M
02/10/2020 08:48

Kỳ 2: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô

(LĐTĐ) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô là một trong ba "trụ cột" của Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020". Công tác này đã được các cấp uỷ Đảng quan tâm, tạo nên những lớp cán bộ có năng lực, tâm huyết giúp hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.

Nâng tầm lãnh đạo của Đảng: Nhìn từ Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội Bài cuối: Vai trò của Công đoàn Thủ đô trong xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp Thực hiện Chương trình 04 - CTr/TU: Phải đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống

Đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Thủ đô

Đảng ta luôn xác định xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là khâu then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nhận thức rõ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ, trong các nghị quyết cũng như trong hoạt động thực tiễn của mình, Đảng ta luôn chú trọng công tác cán bộ, đặc biệt đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ.

Hà Nội luôn ý thức và xác định rõ về vị trí, vai trò của Thủ đô – trái tim của cả nước, về truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, nhiều năm qua, Thành uỷ đã luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ tới các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ, ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng và nhân dân.

Với trách nhiệm là Đảng bộ lớn nhất cả nước, Đảng bộ Hà Nội thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với những cách làm sáng tạo, sát thực tế như: Ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

Kỳ 2: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô
Thành uỷ Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từ ngày 01/7/2018, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của Hà Nội thực hiện "chấm điểm" cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng. Việc Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng là sự chủ động của Hà Nội thực hiện một trong tám nhiệm vụ của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Qua hơn hai năm triển khai Quy định đã bước đầu khắc phục những bất cập trong đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng "cào bằng", thiếu thực chất,... Việc đánh giá, xếp loại hằng tháng cũng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, để bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo yêu cầu của nhiệm vụ. Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đề án văn hóa công vụ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố được các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội triển khai nghiêm túc, bước đầu đạt được nhiêu kết quả tích cực, góp phần nâng cao văn hóa công vụ.

Song song với đó, Thành phố cũng đã Ban hành Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Đề án tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố thuộc nhiều lĩnh vực, nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng từ thực tiễn để xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đặc biệt, trước yêu cầu chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh, sáng tạo. Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 09/10/2017 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

Đội ngũ cán bộ sẽ được các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố có kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tốt, truyền đạt, quán triệt những nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ sẽ được bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn, trang bị những kiến thức, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo và xử lý tình huống ở vị trí thực tế trên các mặt công tác.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều điểm mới

Tại quận Nam Từ Liêm, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều điểm mới, được xác định là một trong 3 khâu đột phá, trọng tâm là thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao cho biết, Quận uỷ thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ cho phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình thực tiễn của Đảng bộ, đảm bảo thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, đúng quy định trong công tác cán bộ.

Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn của quận. Công tác đánh giá cán bộ cũng được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, có ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng.

Kỳ 2: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô
Những chuyến biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyên các cấp và của toàn thế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo đà cho công tác cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm

Đặc biệt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Minh chứng là Quận ủy đã tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Đề án quy hoạch cán bộ đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ dự nguồn quy hoạch lãnh đạo và quản lý giai đoạn 2015-2020 và đến năm 2025. Theo đó, 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp quận, cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo ngạch chức danh. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện trên cơ sở quy hoạch và tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ.

Theo báo cáo nhiệm kỳ, trong 5 năm qua quận Nam Từ Liêm đã mở được 643 lớp bồi dưỡng khối Đảng, chính quyền, đoàn thể với 90.084 lượt học viên (đạt 122 % kế hoạch số lớp và 125 % kế hoạch số học viên so với chỉ tiêu thành phố giao); phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 370 học viên.

Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân từ quận đến cơ sở được đổi mới theo phương châm "5 biết", "5 rõ", "3 không", trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

Những chuyến biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyên các cấp và của toàn thế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo đà cho công tác cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm với những bước chuyển mình đột phá. Đáng chú ý, đây là đơn vị đầu tiên trên toàn Thành phố triển khai thực hiện mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm"; có sáng kiến trong việc cải thiện sự hài lòng của nhân dân, trong đó gửi "Thư xin lỗi", "Thư cảm ơn", "Thư chúc mừng"… Sáng kiến này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao và giao cho Sở Nội vụ, Sở Văn hóa nghiên cứu để triển khai nhân rộng trên toàn Thành phố.

Dẫn chứng trên cho thấy vai trò của cấp ủy đảng các cấp trong việc nâng cao năng lực, chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là cú hích tạo đà cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch.

(Còn nữa)

Phương Bùi

Nguồn :