 2023, dự kiến phân bổ bước đầu cho các đơn vị; các giải pháp, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để đạt được các mục tiêu trên. Hiện nay, Thường trực Đoàn Chủ tịch đang chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Tài chính khẩn trương phối hợp nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để thực sự tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy việc thực hiện ở các cấp Công đoàn” - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thông tin.

Cần sự “đồng thuận”, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền

Từ thực tiễn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hà Nội, trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: Ngay sau khi có Nghị quyết số 02-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, trong Kế hoạch có giao cho LĐLĐ Thành phố dự thảo và LĐLĐ Hà Nội đã lồng ghép một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, nội dung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nội dung được LĐLĐ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Cùng với Nghị quyết chuyên đề về thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án thí điểm “Hỗ trợ khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”.

Cùng với Đề án, có ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Theo đó, Thành ủy Hà Nội sẽ hỗ trợ 7 triệu đồng/1 CĐCS thành lập mới, LĐLĐ Thành phố cũng có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ mỗi CĐCS thành lập mới là 5 triệu đồng; cán bộ Công đoàn trực tiếp vận động, phát triển thành lập được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 CĐCS.

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; là nhiệm vụ chiến lược, mang tính sống còn đối với tổ chức Công đoàn, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tập trung, quyết liệt thực hiện bằng được.

Theo đó, đối với thành phố Hà Nội hiện nay, nếu phát triển được 1 CĐCS, Thành ủy có cơ chế hỗ trợ 7 triệu đồng/1 CĐCS, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng/1 CĐCS. Và mới đây, trong Đề án thí điểm, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ trực tiếp đến cán bộ công đoàn trực tiếp đi vận động, thành lập CĐCS số tiền 1 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết, cùng với Đề án thí điểm và các cơ chế, chính sách trên, LĐLĐ Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trực tiếp do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố là Trưởng Ban chỉ đạo. LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai rất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp quan trọng là “kéo” cấp ủy, chính quyền đồng cấp vào cuộc.

Cụ thể, trong Kế hoạch số 35/KH-TU của Thành ủy, Thành ủy Hà Nội giao cho Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố từ nay đến cuối năm 2021 phải ký Quy chế phối hợp thực hiện Kế hoạch với 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có đưa chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, và công tác cán bộ. “Giải pháp này sẽ thúc đẩy và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố đã đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng cho biết, khi Hà Nội triển khai cơ chế hỗ trợ về tài chính đối với CĐCS thành lập mới, kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của Hà Nội khá khả quan. Đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có tác động và ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu, song số CĐCS đã thành lập được là 289/421 (đạt 68,65,% kế hoạch) và phát triển đoàn viên là 22.434/29.170 đoàn viên (đạt 76,91%).

Cũng liên quan đến giải pháp triển khai thực hiện, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho rằng, giải pháp không kém phần quan trọng là công tác đánh giá, khen thưởng của các cấp Công đoàn về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Tại LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng đoàn đã xem xét, đánh giá xếp loại 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về chỉ tiêu này, và hiện đã gửi trực tiếp bảng xếp loại đánh giá theo hàng quý và 6 tháng về cấp ủy quận, huyện, thị xã để chính quyền đồng cấp nhìn nhận rõ hơn về vị trí của đoàn thể trực thuộc. “Qua triển khai cho thấy, giải pháp trên cho hiệu quả rất tích cực, các quận, huyện, thị xã sẽ tự “soi” vào đó để phấn đấu thi đua với nhau”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết.

Ghi nhận, đồng tình với những giải pháp LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai thời gian qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng: Các cấp Công đoàn phải quyết tâm thực hiện bằng được các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS bởi đây là chỉ tiêu đã được ban hành trong Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Về giải pháp, các cấp Công đoàn cần tập trung tìm giải pháp thực hiện, tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, cần tập trung đánh giá khả năng, hiện trạng. Từ kinh nghiệm của Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS rất cần sự vào cuộc, chỉ đạo rốt ráo của cấp ủy, chính quyền đồng cấp. Về cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, tới đây Đảng đoàn Tổng Liên đoàn sẽ tăng cường phối hợp với các Thành ủy, Tỉnh ủy; đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố, cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp để nắm tình hình, đưa ra giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, không được để trống địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần thường xuyên nắm tình hình đoàn viên, người lao động, chủ động có các giải pháp chăm lo cho đoàn viên, người lao động, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng chăm ...
Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

(LĐTĐ) Vé các đường bay được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.
Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

(LĐTĐ) Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung ...
Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và ...
Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trong hai ngày (21-22/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức tập huấn trực ...
Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

(LĐTĐ) Khoản 3 Điều 146 Bộ Luật tố tụng hình sự chưa quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo ...
Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

(LĐTĐ) Chiều 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện ...

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng thời trao giải Hội thi duyên dáng áo dài Việt Nam và trao quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

(LĐTĐ) Ngày 20/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.
Thành lập Công đoàn Công ty May xuất khẩu LiChi Việt Nam: Đánh dấu mốc son trưởng thành

Thành lập Công đoàn Công ty May xuất khẩu LiChi Việt Nam: Đánh dấu mốc son trưởng thành

(LĐTĐ) Việc thành lập Công đoàn Công ty THHH May xuất khẩu LiChi Việt Nam (ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đánh dấu mốc son trưởng thành, khẳng định được vị trí của công ty trong quá trình xây dựng và phát triển.
400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức trao 400 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người lao động" có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid – 19, nhằm chung tay cùng doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh.
LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công, nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2020-2021. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020- 2021

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020- 2021

(LĐTĐ) Sáng nay, 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020-2021; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”, biểu dương Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2021. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Đặng Thị Huyền tới dự.
Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp

LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và sơ kết chương trình, quy chế phối hợp công tác năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện uỷ Thường Tín.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, đánh giá kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021.
Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đẩy mạnh. Qua quá trình tham gia hưởng ứng phong trào, nhiều nữ cán bộ công chức, viên chức và công nhân lao động trực tiếp của Công đoàn thị xã đã phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt cả ở vai trò việc nước và việc nhà.
Xem thêm
Phiên bản di động