M
26/01/2021 18:58

Chắc chắn sẽ tạo những đột phá mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Bên lề phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng về những triển vọng mới của đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

Theo đại biểu Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, báo cáo Chính trị mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Trong Báo cáo chính trị đã đánh giá hết sức tổng hợp khái quát kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đại biểu Đỗ Việt Anh bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới cần tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy để giảm áp lực đường bộ, nhưng quan trọng nữa là giảm chi phí logistic để tăng khả năng cạnh tranh cấp quốc gia đối với các nước. Đây là những nút thắt cần phải tập trung tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới. Một vấn đề mà chúng tôi rất vui mừng, mong muốn đó là Đảng ta đã xác định là phải đổi mới về tư duy, xây dựng thể chế và thứ hai nữa là phải xây dựng một cách đồng bộ về thể chế. Đó là cái mới trong báo cáo chính trị mà Đảng đã xác định.

Cán bộ quản lý các cấp phải đủ uy tín, trình độ

Bày tỏ ấn tượng bởi sự công phu, chu đáo, bài bản, phát huy dân chủ rộng rãi trong việc chuẩn bị các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá: “Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là dự thảo Báo cáo Chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta”.

Chắc chắn sẽ tạo những đột phá mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Báo cáo Chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng sẽ được tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ. Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt," vì vậy cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ quản lý các cấp phải đủ về trình độ, uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”.

Về công tác phát triển đảng viên trẻ ở các địa phương, đại biểu Dương Văn Thái cho rằng, phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện đồng bộ, tổng thể các giải pháp, trong đó có phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp để bồi dưỡng cho lớp trẻ giác ngộ cách mạng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh chính trị để được kết nạp Đảng.

Mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình

Thống nhất rất cao với 5 quan điểm trong báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tin tưởng và hy vọng với sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, chắc chắn nhất định chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đến năm 2030 đến năm 2045 của nước ta sẽ là một nước phát triển theo hướng hiện đại.

Chắc chắn sẽ tạo những đột phá mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng cũng bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin vững chắc chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII thông qua, từ đó sẽ đưa đất nước ta lên bước phát triển mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là "lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới".

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện. Quan trọng là chúng ta đưa ra những giải pháp để thực hiện được những mục tiêu trong nhiệm kỳ này chúng ta phải đặt ra; đó là vấn đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó là mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng.

"Tất cả những yếu tố đó nhằm đi đến mục tiêu lớn nhất, đó là nâng cao đời sống của nhân dân, dân chủ phải được mở rộng hơn, khối đại đoàn kết toàn dân phải được củng cố vững chắc hơn. Đó là những công việc đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng trong nhiệm kỳ tới", đại biểu Đỗ Trọng Hưng nêu quan điểm.

Kỳ vọng tạo ra những bước đột phá trong thời gian tới

Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng: "Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Đặc biệt là 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải".

Chắc chắn sẽ tạo những đột phá mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng bày tỏ kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới. "Với công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", tôi hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn lựa được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thực sự xứng đáng, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức. Đây là những người đóng vai trò quan trọng trong hoạch định đường lối đất nước, dẫn dắt đất nước phát triển", đại biểu Huỳnh Tấn Việt nói.

Nói về Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng: "Dự thảo đã nêu bật những kết quả khá toàn diện trên từng nội dung, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước, những kết quả hạn chế thì nhiệm kỳ qua đã chuyển biến rõ nét, có tính đột phá".

Đại biểu Huỳnh Tấn Việt thông tin thêm, đây là lần đầu Trung ương nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm căn cứ để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp tự soi, tự sửa, đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên.

Hoàng Phúc (ghi)

Nguồn :