Không để công nhân thiếu tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cùng với tinh thần, trách nhiệm cao của các cấp Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng liên tục đạt và vượt kế hoạch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thêm chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở trong Tháng Công nhân

Đạt tỷ lệ 118% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, để nói về những kết quả đáng ghi nhận của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phải đặt trong bối cảnh những khó khăn, hạn chế của Lâm Đồng trong công tác này. Là một tỉnh cao nguyên, số doanh nghiệp còn ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ lẻ, nên số lao động cũng ít; điều kiện đi lại vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng có những khó khăn. Thế nhưng, với tinh thần quyết tâm, vượt khó, cùng với các giải pháp cụ thể, phù hợp, đổi mới, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy giao.

Không để công nhân thiếu tổ chức Công đoàn
Giai đoạn 2021-2023, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát triển mới được 11.438 đoàn viên, đạt tỷ lệ 118%.

Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp mới được 4.904 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn từ 62.650 đoàn viên lên 65.441 đoàn viên, thành lập mới được 36 CĐCS so với chỉ tiêu đề ra là 30 CĐCS, đạt 120% kế hoạch năm. Năm 2023, kết nạp mới được 2.282 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 66.649 đoàn viên, thành lập được 32 CĐCS. Số đoàn viên phát triển mới giai đoạn 2021 - 2023 là 11.438 đoàn viên, đạt tỷ lệ 118% so với chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao…

Số lượng đi cùng với chất lượng, sau khi thành lập CĐCS, các Công đoàn cấp trên cơ sở đã hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành để giúp CĐCS hoạt động sát thực, bài bản, hiệu quả, làm tốt chức năng cốt lõi chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, để từ đó người lao động thấy được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức Công đoàn. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS để xứng đáng với niềm tin của người lao động và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, để có được những kết quả nổi bật đó, LĐLĐ tỉnh luôn quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp Công đoàn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đây là vấn đề có tính chất “sống còn” của tổ chức Công đoàn.

Ngoài việc tuyên truyền, Công đoàn tỉnh còn tập trung chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành, địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn thành lập CĐCS và vận động những doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng lao động mới tạo điều kiện để phát triển đoàn viên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, mời đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham gia.

LĐLĐ tỉnh phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; xác định rõ đối tượng doanh nghiệp, địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, vận động. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về thành lập công đoàn theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

Cùng với đó, chỉ đạo, động viên, khích lệ, biểu dương, khen thưởng kịp thời các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động, tích cực, kiên trì triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Triển khai quyết liệt các giải pháp trong thời gian tới

Từ thành quả và kinh nghiệm đã có được, giai đoạn 2024 - 2028, LĐLĐ tỉnh tiếp tục quán triệt phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2028 thành lập được tổ chức Công đoàn tại 100% các doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên và đi vào hoạt động ổn định; kết nạp mới 22.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh đạt 86.000 đoàn viên. Phấn đấu mỗi năm thành lập từ 1 Nghiệp đoàn cơ sở trở lên; đến hết năm 2028 toàn tỉnh có trên 8 Nghiệp đoàn cơ sở.

Để đạt được kết quả đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2021 - 2023; phân tích, đánh giá và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác này giai đoạn 2024 - 2028.

Các giải pháp được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới, đó là: Chú trọng kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên cơ sở. Trong đó đồng chí Chủ tịch Công đoàn mỗi cấp là Trưởng Ban Chỉ đạo; mời một số thành viên đại diện ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham gia; xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên và thường xuyên đánh giá, sơ tổng kết trong triển khai thực hiện.

Công đoàn tiếp tục xây dựng và phát huy tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền trong việc khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là cơ sở vững chắc, có sức ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh, nhất là cán bộ Công đoàn chuyên trách phải chủ động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động. Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, làm tốt hơn nữa hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Một giải pháp quan trọng trong tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đó là có sự quan tâm, hỗ trợ của hệ thống chính trị, nhất là các cấp ủy Đảng. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng và thành lập tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong xây dựng địa phương. Song đây cũng là giải pháp căn cơ, có tính bền vững để phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Phối hợp với BHXH để kịp thời nắm bắt danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại mỗi doanh nghiệp để Công đoàn có cơ sở, chủ động trong tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi từ yếu tố cốt lõi là tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao  “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm ngành Xây dựng Hà Nội, ngày 19/7, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đoàn Văn Tiến, đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện, thư chia buồn.
Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối.
BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

(LĐTĐ) Với kết quả kinh doanh ấn tượng, sản phẩm dịch vụ sáng tạo và giải pháp vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, ngày 18/7/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được tạp chí The Asian Banker trao 02 giải thưởng: Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2024.
Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

(LĐTĐ) Dự báo ngày 20/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá làm một số khu vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, lợi nhuận thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã có những giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Sinh thời, dù ở cương vị nào, từ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đến Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng 7 lịch sử, để thể hiện sự tri ân, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực đối với thương binh, người có công và gia đình liệt sĩ. Hoà cùng hoạt động ý nghĩa này, ngày 18/7, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hường ở tỉnh Quảng Nam.
Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Thiết thực Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm Giải phóng huyện Phú Xuyên (30/7/1954 - 30/7/2024), ngày 17/7, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá - thông tin và thể thao huyện tổ chức Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện năm 2024.
Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tăng thêm hiểu biết, sự tin yêu với tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

(LĐTĐ) Cùng với chiều dài lịch sử của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, sát cánh cùng người lao động (NLĐ). Tổ chức Công đoàn huyện cũng không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với NLĐ.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương 95 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2024; biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2024; công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với 45 người lao động của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, tính đến tháng 7/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát triển mới 1.054 đoàn viên và thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị.
Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (18/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu năm 2024.
Giảm gần 50% giá khám sức khoẻ cho đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An

Giảm gần 50% giá khám sức khoẻ cho đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều ngày 18/7, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Thái An đã tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên.
Cán bộ Công đoàn phải luôn đặt mình vào vị trí của người lao động

Cán bộ Công đoàn phải luôn đặt mình vào vị trí của người lao động

(LĐTĐ) Người cán bộ Công đoàn yêu các hoạt động Công đoàn phải luôn đặt mình vào vị trí của người lao động, khi đó họ sẽ có thêm năng lượng, sẽ chủ động học hỏi, tìm những cách thức làm việc để triển khai công việc đạt hiệu quả nhất như vậy sẽ trở thành người cán bộ Công đoàn giỏi.
Xem thêm
Phiên bản di động