M
05/01/2021 10:30

Đánh dấu bước phát triển mới của đất nước

(LĐTĐ) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang đến gần. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng đã và đang được thực hiện một cách công phu, chu đáo, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Đánh dấu bước phát triển mới của đất nước
Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng sẽ định hình sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới (Đô thị Hà Nội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại. Ảnh: P.Thắng)

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Một trong những nội dung quan trọng là dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, chu đáo; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, cùng với báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao...

Các văn kiện trình Đại hội của Đảng đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng vừa qua đã tập trung thảo luận, thống nhất và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng;

Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế bầu cử; Quy chế làm việc tại Ðại hội XIII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác. Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao về việc giải trình, tiếp thu hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo.

Tại hội nghị, Trung ương đã thảo luận dân chủ, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội nghị nhất trí cao thông qua chương trình, nội dung và thời gian Ðại hội XIII của Ðảng;

Thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử trình Ðại hội XIII xem xét, quyết định.Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ XII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII... Hội nghị Trung ương lần thứ 14 thành công tốt đẹp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ hòa quyện ý Đảng, lòng dân, cùng với mong muốn, khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rạng rỡ của đất nước và toàn dân tộc./.

H. Phong

Nguồn :