M
04/11/2020 21:05

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025.

Công nghệ thông tin góp phần đổi mới giáo dục Điểm sáng về đổi mới phương thức hoạt động Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học

Mục đích của việc ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập
Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. (Ảnh minh họa)

Đồng thời tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp; kịp thời phát hiện, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong quản lý, giảng dạy và học tập để nhân rộng, tạo chuyển biến tích cực trong từng đơn vị giáo dục để từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại cơ sở.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu cụ thể đối tượng, nội dung thi đua, tiêu chuẩn đánh giá, hình thức và thời gian xét khen thưởng. Kết thúc năm học hoặc năm công tác, các đơn vị sẽ đề xuất tập thể, cá nhân điển hình để đề nghị Bộ trưởng xét, khen thưởng hằng năm theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sơ kết phong trào thi đua vào dịp 20/11/2023; sau đó tổng kết, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua, lồng ghép với việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII, năm 2025.

P.V

Nguồn :