M
21/10/2020 19:24

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động Tập trung kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020 - 2021.

Chỉ thị năm học 2020 - 2021
Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận/huyện/thị xã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục, trong đó tập trung vào 9 nội dung.

Thứ nhất, là đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; thứ hai là đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; thứ ba là tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; thứ tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thứ năm là đổi mới cơ chế tài chính và tăng nguồn lực đầu tư;

Thứ sáu là đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông từ trung học cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế; thứ bảy là tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thứ tám là đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục, phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao; thứ chín là chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Uỷ ban nhân dân các quận/huyện/thị xã có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thành các chương trình hành động; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt là các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm và vi phạm đạo đức nhà giáo...

P.T

Nguồn :