Tập trung thực hiện hiệu quả chín nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (*)

(LĐTĐ) Ngày 28/11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có bài phát biểu kết luận quan trọng tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Hà Nội: Tổng thu ngân sách ước thực hiện 279.359 tỷ đồng Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ làm việc với 5 huyện đang phát triển lên quận Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Vì sao trong khó khăn của dịch Covid-19 kinh tế Thủ đô vẫn tăng trưởng tích cực?

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố. Qua tổng hợp, đã có 44 ý kiến phát biểu tại phiên toàn thể và tại các tổ. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc và có chất lượng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố; đồng thời cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trình Hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị để Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành. Ban Chấp hành cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Sau đây, tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu, nổi bật của Hội nghị.

Tập trung thực hiện hiệu quả chín nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (*)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

1. Về Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy đã bám sát các yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban hành kèm theo Quyết định số 168 ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư; kế thừa các quy định còn phù hợp tại Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVI được ban hành kèm theo Quyết định số 6868 ngày 29/7/2019. Đối với các vấn đề về kinh tế - xã hội Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ đã được chỉnh lý theo các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và các văn bản pháp luật khác có liên quan; phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của Thành phố. Quy chế đã quy định cụ thể, đầy đủ, rõ ràng các nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, của Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc; mối quan hệ công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy… đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thời gian tới. Riêng quy định về chế độ công tác của Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tại cơ sở, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ chỉ đạo Quy chế chỉ quy định những nguyên tắc chung, các vấn đề cụ thể sẽ được Ban Thường vụ hướng dẫn bằng văn bản.

2. Về Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác lớn đã được Đại hội cho ý kiến, dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bao quát toàn diện các lĩnh vực về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế theo các mục tiêu tổng quát, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá và 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên về kế hoạch kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công 5 năm, 3 năm, hàng năm, Chương trình công tác toàn khóa dành thời gian thích đáng để Ban Chấp hành nghe, cho ý kiến về sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về Thủ đô Hà Nội (Luật Thủ đô, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Nghị quyết 115 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội,…) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Thành ủy khóa XV, XVI để ban hành, đề xuất ban hành nghị quyết mới hoặc kết luận mới về các nội dung nêu trên.

Đồng thời, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, trong Chương trình toàn khóa, Ban Chấp hành đã thống nhất cao việc xem xét ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 18, 19 của Trung ương khóa XII; nghị quyết về văn hóa và công nghiệp văn hóa của Thủ đô, cũng như các vấn đề lớn về xây dựng Đảng, các quyết định quan trọng về cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đầu tư, các quy hoạch, kế hoạch… thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Ban Chấp hành yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các đảng đoàn, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo để trình Ban Chấp hành, đảm bảo hoàn thành tốt nhất Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành. Đồng thời, sau Hội nghị này, Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng của Thành ủy cũng cần rà soát, trình Ban Thường vụ sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc để thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

3. Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Ban Chấp hành

Kế thừa Quy chế hiện hành được ban hành theo Quyết định số 715 ngày 18/3/2016 của Thành ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII để cập nhật, bổ sung đầy đủ các nội dung quy định mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát (Quyết định số 2386 ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định 01 ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quyết định 179 ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định 195 ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;…). Cùng với việc ban hành Quy chế mới với các quy định bổ sung như trên và chú trọng tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra, giám sát các cấp, chúng ta tin tưởng rằng năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ có chuyển biến thực chất, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy định về công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Các đồng chí Thành ủy viên cũng đồng tình, nhất trí cao về 10 nội dung lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2021. Trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 là:

(1) Kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội các cấp.

(2) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 08, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố” và Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố”.

(3) Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 15, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn” và Chỉ thị 15, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”

(4) Các cuộc kiểm tra, giám sát bất thường theo yêu cầu.

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, các sở, ngành Thành phố nghiêm túc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2021.

4. Về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ban Chấp hành đồng tình, thống nhất cao về Báo cáo của Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành, đồng thời phân tích, nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, cụ thể là:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và những kết quả nổi bật của Thành phố trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt đã ban hành, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 31 và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Qua đó, Hà Nội vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân chung của cả nước, thu ngân sách ước đạt và vượt dự toán.

(2) Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo thành công một cách thực chất, trọn vẹn và đúng tiến độ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự, công tác chuẩn bị văn kiện và công tác tổ chức, phục vụ đều được triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản được dư luận đánh giá cao.

(3) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

(4) Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, quyết liệt, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy, lan tỏa tinh thần quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực, sáng tạo, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 cũng như đôn đốc quyết liệt và kịp thời, sâu sát chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các đơn vị, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài nhiều năm như đã hoàn thành công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực; giải quyết hiệu quả và có những chuyển biến bước đầu trong công tác xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố và Khu liên hiệp xử lý rác thải Sóc Sơn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị vận hành thử nghiệm để có thể sớm tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào sử dụng, dự kiến trong tháng 01/2021. Đây là vấn đề rất quan trọng góp phần tạo nên những kết quả của Đảng bộ Thành phố trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ 2020-2025.

(5) Tổ chức triển khai kịp thời, có chất lượng Nghị quyết Đại hội, kể cả công tác nhân sự sau Đại hội và nội dung, chương trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

(6) Các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Đạt được kết quả nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp được đổi mới mạnh mẽ, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực khó, phức tạp. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo thẩm quyền; gần dân, sát dân; tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Thành phố luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; sự đồng thuận và tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành trong cả nước và bạn bè quốc tế. Thành phố đã lựa chọn và triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Đồng thời, với tinh thần cầu thị, tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Chấp hành cũng lưu ý những tồn tại, yếu kém là: Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cấp ủy cơ sở, nhất là với vụ việc có tính chất phức tạp có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền trực quan ở một số đơn vị còn chậm. Công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở tại một số đơn vị còn có nội dung chưa đạt được như mong muốn. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chưa đạt yêu cầu. Còn có cán bộ vi phạm, bị xử lý theo quy định của Đảng và truy tố trước pháp luật. Việc đăng ký, triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại một số nơi còn hạn chế. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc ở một số địa phương còn chậm. Một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở chưa phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chấp hành thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2021, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2021 cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là:

(1) Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với xây dựng, quán triệt, tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

(2) Tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; giới thiệu, lựa chọn bầu được những Đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

(3) Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc hội. Tổ chức tổng kết Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) và đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phương hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

5. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025); Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025), 3 năm (giai đoạn 2021 - 2023) và Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố 5 năm (giai đoạn 2021 -2025)

Ban Chấp hành cơ bản nhất trí, đồng tình về những định hướng lớn, khung chính sách về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công trung hạn do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố trình và cho rằng các Kế hoạch này đã quán triệt đầy đủ mục tiêu tổng quát đến năm 2025, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Trong điều kiện tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và diễn biến còn phức tạp, khó lường thời gian tới trong khu vực cũng như trên thế giới, việc tiếp tục kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, như đã thông qua tại Đại hội thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô (tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người khoảng 8.300 - 8.500USD; chỉ số CPI dưới 4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó thu nội địa chiếm trên 90%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng; tổng chi ngân sách khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư công khoảng 50% tổng chi ngân sách, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 206.750 tỷ đồng, gấp 1,92 lần so với giai đoạn 2016 - 2020…; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường khác bằng mức Nghị quyết Đại hội XVII đã quyết định).

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, ngân sách Thành phố cần tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật khung; hệ thống các cầu bắc qua sông Hồng; những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy liên kết các tỉnh vùng Thủ đô, liên kết các huyện; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các huyện phía Nam (Quốc lộ 1A cũ, Quốc lộ 21B, nâng cấp Quốc lộ 32…) thể hiện quan điểm phát triển đồng đều; đồng thời quan tâm đầu tư thúc đẩy các huyện sớm trở thành quận trong giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chấp hành đồng tình nhất trí cao với các nguyên tắc lập, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn như trong Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND Thành phố; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp, giao quyền mạnh hơn cho các quận, huyện trong quản lý đầu tư.

Trên cơ sở Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật, bổ sung tình hình để trình Ban Chấp hành cho ý kiến và Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định vào tháng 8/2021.

6. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Thành phố; Kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2021

Năm 2020, năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Thành phố đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tăng trưởng GRDP năm 2020 ước đạt 3,94%, gấp 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước. Công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng khá, đạt 6,76%. Là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất nhưng lĩnh vực dịch vụ vẫn tăng 3,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 2,4%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đây là nỗ lực, cố gắng rất lớn của ngành công thương và du lịch, dịch vụ trong kích cầu nội địa, tăng cường kết nối giao thương với các tỉnh, thành trong cả nước. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn với mức tăng trưởng 4,2%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực, có thêm 7 huyện và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ huyện đạt nông thôn mới là 72,2%, xã nông thôn mới là 96,3%. Cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo; tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân ước tăng khoảng 2,73-2,79% (thấp hơn bình quân cả nước). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 416,15 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến thu hút khoảng 4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, 145 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Thành lập mới ước trên 25 nghìn doanh nghiệp.

Quản lý và phát triển đô thị được đẩy mạnh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng...

Các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; trong đó tập trung triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với kinh phí trên 600 tỷ đồng; giảm, giãn, hoãn cho các doanh nghiệp hơn 25.000 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, chiếm 30,4% của cả nước; thực hiện tốt việc tiếp nhận, vận chuyển, quản lý trên 37.000 công dân thuộc diện phải cách ly tập trung theo dõi dịch bệnh Covid-19; kịp thời tổ chức xét nghiệm cho trên 100.000 công dân trở về từ Đà Nẵng sau khi đợt dịch thứ 2 bùng phát tháng 7/2020. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2019.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến. Công tác quốc phòng được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh nông thôn được tăng cường. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn sự kiện lớn của Trung ương và Thành phố. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và nâng cao hiệu quả; đặc biệt, trong đợt bão lụt vừa qua, Thành phố cũng đã tích cực huy động được trên 117 tỷ đồng và đến nay đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt với số tiền 13,5 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành cũng lưu ý những khuyết điểm, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới: Một số chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch. Việc quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách tuy được tích cực triển khai, nhưng nợ đọng vẫn còn lớn. Công tác giải quyết việc làm, tuyển sinh, đào tạo nghề còn nhiều khó khăn, thất nghiệp cao hơn so với cùng kỳ tạo áp lực lên hệ thống an sinh xã hội. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Các chỉ số SIPAS và PAPI còn xếp thứ hạng thấp. Nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải còn rất phức tạp và chưa có chuyển biến căn bản. Tỷ lệ cấp đất dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch và chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp…

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

(1) Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Lấy lại đà tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân. Tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số PCI, PARIndex; có giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

(2) Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng (khoảng 5.870USD); vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới;… Về thu ngân sách nhà nước năm 2021, Ban Chấp hành đề nghị Ban Thường vụ chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố rà soát để bao quát nguồn thu, tăng cường quản lý thu, giảm nợ đọng thuế để có dự toán thu cao hơn, tích cực hơn.

(3) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, Chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương và Thành uỷ đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; xây dựng, phê duyệt ngay trong Quý I/2021 và triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Hai là, Tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; thăng hạng chỉ số PCI, PARIdex. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư nhân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy xuất khẩu. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Triển khai thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng rút gọn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững. Hình thành, phát triển một số mô hình kinh tế mới: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị.

Phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, hệ thống chợ, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử, hoạt động logistics; kết hợp giữa kinh doanh truyền thống với kinh doanh trên môi trường mạng. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng; thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng kịch bản phục hồi, phát triển ngành du lịch theo diễn biến dịch Covid-19.

Phát triển các vùng nông nghiệp tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt chương trình “Liên kết 4 nhà”; phát triển làng nghề, các sản phẩm OCOP.

Ba là, Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát, sửa đổi Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về phân cấp kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công, đặc biệt là quỹ đất, quỹ nhà chuyên dùng, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, các dự án trọng điểm, quan trọng. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển. Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025.

Bốn là, Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Tập trung thực hiện tốt Chương trình đổi mới giáo dục phổ và Chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2021 - 2030. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về Xây dựng Thành phố thông minh, Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Năm là, Phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Tiếp tục vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và 02 quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động và ứng xử nơi công cộng. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, tôn tạo các di tích, quản lý tốt hiện vật. Tiếp tục bố trí vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn Thành phố. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Sea Games 31 và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi và hỗ trợ kịp thời người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các cấp ủy đảng, cơ quan cần tổ chức, chăm lo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tăng cường cung ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Sáu là, Tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch; nhiệm vụ rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện quan trọng; tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh, các khu chức năng, các quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng các quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông; đưa 02 tuyến đường sắt: Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào vận hành. Tiếp tục thực hiện các đề án về giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Rà soát, xử lý khoảng 10 điểm ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm tình trạng đi xe trên vỉa hè.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Hoàn thành công tác xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Xây dựng lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đưa nhà máy xử rác thải sinh hoạt đốt phát điện công suất 4.000 tấn/ngày/đêm tại khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào vận hành trong Quý I/2021. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, thu hút các nguồn lực để xử lý ô nhiễm môi trường.

Bảy là, Tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tám là, Đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là các sự kiện: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội thể thao Sea Games 31... Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng - an ninh; đối ngoại quân sự;... Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước.

Chín là, Tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch về các hoạt động, chủ trương, chính sách của Thành phố để nhân dân Thủ đô biết và giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2021 với các mục tiêu và giải pháp nêu trên để xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách, bố trí vốn đầu tư công năm 2021 đảm bảo theo nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch, vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án sử dụng vốn ODA, dự án chuyển tiếp, chỉ bố trí vốn cho các dự án mới khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định; triệt để tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên và phấn đấu tiết giảm 10% tổng mức đầu tư của các dự án; tăng thu từ những lĩnh vực còn dư địa như đấu giá quyền sử dụng đất, thu nội địa, phấn đấu tăng bình quân 12%/năm để dành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án có tính cấp bách, phát huy hiệu quả vốn ngân sách của Thành phố.

Thưa các đồng chí!

Thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, khối lượng công việc còn lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tạo tiền đề cho năm 2021.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi tin tưởng rằng trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị hôm nay, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII.

(*) Tiêu đề do báo Lao động Thủ đô đặt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị thiếu, mất việc làm

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị thiếu, mất việc làm

(LĐTĐ) Chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ...
Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão), ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động ...
Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn ...
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

(LĐTĐ) Chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ...
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(LĐTĐ) Sáng mùng 6 tháng Giêng (27/1), Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ ...
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn

(LĐTĐ) Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt cơ quan Thành ủy Hà Nội trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau ...
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây

(LĐTĐ) Trong không khí mừng Xuân mới, mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay (27/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ...

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn

(LĐTĐ) Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt cơ quan Thành ủy Hà Nội trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn, tạo bước đột phá mới; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, có trách nhiệm, có tình yêu với công việc, với Thủ đô, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển.
Hà Nội: Tổ chức phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội: Tổ chức phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.
UBND thành phố Hà Nội triển khai Chương trình công tác năm 2023

UBND thành phố Hà Nội triển khai Chương trình công tác năm 2023

Dự kiến trong năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội có 247 nội dung và lịch làm việc. Trong đó, có 92 nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp tập thể UBND Thành phố hàng tháng trong năm 2023; 155 nội dung báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, thông qua.
Lễ hội Cổ Loa 2023 đã sẵn sàng

Lễ hội Cổ Loa 2023 đã sẵn sàng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh, Hà Nội đã chính thức công bố các hoạt động trong lễ hội Cổ Loa xuân Quý Mão 2023.
Hà Nội giàu có và phong phú về các giá trị văn hóa, lịch sử

Hà Nội giàu có và phong phú về các giá trị văn hóa, lịch sử

Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, hữu nghị và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trọng trách của mình trong việc kế thừa và phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc trong tiến trình hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về phát triển văn hóa, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô, trên hành trình đi tới tương lai.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa

(LĐTĐ) Khẳng định tầm quan trọng của sự chuẩn bị chu đáo, thầm lặng của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc triển khai 31 trận địa pháo hoa toàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đặc biệt lưu ý phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Hà Nội: Chủ động rà soát, thẩm định chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội: Chủ động rà soát, thẩm định chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình khảo sát, điều tra xã hội học (đối tượng lãnh đạo quản lý) để phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố.
Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2023

Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2023

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023.
Tuyệt đối không để biến tướng tín ngưỡng tại lễ hội thành dịch vụ mang tính trục lợi

Tuyệt đối không để biến tướng tín ngưỡng tại lễ hội thành dịch vụ mang tính trục lợi

(LĐTĐ) Về công tác tổ chức Lễ hội Chùa Hương và các Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị tuyệt đối không để biến tướng tín ngưỡng thành dịch vụ mang tính trục lợi, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
Hà Nội: 90% hồ sơ công việc sẽ xử lý trên môi trường mạng

Hà Nội: 90% hồ sơ công việc sẽ xử lý trên môi trường mạng

(LĐTĐ) Hà Nội chính thức vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố, bảo đảm toàn bộ văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) theo quy định.
Xem thêm
Phiên bản di động