M
10:57 | 22/08/2019

Cán bộ, công chức, viên chức lao động Thủ đô: Nói không với tiêu cực

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức (CB,CC,VC) trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng,  ban hành kế hoạch phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

can bo cong chuc vien chuc lao dong thu do noi khong voi tieu cuc Xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động
can bo cong chuc vien chuc lao dong thu do noi khong voi tieu cuc Tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 500 công nhân viên chức lao động
can bo cong chuc vien chuc lao dong thu do noi khong voi tieu cuc Hơn 100 công nhân viên chức lao động tham dự ‘Ngày hội Công đoàn’

LĐLĐ Thành phố cho biết, việc triển khai cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CB,CC,VC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CB,CC,VC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

can bo cong chuc vien chuc lao dong thu do noi khong voi tieu cuc
Cán bộ công chức, viên chức Hà Nội làm việc với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm

Theo đó, cuộc vận động được LĐLĐ Thành phố triển khai trong các cấp công đoàn với 7 nhóm nội dung, giải pháp quan trọng. Trước hết, các cấp công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt “Năm không” trong CB,CC, VC Thủ đô, gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ…

Cùng đó, các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị triển khai các hình thức tổ chức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể gắn với nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động đồng thời phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực thi công vụ của CB,CC,VC.

Hàng năm các đơn vị tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương với đại diện CB,CC,VC để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vấn đề liên quan đồng thời tôn vinh, động viên CB,CC,VC tiêu biểu, xuất sắc.

Một nội dung đáng chú ý trong triển khai cuộc vận động là các cấp công đoàn Thành phố tập trung vận động CB,CC,VC, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị… loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.

Công đoàn các cấp phải kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất là các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định CB,CC,VC không được làm; Xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tham nhũng.

Cùng đó, các cấp công đoàn Thành phố phát huy vai trò tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Nhà nước, chính quyền, cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật, thể chế quản lý để tiến tới xây dựng “hàng rào kỹ thuật pháp lý chặt chẽ”, chính sách tiền lương, thu nhập đảm bảo để cho mỗi CB,CC,VC “không thể, không dám, không cần” tiêu cực, tham nhũng khi thực thi công vụ.

Các cấp công đoàn cần tuyên truyền vận động CB,CC,VC nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ quy định những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm. Công đoàn cũng vận động CB,CC,VC thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo.

Công đoàn cũng vận động CB,CC,VC phát huy trách nhiệm phát hiện, phản ảnh tới người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hoá công sở, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân đồng thời vận động CB,CC,VC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người CB,CC,VC; gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, thông qua đó góp phần giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các hành vi tiêu cực; Nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện “Nói không với tiêu cực”; kiên quyết đấu tranh, có cơ chế ngăn ngừa và hình thức xử lý người đứng đầu để xẩy ra tiêu cực theo quy định của pháp luật và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, các cuộc thi đua trong CB,CC,VC như phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động người CB,CC,VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; xây dựng văn hóa ứng xử ở công sở.

Đặc biệt, công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC, cụ thể là tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân; Giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Có cơ chế để người dân và doanh nghiệp thực hiện quyền giám sát, đánh giá sự hài lòng đối với CB,CC,VC trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của CB,CC,VC.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc triển khai Cuộc vận động phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực để CB,CC, VC tự giác thực hiện. Đặc biệt, Cuộc vận động phải được phát động và triển khai gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, các phong trào, các Cuộc vận động đã được triển khai ở địa phương, đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí.

Ngọc Tú

Nguồn :