M
13:46 | 26/10/2017

LĐLĐ quận Hà Đông: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh

LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, đến hết tháng 9/2017, toàn quận đã thành lập mới 26/18 công đoàn cơ sở (CĐCS), đạt 144,44%; kết nạp 1.024/900 đoàn viên (đạt 113,78%) so với chỉ tiêu Thành phố giao (trong đó, quận đã thành lập được 2 CĐCS theo Điều 17- Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

ldld quan ha dong day manh phat trien doan vien xay dung cong doan vung manh Chú trọng công tác phát triển đoàn viên
ldld quan ha dong day manh phat trien doan vien xay dung cong doan vung manh Tạo bước đột phá vì lợi ích đoàn viên
ldld quan ha dong day manh phat trien doan vien xay dung cong doan vung manh
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ

Xác định công tác phát triển đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Ban thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông đã xây dựng và hoàn thiện Đề án chức danh vị trí việc làm cho cán bộ CĐ các cấp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, huyện theo hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy.

Đồng thời, tổ chức tổng kết công tác phát triển đoàn viên năm 2016, trong đó, khen thưởng 15 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác; triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Hà Đông đã tham mưu với UBND quận kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời, LĐLĐ quận cũng phân công cán bộ chuyên trách sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS.

Theo đại diện LĐLĐ quận Hà Đông, bên cạnh việc chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho các đoàn viên CĐ cũng được Ban Thường vụ LĐLĐ quận quan tâm.

Cụ thể: LĐLĐ quận đã tổ chức được 6 lớp tập huấn về công tác tổ chức Đại hội, hội nghị CĐCS, nghiệp vụ tài chính CĐ; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận ủy Hà Đông tổ chức 2 lớp nghiệp vụ; chỉ đạo CĐ Giáo dục tổ chức 2 lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác CĐ năm 2017 (trước đó tổ chức thành công Hội nghị bàn giao 90 CĐCS khối trường học từ CĐ Giáo dục quận về trực thuộc LĐLĐ quận Hà Đông quản lý và chỉ đạo).

Đỗ Đạt

Nguồn :