M
21/09/2020 17:59

Huyện ủy Đông Anh:

Không ngừng đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị

(LĐTĐ) Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Đông Anh, công tác vận động quần chúng của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện luôn được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức và đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Công tác dân vận góp phần hiện thực hóa mục tiêu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận

Theo báo cáo của Huyện ủy Đông Anh, thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang được tăng cường. Hệ thống dân vận từ Huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn.

Công tác phối hợp giữa Khối vận với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

2052 dscf0224
Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện huyện Đông Anh luôn được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức (Ảnh: Mai Quý)

Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo triển khai tích cực ở tất cả các xã, thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp. Huyện đã hoàn thành xây dựng quy ước của các thôn, tổ dân phố.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định số 6525-QĐ/TU của Thành ủy (khóa XV) được tăng cường, có chất lượng tốt; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" cùng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã huy động được nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Khối vận từ Huyện đến cơ sở làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện Chương trình 03-CTr/HU về “Đấy mạnh thực hiện toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015-2020" và các đề án Sáng - xanh - sạch - đẹp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội, tạo bộ mặt nông thôn của huyện thay đổi rõ nét theo hướng phát triển thành đô thị. Công tác tôn giáo luôn được chú trọng và thực hiện tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện ủy Đông Anh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở, gắn bó với nhân dân.

Theo đó, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng; quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo. Chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời, có định hướng về những vấn đề quan trọng và những ý kiến trái quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và với nhân dân.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân, chú trọng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực sự "trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân". Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình có chiều sâu và hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chi đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với những tiêu chí cụ thể, sát với thực tế góp phần thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, xây dựng Đông Anh thành quận văn minh, hiện đại.

Mai Quý

Nguồn :