M
17:01 | 04/05/2018

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-CĐGD về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018.

tin nhap 20180504161153 Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vận động ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2018
tin nhap 20180504161153 Tăng cường biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho giáo viên
tin nhap 20180504161153 Gần 200 Chủ tịch CĐCS được tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Theo đó, năm 2018, các cấp công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp mới 350 đoàn viên và 5 đơn vị trường học thành lập mới tổ chức công đoàn (vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao về thành lập CĐCS).

Cụ thể, Công đoàn Ngành sẽ phấn đấu kết nạp mới 200 đoàn viên ở các đơn vị đã có tổ chức công đoàn và kết nạp mới 150 đoàn viên các trường công lập và ngoài công lập; thành lập mới 02 CĐCS trường công lập và thành lập mới 03 CĐCS trường ngoài công lập.

tin nhap 20180504161153
Ra mắt Công đoàn trường THPT Green City Academy thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

Để thực hiện mục tiêu nói trên, các cấp công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ triển khai 10 giải pháp. Trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn đến 100% đơn vị cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là các đơn vị ngoài công lập.

Cùng đó, Công đoàn Ngành tích cực tuyên truyền, đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền để các đơn vị ngoài công lập thấy cần thiết phải thành lập CĐCS; xây dựng Kế hoạch khảo sát, đánh giá nắm tình hình các đơn vị trường học ngoài công lập làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Công đoàn ngành cũng sẽ hướng dẫn và phổ biến Luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến các đơn vị trường học ngoài công lập và các giáo viên mới ra trường đang hợp đồng tại các cơ sở Giáo dục trên toàn Thành phố để họ tự nguyện thành lập CĐCS và tham gia tổ chức công đoàn .

Đặc biệt, Công đoàn ngành sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 2100/QĐ-TU ngày 05/9/2012 của Thành Ủy Hà Nội, bố trí hợp lý kinh phí Công đoàn cho việc thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Phạm Diệp

Nguồn :