M
16/04/2021 12:26

Hà Nội đề xuất danh mục biệt thự, công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 cần bảo trì, cải tạo

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố. Đề xuất danh mục biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn trong giai đoạn 2021-2025...

Hà Nội là "điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử Một nhiệm kỳ có nhiều đóng góp to lớn, thực chất, hiệu quả

Cụ thể Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 88/HĐND ngày 12/4/2021 đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Công văn nêu rõ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố (nêu rõ số lượng, địa chỉ cụ thể, hiện trạng phân loại và xếp theo từng nhóm, hình thức sở hữu: Chung, riêng, Nhà nước, tư nhân…, các khó khăn vướng mắc; đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới). Đề xuất danh mục biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn trong giai đoạn 2021-2025...

Đồng thời rà soát thực trạng công tác quản lý, duy tu, duy trì công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Các giải pháp về đầu tư, quản lý sau đầu tư trong thời gian tới. Kế hoạch, danh mục công viên, vườn hoa cụ thể đề xuất đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025.

Thực trạng công tác trồng, chăm sóc, duy tu, duy trì cây xanh trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch, đề xuất trồng mới, thay thế trên tuyến phố cũ và trồng mới trên các tuyến đường, tuyến phố mới mở giai đoạn 2021-2025...

Bên cạnh đó, rà soát tình hình, kết quả cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố trong thời gian qua. Kế hoạch, danh mục đề xuất các tuyến đường, tuyến phố để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn 2021-2025 (nêu cụ thể phương án cải tạo chỉnh trang của từng tuyến đường, phố theo từng năm và theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).

T.V

Nguồn :