Tạo bứt phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2020 - 2025, Hà Nội sẽ tập trung khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố, tạo sự bứt phá về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế Thủ đô.
Tăng cường quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế Hàng nghìn sản phẩm OCOP của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sẽ hội tụ tại Thủ đô Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Báo cáo chính trị tại Ðại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Thành phố đã đổi mới cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; chuyển mạnh từ phương thức giao nhiệm vụ sang đặt hàng, tuyển chọn. Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ được ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Triển khai 345 nhiệm vụ khoa học, công nghệ, trong đó 85% nhiệm vụ sau khi nghiệm thu đã được ứng dụng vào thực tiễn, nhất là Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cung cấp luận cứ khoa học xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đáng chú ý, Thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực
Công nhân kiểm tra linh kiện tại dây chuyền sản xuất của Công ty Stanley Việt Nam (Ảnh: NC)

Xây dựng, đưa vào hoạt động Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội (HBI-IT), dự án Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các sản phẩm khoa học, công nghệ thực sự trở thành hàng hóa, nhu cầu mua bán công nghệ ngày càng tăng. Từ những giải pháp hỗ trợ của Thành phố, phong trào khởi nghiệp sáng tạo bước đầu đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Báo cáo cũng cho rằng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng, đột phá để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Hệ thống cơ chế, chính sách về khoa học - công nghệ chưa hoàn thiện; chưa đáp ứng yêu cầu khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đổi mới, chuyển giao, nâng cao trình độ công nghệ; kết nối hoạt động nghiên cứu giữa các nhà khoa học với thị trường và doanh nghiệp nhìn chung còn yếu. Thị trường khoa học - công nghệ ở Thủ đô còn nhiều hạn chế; thiếu thông tin và các sản phẩm có giá trị; vai trò của các tổ chức trung gian, tư vấn chuyển giao công nghệ còn mờ nhạt, nhất là các tổ chức có chức năng xúc tiến, định giá công nghệ…

Với quyết tâm xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh”, “Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội”.

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, khâu đột phá để phát triển Thủ đô và là động lực quan trọng để Hà Nội bứt phá. Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, có rất nhiều điểm mới về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội so với Nghị quyết Đại hội XVI.

Trước tiên, vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nâng tầm, được khẳng định sẽ là động lực phát triển mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Nghị quyết Đại hội XVII đã đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm: “Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược”.

Lần đầu tiên phạm trù “đổi mới sáng tạo” được bổ sung vào Nghị quyết để thống nhất với chỉ đạo của Trung ương, phù hợp tình hình thực tế của Thủ đô và xu hướng thời đại. Lần đầu tiên đưa ra mức tổng đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thấp hơn 1% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô. Lần đầu tiên đưa “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thành phố thông minh, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp” là một trong 3 nội dung chính để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu của thành phố; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành chính quyền số thành phố Hà Nội; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phấn đấu đạt 100%; vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu thành phố, kết nối đồng bộ, liên thông các cơ sở dữ liệu về dân cư, cán bộ, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, năng lượng…”, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XVII, Hà Nội sẽ xây dựng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực: Hỗ trợ doanh nghiệp tạo sản phẩm mới; áp dụng hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế...

Thành phố sẽ tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, tài chính, đất đai...) để đồng hành với sự phát triển khoa học,công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Thành phố cũng tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia và quốc tế; kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới là giải pháp quan trọng để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hàm lượng chất xám trong sản phẩm, phát triển kinh tế số, góp phần xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh.

Tuy nhiên, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự là động lực quan trọng để Thủ đô bứt phá, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội phải nỗ lực rất lớn. Hiện tại, hoạt động khoa học, công nghệ của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhiều tiềm lực khoa học, công nghệ trên địa bàn chưa được khai thác, sử dụng thực sự hiệu quả.

Việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành các cơ chế, chính sách còn chậm; thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường khoa học, công nghệ; các tổ chức trung gian, tư vấn chuyển giao công nghệ còn hạn chế cả về số lượng và quy mô, nhất là các tổ chức có chức năng xúc tiến, định giá công nghệ... Đặc biệt, đầu tư công cho khoa học, công nghệ chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, để triển khai Nghị quyết Đại hội XVII, bên cạnh những kế hoạch lâu dài, trước mắt Sở sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng...

Mục tiêu là làm cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nhiệm vụ thường xuyên, một nội dung không thể tách rời trong từng ngành, lĩnh vực của Thủ đô. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tham mưu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng, trình Thành ủy xem xét, phê duyệt và ban hành Chương trình số 07-Ctr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020-2025”, nhằm khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, tạo sự bứt phá về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế Thủ đô./.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khi Anh- Pháp phải loại nhau ở chặng nước rút World Cup 2022

Khi Anh- Pháp phải loại nhau ở chặng nước rút World Cup 2022

(LĐTĐ) Với việc rơi vào nhánh đấu có 6 đại diện châu Âu sẽ khiến cho các đội bóng mạnh ở lục địa già như Anh, Pháp hay Tây Ban Nha ...
"Thủ phủ" hoa Mê Linh khoe sắc trước thềm Festival hoa lần đầu tiên

"Thủ phủ" hoa Mê Linh khoe sắc trước thềm Festival hoa lần đầu tiên

(LĐTĐ) Với sự góp mặt của hàng nghìn chậu hoa với đa dạng các loại hoa, Festival hoa Mê Linh chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" hứa hẹn sẽ ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng vừa ra tù tàng trữ hơn 10kg pháo nổ

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng vừa ra tù tàng trữ hơn 10kg pháo nổ

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm ...
Cử tri Cuba tiến hành bỏ phiếu vòng 2 bầu cử địa phương

Cử tri Cuba tiến hành bỏ phiếu vòng 2 bầu cử địa phương

Dự kiến, khoảng 1 triệu cử tri Cuba tham gia bỏ phiếu lần này. Nếu vẫn còn khu vực bầu cử chưa xác định được ứng cử viên sau vòng ...
Tinh thần Châu Á

Tinh thần Châu Á

Một khi đã thắng Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha, Nhật Bản cùng Hàn Quốc không việc gì phải e dè Croatia hay Brazil…
Ngăn chặn hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng

Ngăn chặn hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng

Hiện nay, có rất nhiều trang web cờ bạc, cá độ bóng đá trực tuyến đăng thông tin quảng cáo rầm rộ trên internet, mạng xã hội. Hiện tượng này ...
Bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022: Lan toả giá trị văn hoá qua tà áo dài

Bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022: Lan toả giá trị văn hoá qua tà áo dài

(LĐTĐ) Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người, bao gồm người dân Hà Nội, du ...

Tin khác

Cử tri Cuba tiến hành bỏ phiếu vòng 2 bầu cử địa phương

Cử tri Cuba tiến hành bỏ phiếu vòng 2 bầu cử địa phương

Dự kiến, khoảng 1 triệu cử tri Cuba tham gia bỏ phiếu lần này. Nếu vẫn còn khu vực bầu cử chưa xác định được ứng cử viên sau vòng 2, Cuba sẽ tổ chức vòng bầu cử thứ 3 vào tuần tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những mục tiêu của chuyến thăm chính thức New Zealand lần này là thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó hợp tác thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng.
Cấm tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

Cấm tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức.
Giá xăng tại Mỹ đã giảm mạnh so với mốc đỉnh điểm đắt đỏ

Giá xăng tại Mỹ đã giảm mạnh so với mốc đỉnh điểm đắt đỏ

Giá xăng tại Mỹ đã giảm hơn 30% so với mức cao kỷ lục từng được thiết lập hồi tháng Sáu năm nay, với 7 bang có giá xăng dưới 3 USD/gallon (một gallon bằng 3,78 lít).
Hà Nội thành lập 9 đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị

Hà Nội thành lập 9 đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị

(LĐTĐ) 9 đoàn công tác sẽ dự và chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gợi ý kiểm điểm năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia

Chiều 2/12, tại trụ sở Đại học RMIT, thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia.
Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Australia

Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Australia

Ngày 2/12, tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia.
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên HĐBA Liên hợp quốc

Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên HĐBA Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ dự kiến sẽ tới New York (Mỹ) để chủ trì “các sự kiện ký kết” tại Hội đồng Bảo an về hướng đi mới cải cách chủ nghĩa đa phương vào ngày 14/12 và về chống khủng bố vào ngày 15/12 tới.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet

(LĐTĐ) Chiều ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông giữ vị trí Tổng biên tập Báo VietNamNet. Ông Nguyễn Văn Bá sẽ nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/12.
Xem thêm
Phiên bản di động