Đề xuất 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Công đoàn

(LĐTĐ) Đóng góp tham luận cho Diễn đàn chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”, diễn ra chiều 30/11, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đề xuất 4 giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Nâng cao vị thế Công đoàn Việt Nam trong phong trào Công đoàn quốc tế Công đoàn cần bảo vệ tốt hơn quyền lợi lao động đi làm việc ở nước ngoài Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ Công đoàn

Đề cập đến nội dung Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, tham luận của Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu rõ: “Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam gắn liền với chặng đường hơn 94 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và Công đoàn quốc tế”.

Đề xuất 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Công đoàn
Các đại biểu tham dự diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Minh chứng rõ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ truyền thống lịch sử của giai cấp công nhân và giá trị bền vững của tổ chức Công đoàn Việt Nam được tổ chức Công đoàn Việt Nam khẳng định và chỉ rõ trong văn kiện, nghị quyết của Ðại hội.

Đặc biệt, Chương trình số 01/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023” xác định mục tiêu quảng bá hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam; thúc đẩy sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, của người sử dụng lao động, của các tổ chức Công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế đối với Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện Chương trình 01 và Nghị quyết số 15/NQ-BCH ngày 11/2/2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, công tác thông tin đối ngoại của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực; thông tin hai chiều và ngày càng chủ động, là cầu nối để các tổ chức Công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý, thông tin đối ngoại trở thành cầu nối truyền tải những mô hình hay, kinh nghiệm hoạt động của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thế giới góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của cán bộ Công đoàn, đoàn viên; kết nối Công đoàn Việt Nam với quốc tế, đồng thời góp phần huy động nguồn lực để đổi mới tổ chức và hoạt động; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đề xuất 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Công đoàn
Diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Tham luận của Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Đáng chú ý, các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của các cấp Công đoàn cơ bản bám sát và phản ánh đầy đủ về phong trào công nhân, viên chức, lao động; tình hình đoàn viên Công đoàn; các hoạt động nổi bật, chủ trương lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Đặc biệt, có hơn 20 nghìn tài khoản mạng xã hội (facebook), hàng chục nghìn tài khoản zalo do các cấp Công đoàn đăng ký lập đã lan tỏa thông tin, tăng hiệu ứng tuyên truyền cho các bài viết trên báo chí chính thống.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin cũng được kịp thời chia sẻ, cung cấp thông qua các hoạt động đối ngoại, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam và thu hút sự quan tâm của các Công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế.

Tình hình dư luận trong và ngoài nước luôn được cập nhật kịp thời, cung cấp thông tin và chủ động định hướng dư luận về các vấn đề liên quan đến lao động được người dân, lao động trong nước và cộng đồng quốc tế quan tâm. Đáng chú ý, qua công tác rà soát thông tin, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp các lực lượng kịp thời phản bác nhiều thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, kích động dư luận của các thế lực thù địch trong các vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; phối hợp xử lý một số cá nhân sử dụng nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để thông tin sai lệch về tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tham luận của Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong công tác thông tin đối ngoại.

Đề xuất 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Công đoàn
Đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Bám sát phương châm triển khai công tác thông tin đối ngoại của Đảng là: “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 4 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Một là, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại gắn với chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028” và kế hoạch tuyên truyền hàng năm. Trong đó, chú trọng chọn lọc thông tin tuyên truyền về những mô hình hay, kinh nghiệm hoạt động của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thế giới để nghiên cứu, học hỏi, áp dụng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Ba là, đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức thuyết phục của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Quan tâm đầu tư cho các cơ quan báo chí công đoàn, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam xây dựng và tổ chức thông tin trên chuyên trang tiếng nước ngoài. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam thông qua các ấn phẩm thông tin đối ngoại. Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện về Công đoàn Việt Nam (infographic, video...) bằng nhiều ngôn ngữ.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc tại các cơ chế đa phương mà công đoàn là thành viên; chú trọng công tác dự báo, kịp thời nắm bắt các luồng thông tin dư luận trong và ngoài nước để phục vụ công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

(LĐTĐ) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

(LĐTĐ) Điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) giới hạn độ tuổi của công chứng viên là không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng, trong khi Luật Công chứng hiện hành không quy định điều này.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

(LĐTĐ) Ngày 13/4, giá vàng SJC đã “hạ nhiệt”, hiện niêm yết ở mức dao động từ mức 81,2 - 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

(LĐTĐ) Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động