Giá trị khoa học, cách mạng thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trải qua 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình; bởi, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, vận động, phát triển và là thế giới quan khoa học…
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay Học Bác để xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương "người tốt, việc tốt"

Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận hoàn chỉnh gồm ba bộ phận: Triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Hệ thống lý luận này đã chứng minh sức sống trước thử thách của thời gian nhờ có các giá trị nền tảng bền vững. Ngoài ra, chủ nghĩa Mác - Lênin có giá trị bền vững và tính thời đại bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội…

Từ những triết lý trên có thể thấy, học thuyết Mác là học thuyết phát triển bởi nó mang bản chất khoa học, cách mạng triệt để nhất. Ngày nay, mặc dù thế giới có nhiều đổi thay, bản thân các nước tư bản cũng có sự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản vẫn không hề thay đổi. Những hạn chế, khuyết tật vốn có của chủ nghĩa tư bản, như ô nhiễm môi trường, xung đột, khủng bố, bạo lực và bất ổn xã hội, khủng hoảng kinh tế, bất bình đẳng xã hội... vẫn diễn ra hết sức gay gắt và phức tạp ở các nước tư bản.

Giá trị khoa học, cách mạng thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Trung Duy)

Với chủ nghĩa biện chứng duy vật, chủ nghĩa Mác - Lênin là sự kết tinh toàn bộ tinh hoa trong lịch sử phát triển của phương pháp biện chứng từ thời cổ đại và được bổ sung bởi những thành tựu của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thực tiễn đấu tranh cách mạng của phong trào công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới từ giữa thế kỷ XIX. Phương pháp biện chứng duy vật dựa trên phép biện chứng duy vật - khoa học về những quy luật vận động và phát triển phổ biến của tự nhiên, xã hội và tư duy; là học thuyết tổng quát nhất về sự phát triển.

Ở góc độ chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà cốt lõi là lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác đã chỉ ra quy luật phát triển của xã hội loài người thực chất là sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội, thông qua cách mạng xã hội. Sự thay thế đó là một quá trình lâu dài và được quyết định bởi những mâu thuẫn nội tại của các hình thái kinh tế - xã hội ấy. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội được xem như là một cơ thể sống, một cơ cấu xã hội hoàn chỉnh, luôn luôn biến động bởi sự tác động tổng hợp của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Về góc độ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đây là đóng góp to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, soi sáng vai trò lịch sử của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thay thế xã hội tư bản. Sứ mệnh đó bắt nguồn từ chỗ giai cấp công nhân là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất hiện đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến, là một giai cấp cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có sứ mệnh lịch sử là giải phóng cho giai cấp mình đồng thời giải phóng cho nhân dân lao động và toàn nhân loại, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công sứ mệnh của mình, giai cấp công nhân phải có chính đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, đảng cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân. Ngày nay, những thay đổi của đội ngũ công nhân về số lượng, chất lượng, cơ cấu, điều kiện sống và trình độ học vấn, nghề nghiệp… không hề làm mất đi bản chất cách mạng, không hề hạ thấp sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện đại…

Với những giá trị nền tảng và bền vững nêu trên, chủ nghĩa Mác - Lênin đã tạo ra một lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, luận chứng một cách thuyết phục con đường hiện thực, chủ thể lãnh đạo, lực lượng tiến hành, chiến lược, sách lược… dẫn dắt giai cấp công nhân và quần chúng cách mạng đấu tranh lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội mới không còn bóc lột, áp bức, nô dịch.

Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính, truyền thống lịch sử dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại

Vào những năm 40 của thế kỷ XIX, kể từ khi C.Mác và Ph.Ăngghen đặt nền móng đầu tiên tại nước Đức, được V.I.Lênin kế tục và phát triển tại nước Nga, thì đã khẳng định tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bởi, nó không những chỉ ra bản chất bóc lột, phơi bày bản chất sâu xa, những mâu thuẫn cố hữu nhất tồn tại trong lòng chế độ tư bản, mà còn dự báo chính xác xu hướng vận động của các hình thái kinh tế - xã hội, để đi đến khẳng định tương lai của nhân loại là chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Ở Việt Nam, trước Cách mạng Tháng 8/1945, các phong trào yêu nước, các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị thất bại vì không có đường lối phù hợp. Điều đó đặt ra yêu cầu khách quan, cấp thiết là phải khắc phục sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Từ thực tiễn đó, Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam; trong đó, tập trung trước hết vào việc thành lập một chính đảng để lãnh đạo cách mạng.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Xuất phát từ điều kiện đặc thù của xã hội Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã giải quyết sáng tạo và thành công mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và quốc tế, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ phong kiến, thực dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Điều đó khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Từ những giá trị thực tiễn trên cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp khoa học, nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính, truyền thống lịch sử, tinh hoa văn hóa của dân tộc, thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, trí tuệ của thời đại, đặc biệt là chủ nghĩa Mác - Lênin; là tài sản tinh thần to lớn của dân tộc ta; đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Đối với công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và nhân dân ta tiến hành từ năm 1986, tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn. Thuật ngữ và tư tưởng “đổi mới” được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề cập từ sớm trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927); được Người nhắc lại, làm rõ thêm trong nhiều bài viết, bài nói, nổi bật là: “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), “Đời sống mới” (năm 1947), “Dân vận” (năm 1949), đặc biệt trong bản Di chúc thiêng liêng (1965-1969) để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước lúc Người đi xa.

Từ các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh toát lên một hệ thống luận điểm có giá trị nền tảng và định hướng về đổi mới. Trong đó, tư tưởng đổi mới là tư tưởng cách mạng, khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp với tinh hoa văn hóa dân tộc, nhân loại, phản ánh và giải quyết những nhu cầu khách quan của thực tiễn đất nước; đạo đức đổi mới là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, đổi mới vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh.

Căn cứ thực tiễn công cuộc đổi mới, cụ thể là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổng kết thành các bài học kinh nghiệm. Trước hết, đó là “kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đặt trong bối cảnh này, công cuộc đổi mới của chúng ta không thể tiếp tục lộ trình theo kiểu “kinh nghiệm chủ nghĩa”, mà nhất thiết phải được một lý luận tiền phong soi sáng. Lý luận tiền phong đó chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn dân kiên định quán triệt, nhận thức sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo.

Với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã giúp chúng ta nhìn rõ bản chất sự vận động của tình hình thế giới. Đó cũng là cơ sở vững chắc cho việc hoạch định, tổ chức và thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới, để phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đưa đất nước vững bước trong quá trình thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu tham khảo

  1. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/v-i-lenin/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/ho-chi-minh-kien-dinh-van-dung-va-phat-trien-sang-tao-chu-nghia-mac-lenin-nen-tang-quyet-dinh-thanh-cong-4009
  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, t2, 2011
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự Thật, H, 1991,
  4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II
  6. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 1999, t.36
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội đặt ra chỉ tiêu có ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được TƯLĐTT theo quy định của pháp luật.
Những kỷ lục đầu tiên tại Euro 2024

Những kỷ lục đầu tiên tại Euro 2024

(LĐTĐ) Hai ngày với 4 trận đầu tiên của Euro 2024 đã chứng kiến số bàn thắng kỷ lục và nhiều cột mốc khác bị phá.
Xem trực tiếp trận Ba Lan và Hà Lan 20h tối nay trên kênh nào?

Xem trực tiếp trận Ba Lan và Hà Lan 20h tối nay trên kênh nào?

(LĐTĐ) Đội tuyển Ba Lan chạm trán Hà Lan trong khuôn khổ bảng D, vòng chung kết Euro 2024. Trận đấu Ba Lan với Hà Lan diễn ra lúc 20h ngày 16/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV2, VTV5, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.
Đồng hành vì sự phát triển chung

Đồng hành vì sự phát triển chung

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, “Tháng Công nhân” năm 2024 gắn với “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp với đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn và yên tâm lao động sản xuất, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Dựa vào chính mình

Dựa vào chính mình

(LĐTĐ) Cuộc đời mỗi người là những chương sách đầy biến đổi, có những chương viết bởi niềm vui hân hoan, nhưng cũng có những đoạn u tối với đầy thử thách và khó khăn. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới thực sự có thể viết lên một đời huy hoàng và hạnh phúc.
Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024

Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024

Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động “Cám ơn người lao động”, “Khám sức khỏe cho nữ đoàn viên công đoàn”, “Hội thao công nhân viên chức lao động quận Hà Đông năm 2024”, “Nuôi ước mơ cho con tới trường”… Từ đó, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
Năm 2024 tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng thêm bao nhiêu?

Năm 2024 tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng thêm bao nhiêu?

(LĐTĐ) Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Tin khác

Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online

Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online

(LĐTĐ) Sự bùng nổ của công nghệ số, mạng xã hội, đồng nghĩa với việc kinh doanh online (gồm tổ chức, cá nhân) lên ngôi. Thế nhưng, có những cá nhân, doanh thu từ kinh doanh online lên cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng/tháng, nhưng lại “không hiểu” về nghĩa vụ đóng thuế hoặc cố tình trốn nộp thuế.
Khi Luật Đất đai được “đẩy sớm” hiệu lực thi hành

Khi Luật Đất đai được “đẩy sớm” hiệu lực thi hành

(LĐTĐ) Trước thời điểm dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được Quốc hội thông qua, đặc biệt, trước thời điểm Nghị quyết số 18 liên quan đến vấn đề đất đai của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, một trong những điểm nóng nhất liên quan đến lĩnh vực đất đai là công tác thu hồi đất. Nay khi Luật Đất đai đã được thông qua và đang chờ các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành thì 2 trong số các nội dung được cử tri quan tâm đó là: Cơ chế thu hồi dự án treo, dự án có dấu hiệu buôn, bán, trao tay để hưởng lợi nhuận và chính sách cấp sổ đỏ khi đất ở có nguồn gốc hợp pháp.
Hàng triệu người dân Indonesia sẽ phải theo dõi trận đấu tuyển Việt Nam?

Hàng triệu người dân Indonesia sẽ phải theo dõi trận đấu tuyển Việt Nam?

(LĐTĐ) Nếu tuyển Indonesia hòa hoặc thua tuyển Philippines trong trận đấu cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/6, chắc chắn hàng triệu người dân xứ vạn đảo phải dán mắt vào tivi xem trận Việt Nam gặp Iraq sau đó mấy tiếng.
Indonesia chưa chắc thắng được Philippines

Indonesia chưa chắc thắng được Philippines

(LĐTĐ) “Indonesia chắc chắn vào vòng loại thứ 3 World Cup”. HLV Shin Tae-yong đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo trước lượt cuối bảng F gặp Philippines, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/6.
“Vòng xoáy” của học hành

“Vòng xoáy” của học hành

(LĐTĐ) 90 ngày hè đang bắt đầu những tuần đầu tiên, đối với những thế hệ 6x, 7x hoặc cuối 8x, 3 tháng hè thực sự là những tháng ngày được tạm xa mái trường. Song với những học sinh thời hiện tại, 3 tháng hè vẫn là 3 tháng học!
An ninh nguồn nước từ cảnh báo của “tư lệnh” ngành Nông nghiệp đến câu chuyện sân golf

An ninh nguồn nước từ cảnh báo của “tư lệnh” ngành Nông nghiệp đến câu chuyện sân golf

(LĐTĐ) Nghị trường Quốc hội sáng nay (4/6) nóng về chủ đề an ninh nguồn nước khi các đại biểu tiến hành chất vấn nhóm vấn đề Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, đáng chú ý với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khi ông nói: “Chúng ta phải sử dụng nước với tư duy là tài nguyên hữu hạn và phải tiếp cận nền nông nghiệp khan hiếm nước”.
Hãy nói không với thuốc lá!

Hãy nói không với thuốc lá!

(LĐTĐ) Nói không với hút thuốc lá (thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới) không chỉ bảo vệ sức khỏe người hút ở thì hiện tại mà còn là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe thế hệ thì tương lai của đất nước.
Khi đường làng thành đường phố

Khi đường làng thành đường phố

(LĐTĐ) Vụ cháy nhà trọ ở đường Trung Kính quận Cầu Giấy là hệ quả của việc chuyển đổi từ làng lên phố ở các vùng vốn là ven đô của thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nhận định của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sau khi ông đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra ngày 24/5, đáng để chúng ta suy ngẫm.
Phải giảm áp lực quá tải trường công

Phải giảm áp lực quá tải trường công

(LĐTĐ) Vừa rồi, đi họp phụ huynh cho con, cô giáo “dặn dò”, tỷ lệ chọi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ngày càng cao, nếu các phụ huynh không “rèn” các con học hành chăm chỉ sẽ rất khó.
Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?

Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?

(LĐTĐ) Kinh nghiệm ở một số nước đang phát triển trong khu vực về giải phóng mặt bằng để làm mới, mở rộng đường giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn cho thấy, họ thường dành một diện tích đất dọc khu vực giải tỏa để đấu thầu. Làm như thế, vừa lấy được tiền phục vụ cho công tác đền bù, triển khai dự án, vừa đảm bảo tính mỹ quan đô thị. Với dự án mở rộng đường Láng đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy nhiều chuyên gia cũng đề nghị như vậy.
Xem thêm
Phiên bản di động