Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ và năng lực Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn

Nâng cao hiệu quả công tác vận động đoàn viên, người lao động

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của LĐLĐ huyện Mỹ Đức là nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ); xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cụ thể, LĐLĐ huyện sẽ thực hiện có hiệu quả Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội; tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn, chủ doanh nghiệp và NLĐ về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút công nhân, NLĐ; để NLĐ tự nguyện tham gia, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS); quan tâm phát triển đoàn viên ở khu vực lao động phi chính thức; thành lập tổ chức CĐCS để tạo tiền đề thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể khác trong doanh nghiệp. Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng công nhân, NLĐ đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
LĐLĐ huyện Mỹ Đức luôn quan tâm đến NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát)

LĐLĐ huyện cũng đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực; trước tiên tập trung thành lập tổ chức Công đoàn ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, nơi có đông công nhân, nơi tiềm ẩn phức tạp trong quan hệ lao động. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, cơ quan Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội... để nắm bắt, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình công nhân lao động (CNLĐ) và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, xây dựng kế hoạch vận động, phát triển thành lập.

Thường xuyên nghiên cứu, áp dụng, triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, thành lập CĐCS thích ứng với tình hình thực tế. Khẩn trương tận dụng dư địa, lợi thế khác biệt của tổ chức Công đoàn Việt Nam để nhanh chóng phát triển tổ chức Công đoàn, không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp và chế xuất.

Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và cấp ủy địa phương, đơn vị về công tác tổ chức cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Chủ động tham mưu triển khai, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố với Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, ưu tiên bố trí cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trưởng thành từ cơ sở và phong trào công nhân.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn

Để đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, LĐLĐ huyện Mỹ Đức sẽ nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đoàn viên, CNLĐ; đề nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn quy hoạch, đào tạo, bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ ưu tú, đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp, bổ nhiệm làm lãnh đạo địa phương, ngành và quản lý doanh nghiệp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
LĐLĐ huyện Mỹ Đức hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan chức năng tham gia vào quá trình thực thi pháp luật bảo đảm để tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp ra đời và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật. Phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tổ chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp để xâm phạm quyền, lợi ích của NLĐ và doanh nghiệp, gây mất an ninh, trật tự.

Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên và kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và tổ chức Công đoàn, gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công đoàn các cấp ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình tham gia góp ý đối với Đảng, chính quyền, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Nhiệm vụ quan trọng nữa được LĐLĐ huyện Mỹ Đức đề ra là vấn đề nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, NLĐ thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ huyện phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nội dung, tiêu chí về tăng năng suất lao động, mà trọng tâm là các phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo môi trường để công nhân, viên chức, lao động được chủ động tham gia phong trào thi đua.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2021. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát)

Song song với đó, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, duy trì các hội thi thợ giỏi, nhân viên giỏi từ cơ sở, cấp trên cơ sở, lựa chọn công nhân có tay nghề cao tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố theo Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đồng thời tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng và chính quyền đồng cấp đối với phong trào thi đua góp phần tăng năng suất lao động của tổ chức Công đoàn. Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, vận động đông đảo CNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật trong lao động, giúp đỡ kèm cặp đồng nghiệp cùng tiến bộ, góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, thân thiện và phát triển.

Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Thông qua phát động phong trào thi đua thúc đẩy tăng cường độ lao động, tạo cảm hứng say mê công việc, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt hơn, năng suất cao hơn. Có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời để NLĐ tham gia vào các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp, tạo môi trường để từng NLĐ phát huy được khả năng, sở trường của mình trong công việc…

LĐLĐ huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới công tác tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trọng tâm là NLĐ trực tiếp và các tập thể lao động quy mô nhỏ. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, lan toả trong các cấp Công đoàn và toàn xã hội.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TNG Holdings Vietnam tặng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tỉnh Thừa Thiên Huế

TNG Holdings Vietnam tặng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tỉnh Thừa Thiên Huế

(LĐTĐ) Ngày 25/10, đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã trao tặng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đồng hành cùng địa phương trong ...
Việt Nam - Anh: Sớm công nhận hộ chiếu vắc xin để tạo điều kiện nối lại giao thương, du lịch

Việt Nam - Anh: Sớm công nhận hộ chiếu vắc xin để tạo điều kiện nối lại giao thương, du lịch

(LĐTĐ) Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Boris Johnson.
Chung tay, trách nhiệm, tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi

Chung tay, trách nhiệm, tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi

(LĐTĐ) Chiều 26/10 đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt ...
Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ

Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ

(LĐTĐ) Tối 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 9 ...
Thi trực tuyến: Nỗ lực thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực học sinh

Thi trực tuyến: Nỗ lực thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực học sinh

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương buộc phải sử dụng hình thức trực tuyến để tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 ...
Apple chính thức phát hành iOS 15.1 hỗ trợ SharePlay

Apple chính thức phát hành iOS 15.1 hỗ trợ SharePlay

Apple vừa phát hành iOS 15.1 và iPadOS 15.1 cho các thiết bị tương thích với một trong những tính năng nổi bật nhất là SharePlay.
Arsenal 2-0 Leeds Utd: Người hùng trên ghế dự bị

Arsenal 2-0 Leeds Utd: Người hùng trên ghế dự bị

(LĐTĐ) Đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm mảnh lưới đối phương, thì sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Mikel Arteta đã bất ngờ mang ...

Tin khác

Hà Nội xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

Hà Nội xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26-27/10), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức vòng chung khảo xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5 năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến tới gần 300 điểm cầu các đơn vị trường học.
Nhân lên niềm hạnh phúc từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”

Nhân lên niềm hạnh phúc từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Những năm qua, chương trình hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, được đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động đồng tình hưởng ứng. Qua chương trình đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Những gia đình được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tôn vinh, biểu dương chính là hạt nhân tiêu biểu để tiếp tục phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tạo sức lan toả tốt đẹp tới cộng đồng xã hội.
Khôi phục sản xuất gắn với ổn định thu nhập

Khôi phục sản xuất gắn với ổn định thu nhập

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Tây Hồ đã linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh để thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp người lao động vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển sản xuất tại các doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp công tác, từ đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động khối Giáo dục của huyện.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho các cán bộ Công đoàn huyện.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Phối hợp chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phối hợp chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội đã phối hợp thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, đoàn viên. Các hoạt động đã đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ Công đoàn bám sát, nắm bắt tình hình Công đoàn cơ sở (CĐCS) và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.
Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo

Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Trong năm học 2020-2021, Công đoàn khối Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận Đống Đa đã chủ động đổi mới, bám sát các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và Quận, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo và ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp của dịch, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Xem thêm
Phiên bản di động