M
13/10/2020 08:52

Từng bước nâng cao đời sống cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia giải quyết việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức lao động.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện chủ động tham gia với Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan chức năng của huyện chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ đạt 98,1%. Có 43% số cơ sở đã ký kết thoả ước lao động tập thể giữa chủ doanh nghiệp và Ban chấp hành công đoàn đại diện cho công nhân viên chức lao động về việc làm, quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ chính sách cho người lao động.

Các cấp Công đoàn đã chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn, như sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp, chính sách pháp luật về Bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy quyền dân chủ của người lao động, hướng dẫn, giúp đỡ công nhân viên chức lao động giao kết hợp đồng lao động, đại diện tập thể người lao động, thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể.

Từng bước nâng cao đời sống cho công nhân lao động
Đời sống của công nhân lao động huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao (Ảnh minh họa: H.D)

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo 3 Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm chính sách, pháp luật lao động. Tích cực tham gia tham gia các chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động ở doanh nghiệp.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ công nhân viên chức lao động, quán triệt tinh thần nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành uỷ về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”, Liên đoàn Lao động huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động có nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Thành uỷ, nhất là việc thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm và 2 khâu đột phá của Thành phố đồng thời gắn với việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp tuyên truyền Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012 tại 5 doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức 8 hội nghị với 2.339 lượt công nhân viên chức lao động để tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về tổ chức công đoàn, nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức rèn luyện, tác phong công nghiệp, chấp hành lỷ luật lao động và ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, gắn với đổi mới nội dung và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền miệng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện tham gia với các cấp chính quyền, các ngành chức năng và doanh nghiệp xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nhân lao động học tập đầu tư kinh phí cho công tác khuyến công, thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động, tạo nguồn nhân lực. Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần văn hoá cho công nhân lao động.

Thu Trang

Nguồn :