M
22/10/2020 15:37

Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại (*) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII hứa: Gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Thủ đô Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế xây dựng Thủ đô

Giai đoạn 2020-2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị; trở thành động lực to lớn, góp phần xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, thực sự là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Đội ngũ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố Hà Nội đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới.

Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả trong toàn xã hội.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó góp phần tích cực xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới, sáng tạo, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, Thành phố cũng kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó còn tồn đọng kéo dài, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào do Trung ương, Thành phố phát động: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai để xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào.

Trong 5 năm tới, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Bởi vậy, công tác xây dựng điển hình tiên tiến sẽ được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

Có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Cạnh đó, Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân… Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng.

Cạnh đó, Thành phố cũng chú trọng củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng. Phân công các thành viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, tạo sự thống nhất từ Thành phố đến cơ sở. Bố trí đủ số lượng công chức, viên chức có năng lực, trình độ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng./.

Mạnh Quân

Nguồn :