M
15/04/2021 10:08

Quyền bầu cử và ứng cử?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thị Duyên (Xa La, Hà Đông) hỏi: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tuổi bầu cử và ứng cử được Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định như thế nào?

Trường hợp nào cử tri được nhờ người bỏ phiếu bầu cử hộ? Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước

Theo luật sư Trịnh Khánh Toàn – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội:

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật trong việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của Nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn người đại diện cho mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quyền ứng cử là quyền cơ bản của công dân khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật thì có thể thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì tuổi bầu cử và tuổi ứng cử quy định như sau:

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

H.D

Nguồn :