M
30/09/2020 13:33

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tăng cường chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, rà soát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp, đã phát triển 554 đoàn viên, thành lập 15 Công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp, theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung cho cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động là mục tiêu hoạt động.

Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động của các cấp Công đoàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở
Đại hội Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Liên đoàn Lao động huyện thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, bố trí hợp lý cán bộ làm công tác công đoàn trong các doanh nghiệp. Hàng năm đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo, hoạt động của Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp, nhân rộng các điển hình, mô hình hoạt động có hiệu quả. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Trong những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã làm tốt trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ưu tú để Đảng xem xét kết nạp nhằm góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Giới thiệu 57 cán bộ công đoàn ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn cho cấp uỷ để đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, để bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục tổ chức tuyên tuyền Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”; Nghị quyết 20-TW và chương trình hành động của Thành uỷ, Liên đoàn Lao động thành phố “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”.

Thu Trang

Nguồn :