Nghệ An: Thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW

(LĐTĐ) Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và gần 4 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW về tín dụng chính sách đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập Nghệ An: Thiết thực chương trình đối thoại về chính sách BHXH, pháp luật lao động Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim của cả nước
Nghệ An: Thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40 CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trên cơ sở sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và gần 4 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW tại Nghệ An đã cho thấy sự tác động mạnh mẽ, tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Lãnh đạo các cấp đã xác định tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình, kế hoạch công việc. Chính vì vậy hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên.

Các địa phương đã thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

Nghệ An: Thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW
Hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn để làm ăn, xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, thông qua việc lồng ghép hoạt động tín dụng với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp được thực hiện thường xuyên, nhất là sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện. Từ đó đã nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện; các chủ trương, chính sách được triển khai nhanh chóng, những khó khăn, vướng mắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời tại cơ sở.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đến nay (2014 - 2024), tổng doanh số cho vay đạt 26.779 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 19.916 tỷ đồng (chiếm 74,4% doanh số cho vay).

Đến ngày 30/4/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 13.063 tỷ đồng với 235.760 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 4.811 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ, giảm 9.035 triệu đồng so với năm 2014; nợ khoanh 10.768 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng dư nợ, tăng 2.826 triệu đồng so với năm 2014.

Giai đoạn 2014 - 2024, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã cấp vốn cho 726.781 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhờ đó đã giúp 120.041 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; 18.851 học sinh, sinh viên là con em gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khách quan được hỗ trợ tiền để đóng học phí, không có học sinh nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí

Có 48.798 người lao động được hỗ trợ vốn để tạo việc làm ổn định từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm; 2.999 người lao động thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách được hỗ trợ vốn để đi lao động tại nước ngoài; trên 205.688 nghìn hộ gia đình sống tại vùng nông thôn được hỗ trợ vay vốn để xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm ô nhiễm môi trường vùng nông thôn

Có 10.754 gia đình hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây nhà, sửa chữa nhà ở, xóa bỏ tình trạng nhà dột nát, tạm bợ cho người nghèo; 1.419 hộ gia đình được vay vốn từ chương trình nhà ở xã hội; 56 doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động; 10.866 học sinh được hỗ trợ vốn mua máy tính thiết bị học tập,…

Thông qua việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nhất là sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách; hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân biết cách làm ăn, từng bước chuyển biến nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua NHCSXH đã khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn; thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, đời sống nhân dân vùng nghèo, vùng khó khăn được nâng lên, từ đó tác động tích cực nâng cao đời sống văn hóa, xóa bỏ dần hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW; xây dựng, ban hành kế hoạch và chương trình hành động triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội; hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; bố trí, huy động nguồn lực ủy thác sang NHCSXH; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH tại địa phương.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

(LĐTĐ) Các giải pháp chuyển đổi số do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội triển khai đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tối cao tiết kiệm được 20% chi phí hoạt động và chi phí xã hội; tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán, công chức Tòa án.
Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

(LĐTĐ) Hai nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau khiến 3 người tử vong ở trước cửa số 790 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng ngày 12/6. Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ...
TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ban hành Quyết định số 35 quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn.
Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

(LĐTĐ) Kết quả thi tuyển ý tưởng sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chọn đưa vào các đồ án quy hoạch làm cơ sở phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, các khu vực kế cận như Khu đô thị Trường Thọ và các khu vực dọc sông Sài Gòn.
Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Hà Huy Dũng (sinh năm 1970), Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai được quy hoạch là điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.
Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi, với công chứng viên trên 70 tuổi đang hành nghề tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hành nghề trong thời hạn tối đa là 2 năm.

Tin khác

Quản lý thuế trên nền tảng số

Quản lý thuế trên nền tảng số

(LĐTĐ) Phát triển thương mại điện tử (TMĐT) là một xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam được xác định là quốc gia có tăng trưởng về TMĐT nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, khoảng trống chính sách pháp luật thời gian qua khiến một bộ phận người kinh doanh truyền thống chuyển sang hình thức TMĐT nhằm né tránh sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, trong đó có ngành thuế. Điều này đặt ra yêu cầu mới về quản lý thuế và quản lý về chất lượng hàng hóa, chống lừa đảo.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc “rót” hơn 1,1 tỷ USD vốn đăng ký vào Hưng Yên

Các doanh nghiệp Hàn Quốc “rót” hơn 1,1 tỷ USD vốn đăng ký vào Hưng Yên

(LĐTĐ) Nhờ vị trí thuận tiện, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư thông thoáng, đến nay Hưng Yên là một trong những địa phương vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Sông Hồng trở thành điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các bước đăng ký và thực hiện khi chuyển tiền phải xác thực khuôn mặt

Các bước đăng ký và thực hiện khi chuyển tiền phải xác thực khuôn mặt

(LĐTĐ) Từ 1/7/2024 chuyển tiền phải xác thực sinh trắc học, dưới đây là các bước thực hiện tính năng này.
Bình Dương: Thu thuế 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến đạt hơn 26.000 tỷ đồng

Bình Dương: Thu thuế 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến đạt hơn 26.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá so với chỉ tiêu năm là do các lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục hồi phục, tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực.
Giá vàng ngày 7/6: Tiếp tục giảm sâu, dần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng ngày 7/6: Tiếp tục giảm sâu, dần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

(LĐTĐ) Kể từ khi 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank và Công ty SJC chính thức bán vàng miếng trực tiếp tới người dân sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, giá vàng trong nước liên tiếp “lao dốc”.
Cơ quan thuế “vạch trần” hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính

Cơ quan thuế “vạch trần” hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính

(LĐTĐ) Thời gian qua vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh, mà để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính. Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế phân tích, nhận diện ra thủ đoạn các đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, gây mất công bằng trong xã hội.
Thu ngân sách Nhà nước: Hà Nội tiến sát Thành phố Hồ Chí Minh

Thu ngân sách Nhà nước: Hà Nội tiến sát Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) 227,3 nghìn tỷ đồng là tổng số tiền thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024 của thành phố Hà Nội; trong khi Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm là 229.418 tỷ đồng.
Giá vàng ngày 5/6: Tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng ngày 5/6: Tiếp tục giảm mạnh

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố giá bán vàng miếng SJC trực tiếp đến tay người dân ngày 5/6 là 76,98 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.
Hướng dẫn tra cứu nợ thuế mới nhất năm 2024

Hướng dẫn tra cứu nợ thuế mới nhất năm 2024

(LĐTĐ) Mọi người có thể tra cứu nợ thuế mới nhất năm 2024 đơn giản, nhanh chóng, chính xác.
Ngày 4/6, giá vàng miếng bình ổn giảm 1 triệu đồng/lượng

Ngày 4/6, giá vàng miếng bình ổn giảm 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố giá bán vàng miếng SJC trực tiếp đến tay người dân ngày 4/6 là 77,98 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày đầu mở bán 3/6 là 78,98 triệu đồng/lượng.
Xem thêm
Phiên bản di động