M
15/09/2020 21:32

Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung đề xuất

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Uỷ ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền phụ trách; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề xuất, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Vai trò người đứng đầu cơ quan có tính quyết định
Hà Nội xử lý người đứng đầu cơ quan nếu để xảy ra tham nhũng
Xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách hành chính

Cụ thể tại Công văn số 4449/UBND-TKBT ngày 14/9/2020, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố, Uỷ ban nhân dân Thành phố Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản giải quyết thủ tục hành chính, quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án...trình uỷ ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo uỷ ban nhân dân Thành phố, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, tiến độ.

Hồ sơ, tờ trình, dự thảo văn bản trình Ủỷ ban nhân dân Thành phố phải tham mưu, phân tích kỹ các nội dung đề xuất, nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định; thẩm định, thẩm tra đầy đủ các bước theo quy định và pháp luật có liên quan.

Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề xuất, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ văn bản các sở, ngành trình, sau khi Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải trình, bổ sung nội dung, cấp trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản, báo cáo UBND thành phố trong vòng 2 ngày làm việc. Văn phòng UBND thành phố dự thảo ngay thông báo, văn bản giải quyết công việc trong vòng 2 ngày sau khi có kết luận cuộc họp hoặc chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo UBND thành phố.

Cũng theo công văn này, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền phụ trách; quán triệt cấp ủy, đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả toàn bộ nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ; đặc biệt, thường xuyên bám sát khối lượng công việc, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận liên quan thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ cấp trên giao, tuyệt đối không để chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng công việc chung của thành phố; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ, cố tình “om” hồ sơ, thủ tục hành chính gây khó khăn cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thanh, kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; dự thảo biên bản hành chính xử lý trách nhiệm người đứng đầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nội dung công việc UBND thành phố giao. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tính chất quan trọng và cấp bách của công việc, đề xuất lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt văn bản xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu theo quy định, đồng thời tổ chức thanh tra công vụ đối với tập thể, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ…

T.Vũ

Nguồn :