Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(LĐTĐ) Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, mới đây, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Trên 3,7 ngàn cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra

Nghị quyết đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; có tư tưởng chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm; có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có năng lực đối thoại, dẫn dắt truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động; có chất lượng và cơ cấu phù hợp vị trí công tác, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu tình hình mới
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” vào ngày 11/6/2021.

Các mục tiêu cụ thể: Rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ Công đoàn đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch từ Thành phố đến cơ sở. Thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp Thủ đô đảm bảo tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng năm phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về cán bộ Công đoàn và tầm quan trọng của cán bộ Công đoàn trong tình hình mới. 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; được đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn theo vị trí việc làm. 100% cán bộ Công đoàn không chuyên trách được tham gia các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp đối tượng.

Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp theo quy định của Đảng, Thành ủy và yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra. Phấn đấu 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Một là, đổi mới và nâng cao nhận thức về tổ chức và công tác cán bộ. Hai là, rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ; chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ Công đoàn.

Bốn là, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý, bố trí sử dụng cán bộ Công đoàn. Năm là, tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát trong công tác cán bộ.

Nghị quyết nêu rõ, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ Nghị quyết, chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Công đoàn cơ sở căn cứ Nghị quyết, hằng năm xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội căn cứ Nghị quyết nghiên cứu, đổi mới xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phù hợp tình hình thực tế hiện nay; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo quy định. Phối hợp với Trường Đại học Công đoàn để mở lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô căn cứ Nghị quyết xây dựng nội dung, chương trình nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô và đoàn viên, người lao động. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nêu rõ mục tiêu: Hàng năm phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về cán bộ Công đoàn và tầm quan trọng của cán bộ Công đoàn trong tình hình mới. 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; được đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn theo vị trí việc làm. 100% cán bộ Công đoàn không chuyên trách được tham gia các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp đối tượng. Phấn đấu 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Chiều 21/9/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại một ...
DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

(LĐTĐ) DrAid cho Covid -19 - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa ...
Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhân ngày Tết Trung thu, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng 186 suất quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em nhỏ là con ...
Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 6.521 ca, tiếp đến là ...
Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Không chỉ đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mà con của họ cũng nhận được sự quan tâm ...
Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

(LĐTĐ) Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 18 giờ ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 13 ca Covid-19, trong đó, 2 ca tại khu phong tỏa, 11 ca tại khu ...
[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ...

Tin khác

Những suất quà nghĩa tình đến tay người lao động ngành Giao thông Hà Nội

Những suất quà nghĩa tình đến tay người lao động ngành Giao thông Hà Nội

(LĐTĐ) Không ngại khó, ngại khổ, với tinh thần tất cả vì đoàn viên, người lao động và không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, sáng nay (17/9), tiếp tục hành trình của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã tới thăm hỏi và trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Duy trì sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp”

Duy trì sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp”

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với đẩy mạnh hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”, các cấp Công đoàn Thủ đô đang nỗ lực nhân rộng những “Vùng xanh doanh nghiệp” từ đó giúp duy trì chuỗi sản xuất an toàn, giữ việc làm, thu nhập cho người lao động.
500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 16/9, thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã ân cần tới thăm hỏi, động viên và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).
Công đoàn Hà Nội: Nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn Hà Nội: Nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19

1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19

(LĐTĐ) Sáng 10/9, hai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội đã chuyển 1.000 túi “An sinh Công đoàn” đến trao tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19, trên địa bàn 2 huyện Phúc Thọ, Quốc Oai.
Xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô lớn mạnh

Xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô lớn mạnh

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô: Vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô: Vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Quán triệt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hưởng ứng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Thành phố Hà Nội, mới đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô lớn mạnh

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô lớn mạnh

(LĐTĐ) Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, hiện đại đảm bảo số lượng, chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh là mục tiêu mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đặt ra trong thời gian tới.
Sát cánh cùng người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Sát cánh cùng người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Xem thêm
Phiên bản di động