M
02/09/2020 19:12

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Đảng bộ quận Tây Hồ đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, qua đó đã có bước phát triển khá toàn diện và vững chắc. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng luôn được quận quan tâm chú trọng, qua đó đã phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Vẹn nguyên bài học chỉnh đốn - xây dựng Đảng
Bài 3: Những giải pháp thiết thực tăng cường phát triển Đảng trong công nhân
Bài 2: Nhận diện những khó khăn

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của quận tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp”. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra, các đề án khai thác tiềm năng, lợi thế của quận phát triển kinh tế được tập trung chỉ đạo, bước đầu thu được kết quả tốt, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và các làng nghề truyền thống. Thu ngân sách luôn vượt kế hoạch, tăng 3,6 lần so với nhiệm kỳ trước; chi ngân sách chuyển dịch tích cực theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

dai hoi dang bo quan tay ho lan thu vi phat huy hon nua tiem nang the manh du lich van hoa 1

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ quận Tây Hồ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quận coi là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xā hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Quận ủy đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quận ủy đã ban hành Chương trình số 01-CTr/QUTH về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015-2020”, ban hành nhiều đề án, nghị quyết, kế hoạch nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thể lực thù địch. Công tác quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thường xuyên được quan tâm, đổi mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được đặc biệt chú trọng.

Quận đã chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Quận đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chuẩn mực để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và tiêu chuẩn đạo đức của ngành, từng đơn vị.

100% tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, tổ chức các tọa đàm, hội thi, cuộc thi viết về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó đã phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả như mô hình “cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, mô hình “xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”, mô hình “Nuôi lợn nhựa”…

Bên cạnh đó phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, quận Tây Hồ đã kết nạp 514 đảng viên, đạt tỷ lệ 114,2%. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước từng bước được tăng cường, tạo được uy tín đối với công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp, suốt nhiệm kỳ đã thành lập mới 10 tổ chức Đảng, 18 tổ chức Công đoàn, 3 tổ chức Đoàn thanh niên, kết nạp mới 21 đảng viên, 679 đoàn viên công đoàn, 29 đoàn thanh niên.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Song song với đó Quận ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội, kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Chia sẻ rõ hơn về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ (nhiệm kỳ 2015 - 2020) Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiệm kỳ qua Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức kiểm tra 11 cuộc với 64 lượt tại các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban kiểm tra quận đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức Đảng và 9 đảng viên, đã kết luận và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 2 đảng viên theo quy định, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức Đảng cấp dưới, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 104 tổ chức Đảng. Việc thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ có 48 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 33 trường hợp, cảnh cáo 10 trường hợp, khai trừ 5 trường hợp. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng và đảng viên được coi trọng, chỉ đạo thực hiện dứt điểm. Cụ thể, Ủy ban kiểm tra quận tiếp nhận 23 đơn tố cáo, 7 đơn kiến nghị, phản ánh, tất cả các tố cáo, kiến nghị đều đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

N.Hoa

Nguồn :