Hiệu quả trong phân cấp thu - chi ngân sách

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP khóa XV, 92/92 đại biểu đã thông qua kết quả giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020.
Khi mức chênh lệch thu - chi ngân sách gần tiệm cận nhau
Bức tranh thu - chi ngân sách Nhà nước: Thu đã khó, chi phải chuẩn

Báo cáo tại kỳ họp, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hồ Vân Nga cho biết, qua giám sát cho thấy, các cấp, ngành Thành phố đã nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội (KT-XH), tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách, quản lý KT-XH.

0311 gt
Nhờ phân cấp mạnh việc thu- chi ngân sách mà hạ tầng giao thông nông thôn của Thành phố được đầu tư phát triển (ảnh HNM)

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cụ thể đến 3 cấp ngân sách địa phương (cấp Thành phố - cấp huyện - cấp xã) đã cơ bản đảm bảo nguồn lực cho các cấp chính quyền địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp, tạo điều kiện nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị cơ sở, đồng thời, đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất và xuyên suốt từ ngân sách cấp Thành phố đến cấp huyện và cấp xã.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn Thành phố giai đoạn 2017-2019 đều vượt dự toán Trung ương giao (năm 2017: Đạt 103,8%, năm 2018: Đạt 103,4%, năm 2019: Đạt 102,5%). Đối với thu ngân sách cấp huyện, có nhiều đơn vị hoàn thành vượt dự toán giao. Năm 2017, có 29/30 quận, huyện, thị xã đơn vị có số thu trên địa bàn vượt dự toán được giao; năm 2018, có 23/30 quận, huyện, thị xã; năm 2019, có 17/30 quận, huyện, thị xã.

Chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ trên quan điểm thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên từ khâu phân bổ đến tổ chức thực hiện dự toán ngân sách. Trong giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện tiết giảm chi thường xuyên 13.031 tỷ đồng để tạo nguồn bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và thực hiện dự toán chi trả nợ các khoản đã huy động cho đầu tư phát triển đến kỳ hạn trả nợ của ngân sách Thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu cơ cấu lại các khoản chi ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016, của Bộ Chính trị.

Việc thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu theo Nghị quyết HĐND Thành phố đã giúp các địa phương quản lý, khai thác nguồn thu hiệu quả. Việc phân chia cho ngân sách quận, huyện, thị xã tối đa các nguồn thu giao quận, huyện, thị xã quản lý thu đã góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý, khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và phấn đấu tăng thu trên địa bàn. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giai đoạn 2017-2020 đã nâng số quận tự đảm bảo cân đối ngân sách lên 10 đơn vị (giai đoạn trước số đơn vị tự đảm bảo cân đối là 07 quận); đồng thời, đã tạo nguồn lực cho các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH của địa phương, đảm bảo nguồn lực cho các huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Định mức phân bổ ngân sách đã cụ thể hóa định mức phân bổ ngân sách của Trung ương, phù hợp với điều kiện của Thành phố, đã trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được của những định mức phân bổ ngân sách đã có trước đây của Thành phố và cập nhật, bổ sung thêm các yếu tố tác động đến chi ngân sách của các đơn vị (tăng giá tiêu dùng, tăng lương, điều chỉnh, bổ sung các chế độ, chính sách mới của Trung ương và Thành phố ban hành trong thời gian thực hiện định mức). Định mức phân bổ ngân sách là căn cứ để lập và giao dự toán chi thường xuyên hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc các cấp ngân sách địa phương đã cơ bản đảm bảo mức chi cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các cấp chính quyền Thành phố, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Cũng qua giám sát, Thường trực HĐND TP đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và có những kiến nghị, đề xuất và định hướng xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Cụ thể, đối với Trung ương, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương rà soát, trình Quốc hội cho phép Hà Nội áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù cả trong phân cấp quản lý KT-XH, phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Hà Nội, định mức phân bổ ngân sách cho Hà Nội cần tính đến yếu tố đặc thù, phù hợp với thực tiễn địa phương trong điều kiện Hà Nội là Thủ đô và triển khai các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, tập trung nguồn lực cho 5 huyện phát triển lên quận theo Đề án đã được Thành phố phê duyệt.

Đối với Trung ương, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương rà soát, trình Quốc hội cho phép Hà Nội áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù cả trong phân cấp quản lý KT-XH, phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Hà Nội, định mức phân bổ ngân sách cho Hà Nội cần tính đến yếu tố đặc thù, phù hợp với thực tiễn địa phương trong điều kiện Hà Nội là Thủ đô và triển khai các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, tập trung nguồn lực cho 5 huyện phát triển lên quận theo Đề án đã được Thành phố phê duyệt. Đối với UBND Thành phố, đề nghị chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định phân cấp quản lý KT-XH trên địa bàn, xem xét kịp thời sửa đổi các quy định phân cấp quản lý hiện hành chưa phù hợp và xây dựng phương án phân cấp quản lý làm cơ sở xác định phương án phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi trong kỳ ổn định ngân sách mới đảm bảo hiệu quả hơn, khắc phục được những bất cập, hạn chế hiện nay.

Đối với UBND Thành phố, đề nghị chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định phân cấp quản lý KT-XH trên địa bàn, xem xét kịp thời sửa đổi các quy định phân cấp quản lý hiện hành chưa phù hợp và xây dựng phương án phân cấp quản lý làm cơ sở xác định phương án phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi trong kỳ ổn định ngân sách mới đảm bảo hiệu quả hơn, khắc phục được những bất cập, hạn chế hiện nay.

Đồng thời, trên cơ sở phân cấp quản lý KT-XH, chỉ đạo xây dựng đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, xác định tỷ lệ phân chia nguồn thu và định mức phân bổ ngân sách thời kỳ ổn định mới đảm bảo các yêu cầu sau: Phân cấp quản lý ngân sách phù hợp phân cấp quản lý KT-XH và mô hình quản lý của chính quyền đô thị. Gắn phân cấp quản lý ngân sách với giao quyền, giao trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngân sách.

Xây dựng phương án phân chia nguồn thu và định mức phân bổ ngân sách phải có căn cứ khoa học, tiêu chí phù hợp và cụ thể, dễ tính toán, dễ kiểm tra giám sát, phù hợp khả năng nguồn thu của Thành phố. Đảm bảo "việc ở đâu, tiền ở đó, việc đến mức nào thì tiền đến mức đó". Phân loại các quận huyện với đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội, yêu cầu phát triển khác nhau để có phương án phân cấp ngân sách và xác định định mức phân bổ chi ngân sách phù hợp; có cơ chế đặc thù đối với các huyện được xác định cần hoàn thành đề án phát triển thành quận; đồng thời, có nguyên tắc xử lý đối với những trường hợp đặc biệt. Tăng cường phân cấp cho cơ sở, đồng thời, với chỉ đạo các ngành Thành phố quan tâm hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị chậm thực hiện, thực hiện chưa nghiêm túc để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty TNHH DENSO Việt Nam - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022

Công ty TNHH DENSO Việt Nam - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Với việc bảo đảm tốt đời sống việc làm, các chế độ, chính sách cho người lao động, năm 2022, Công ty TNHH DENSO Việt Nam vinh dự được vinh ...
Hải Phòng: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp

Hải Phòng: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo ...
Hà Tĩnh: Nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân, trường học bị cô lập

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân, trường học bị cô lập

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, nhà dân, trường học bị chia cắt. Trước tình ...
Trải nghiệm không gian sáng tạo “Hà Nội thành phố tương lai”

Trải nghiệm không gian sáng tạo “Hà Nội thành phố tương lai”

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS thành phố Hà Nội lần thứ XVI, sáng 29/9, Thành đoàn tổ chức khai mạc không gian sáng tạo Hanoi Future ...
[Infographic] 9 tháng năm 2022: Cả nước xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông làm 4.714 người chết

[Infographic] 9 tháng năm 2022: Cả nước xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông làm 4.714 người chết

(LĐTĐ) Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 9 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.714 người, bị ...
Văn Quyết trên đường tiến vào đội hình chính của ĐT Việt Nam?

Văn Quyết trên đường tiến vào đội hình chính của ĐT Việt Nam?

Cú đúp bàn thắng ở giải Tam hùng 2022 và màn trình diễn tuyệt vời đã giúp Văn Quyết ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo và câu hỏi ...
Cảnh báo gia tăng trẻ mắc bệnh đường hô hấp

Cảnh báo gia tăng trẻ mắc bệnh đường hô hấp

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia y tế, hiện đang là thời điểm giao mùa, trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp hơn, trong đó có nhiều trường hợp tái đi ...

Tin khác

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng kiến nghị: Cần có quy định cụ thể về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng kiến nghị: Cần có quy định cụ thể về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

(LĐTĐ) Phát biểu tại cuộc Họp trực tuyến để lấy ý kiến đối với dự thảo “Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Bộ Y tế cần có quy định đấu thầu thuốc cụ thể, rõ ràng, để các cơ sở y tế có thể hiểu và thực hiện thống nhất.
Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nông dân để thực hiện tốt chính sách “tam nông”

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nông dân để thực hiện tốt chính sách “tam nông”

(LĐTĐ) Đối thoại với nông dân Thủ đô, ngày 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc thực hiện chính sách “tam nông” (nông nghiệp- nông thôn- nông dân) trên địa bàn Thành phố còn có những khó khăn, hạn chế. Để giải quyết hiệu quả, triệt để, lãnh đạo Thành phố rất cần nghe ý kiến tham vấn của bà con nông dân, cán bộ, hội viên Hội Nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp.
Huyện Hoài Đức cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Huyện Hoài Đức cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoài Đức về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022; đề án xây dựng huyện thành quận và triển khai dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, huyện Hoài Đức cần tập trung cho các nhiệm vụ để triển khai dự án đường Vành đai 4, trong đó tập trung công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân.
Tránh tình trạng đùn đẩy, trông chờ trong phòng, chống các dịch bệnh tại cơ sở

Tránh tình trạng đùn đẩy, trông chờ trong phòng, chống các dịch bệnh tại cơ sở

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh mọi công việc phòng, chống dịch bệnh thành công hay thất bại đều từ cơ sở; tránh tình trạng đùn đẩy, trông chờ. Do đó, các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công chủ động rà soát công việc cần làm.
Chủ tịch UBND Thành phố tháo gỡ nhiều vấn đề “nóng” của huyện Đông Anh

Chủ tịch UBND Thành phố tháo gỡ nhiều vấn đề “nóng” của huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến thiếu bác sĩ ở trạm y tế xã, quy hoạch không gian ngầm và một số vấn đề dân sinh khác...
Thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

(LĐTĐ) Chiều 21/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi làm việc với lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân về một số nội dung hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972-18/12/2022).
Rà soát, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân

Rà soát, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân

(LĐTĐ) Ngày 21/9, tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 9/2022.
Kỳ cuối: Những nút thắt cần gỡ

Kỳ cuối: Những nút thắt cần gỡ

Việc tìm ra một mô hình tổ chức chính quyền phù hợp cho đô thị đặc biệt như Thủ đô được tiến hành rất cẩn trọng. Mô hình nào phù hợp cho đô thị đặc biệt - Thủ đô Hà Nội là câu hỏi sẽ được trả lời sau quá trình thực hiện thí điểm. Sau hơn 1 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng bộc lộ không ít những hạn chế, cần sớm được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, để giúp Thủ đô sớm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương một cách hợp lý, quản lý Nhà nước hiệu lực, hiệu quả cao hơn.
Hà Nội nghiêm cấm công chức can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Hà Nội nghiêm cấm công chức can thiệp xử lý vi phạm giao thông

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh quán triệt người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức không được can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng.
Kỳ 2: Mục tiêu: Tăng chỉ số hài lòng

Kỳ 2: Mục tiêu: Tăng chỉ số hài lòng

Sau hơn 1 năm Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực, phát huy được tính chủ động và chế độ chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu quận, phường. Từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ cơ bản phù hợp với năng lực chuyên môn của công chức, phương thức hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) phường đã thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Mục tiêu quan trọng là “mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền Thành phố - Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động