M
14/09/2020 15:34

Vận động giáo viên thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục đào tạo huyện Phú Xuyên đã phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt người lao động thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp...

Huyện Phú Xuyên: Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ giáo viên
Tăng cường sự phối hợp với Công đoàn trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao xây dựng chuyên trang chuyên mục công đoàn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Đài truyền thanh các xã, thị trấn các công đoàn cơ sở viết tin bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh. Tuyên truyền những nội dung mới về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị, chủ đề năm của thành phố Hà Nội, chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viện nhà trường, phổ biến những quy định mới của ngành để cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, học tập và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt năm học. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường Ban chỉ đạo công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn để tuyên truyền cán bộ, giáo viên, người lao động, phụ huynh, học sinh về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 như phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn khô, khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện thông cáo của Bộ y tế và tuyên truyền phòng chống bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết… đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện cũng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 14/02/2014 của Thành ủy và Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

1651 96261763 3087433404634715 5553500006306021376 o
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn rất quan trọng

Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo và tổ chức bồi dưỡng kiến thức mới cho giáo viên. Phổ biến các nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khó lường và có tính chất lây lan rộng thực hiện Chỉ thị 15,16,19 của Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của ngành giáo dục các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn để có biện pháp tổ chức phòng chống dịch cho thầy và trò, dạy học online để đảm bảo chương trình kế hoạch năm học.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp chỉ đạo và tổ chức phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ.

Chỉ đạo Ban chấp hành các công đoàn cơ sở phối hợp xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phối hợp tuyên truyền và tiếp tục triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định 522/QĐ-UBND và Quyết định 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tổ chức đăng ký việc làm cụ thể thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, giáo viên, nhân viên tự nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc hiếu, việc hỷ. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, giáo viên, nhân viên...

Theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên tạo sự đồng thuận trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phổ biến, quán triệt về phương pháp và lộ trình thực hiện đổi mới sách giáo khoa cho từng bậc học.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên; ngăn chặn những tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư của cán bộ giáo viên nhân viên.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động... chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, Thành phố và huyện trong công tác phòng chống dịch nhất là đại dịch Covid – 19 và thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế.

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và vận động cán bộ giáo viên nhân viên tích cực học tập, công tác lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Thủ đô và của ngành như: chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)…

Tiếp tục tuyên truyền, động viên đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 13/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc cưới, việc tang văn minh; thực hiện nghiêm túc 2 Bộ quy tắc ứng xử theo Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

H.D

Nguồn :