M
29/09/2020 11:02

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động:

Động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế

(LĐTĐ) Từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu

Hơn 1 triệu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp được phát huy

Báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong 5 năm qua (2015-2020), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động hơn 2 thập kỷ qua và đến nay phong trào tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa rộng lớn trong các khu vực, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh. Đến nay, phong trào vẫn khẳng định vị thế là phong trào thi đua trọng tâm trong công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao thưởng cho 10 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động

Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của công nhân, viên chức, lao động được triển khai thực hiện, đã giúp doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh; cải thiện điều kiện và môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động…

Nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định với Giải thưởng “Nguyễn Đức Thuận”... Tổng Liên đoàn có Giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh”, Giải thưởng “Nguyễn Văn Linh”.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, như: “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; “Văn hóa, thể thao”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”... đã được triển khai tích cực, hiệu quả.

Theo tổng kết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong 5 năm (từ 2016-2020), đã có hơn 1 triệu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất làm lợi 198.690 tỷ đồng; có hơn 74.000 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi 331.299 tỷ đồng. Tổng cộng các sáng kiến và đề tài trong 5 năm làm lợi cho Tổ quốc 529.989 tỷ đồng.

“Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo công nhân, viên chức, lao động, làm xuất hiện những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng Liên đoàn, của Chính phủ và Nhà nước.

Đó là những tấm gương tiêu biểu tiếp nối truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

Theo nhận định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 5 năm tới và những năm tiếp theo, đất nước ta và tổ chức Công đoàn Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đòi hỏi cao của người lao động, người sử dụng lao động và xã hội về tính thiết thực của hoạt động công đoàn vừa tạo áp lực, vừa tạo động lực để Công đoàn Việt Nam đổi mới, trong đó có đổi mới công tác thi đua - khen thưởng.

Động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế
Cán bộ công đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong phát động và triển khai các phong trào thi đua

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Theo đó, phong trào thi đua sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi các cấp công đoàn đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức Công đoàn phát động, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” sát hợp từng khu vực, đối tượng. Quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn, đảm bảo khả thi và hiệu quả.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Phong trào thi đua cần tập trung vào các nhiệm vụ: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và công tác khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng đối với công nhân lao động trực tiếp.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong từng ngành, địa phương và toàn xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát động Đợt thi đua cao điểm “Vượt thách thức, đón thời cơ sau dịch Covid-19”, qua đó động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng doanh nghiệp, người sử dụng lao động thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vận động công nhân, viên chức, người lao động ra sức lao động, sản xuất, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bày tỏ nhất trí với chủ đề và các nội dung phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2020-2025 do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động tại Đại hội thi đua yêu nước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định: Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cán bộ công đoàn phải tiên phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

“Trước mắt, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống việc làm của người lao động; cùng với các doanh nghiệp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, với quyết tâm: Khó khăn gấp đôi, thì cố gắng gấp ba”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết.

Bảo Duy

Nguồn :