M
17/09/2020 08:11

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong từng loại hình doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”, qua đó đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Quan tâm chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động
Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn chủ động đổi mới phương thức hoạt động

Thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Thành Phố. Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện luôn xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có năng lực sáng tạo và tiếp thu công nghệ mới, lao động với năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Huyện. Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU giai đoạn 2012-2019 là tiền đề rất quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Các chương trình giải quyết việc làm, khuyến công, đào tạo, nhân cấy nghề và phát triển nghề và phát triển doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, làng nghề được quan tâm, việc làm, thu nhập ổn định thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhanh; đội ngũ công nhân lao động đã có sự biến động cả về số lượng và chất lượng. Số lượng công nhân lao động hiện nay là 8.000 người, trình độ học vấn tay nghề từng bước được nâng cao.

Đã có nhiều công nhân viên chức có trình độ chuyên môn, tay nghề là 51,2%, Công đoàn đã tích cực chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, động viên công nhân viên chức lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong từng loại hình doanh nghiệp
Công nhân lao động huyện Mỹ Đức ngày càng nâng cao trình độ, tay nghề (Ảnh minh họa: Thu Trang)

Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, hàng năm Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động tham gia với Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan chức năng của huyện chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ đạt 98,1%. Có 43% số cơ sở đã ký kết thoả ước lao động tập thể giữa chủ doanh nghiệp và Ban chấp hành Công đoàn đại diện cho công nhân viên chức lao động về việc làm, quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ chính sách cho người lao động.

Các cấp Công đoàn đã chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn, như sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp, chính sách pháp luật về Bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy quyền dân chủ của người lao động, hướng dẫn, giúp đỡ công nhân viên chức lao động giao kết hợp đồng lao động, đại diện tập thể người lao động, thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo 3 Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm chính sách, pháp luật lao động. Tích cực tham gia tham gia các chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động ở doanh nghiệp.

Nâng cao trình độ học vấn cho công nhân viên chức lao động

Quán triệt tinh thần nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành uỷ về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” và nghi quyết 09 của Ban thường vụ Thành ủy, Liên đoàn Lao động huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động có nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Thành uỷ, nhất là việc thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm và 2 khâu đột phá của Thành phố. Đồng thời gắn với việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp tuyên truyền Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012 tại 5 doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức nhiều hội nghị với hơn 2.300 lượt công nhân viên chức lao động để tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức rèn luyện, tác phong công nghiệp, chấp hành lỷ luật lao động và ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, gắn với đổi mới nội dung và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền miệng. 9 công đoàn cơ sở đã tổ chức chương trình pháp luật với công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng chuyên mục công đoàn, công nhân viên chức lao động với gương người tốt việc tốt trên đài truyền thanh của huyện.

Tham gia với các cấp chính quyền, các ngành chức năng và doanh nghiệp xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nhân lao động học tập đầu tư kinh phí cho công tác khuyến công, thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động, tạo nguồn nhân lực. Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần văn hoá cho công nhân lao động.

Thu Trang

Nguồn :