M
31/10/2020 14:46

Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu mới An Thịnh:

Chăm lo tốt mọi chế độ cho người lao động

Xác định việc chăm lo tốt quyền, lợi ích cho người lao động là mấu chốt quyết định sự phát triển của công ty, Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu mới An Thịnh (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) đã thực hiện tốt các chế độ cho người lao động, trong đó, đặc biệt chú trọng về chế độ tiền lương và chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Lương Hằng

Nguồn :