Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024 Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp Tiếp tục phát huy vai trò MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

Chủ trì Hội nghị có: Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Bàn chủ trì Hội nghị

Hội nghị nhằm thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận cho ý kiến vào Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày tờ trình xin ý kiến các dự thảo: Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trong đó, với dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình nêu rõ, năm 2023, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Về nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2024, Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về 8 nội dung trọng tâm công tác. Trong đó, tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phát huy trách nhiệm, vai trò của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại địa bàn khu dân cư góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật... Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; hưởng ứng và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, đối tượng yếu thế; an sinh xã hội. Nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất Đoàn Chủ tịch đưa vào trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024 nhiệm vụ xây dựng đề án và tổ chức phát động Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc. Cùng với đó sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận. Phát huy vai trò các Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, Hội đồng tư vấn, chuyên gia trong công tác Mặt trận. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên…

Về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2029, bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, dự kiến tiêu đề báo cáo là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chủ đề đại hội dự kiến là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Dự kiến có 6 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình xin ý kiến các dự thảo: Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thảo luận góp ý vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quang cảnh Hội nghị,

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, xác đáng vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn có tính kế thừa và phát triển.

Trao đổi về nội dung chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong năm 2024, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kế thừa những kết quả đạt, xác định địa bàn hoạt động của công tác Mặt trận sẽ tiếp tục hướng tới khu dân cư và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ mới, hệ thống Mặt trận sẽ có một cuộc vận động lớn, có tính đặc thù riêng để hướng tới xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị đã thống nhất chủ trương tăng số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, tăng số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch với phương châm và mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế và uy tín của MTTQ Việt Nam.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Hội nghị đã thống nhất việc sửa đổi Điều lệ là cần thiết nhưng cần diễn đạt chặt chẽ đảm bảo quán triệt đầy đủ, phù hợp với Văn kiện và các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản để trình ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX cho ý kiến.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng thống nhất với các Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc xem xét hiệp thương bổ sung 14 vị tham gia Ủy ban Trung ương và 4 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động