M
12/11/2020 20:09

Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao

(LĐTĐ) Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, Nhà nước cần có chính sách để phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Phân tích, nghiên cứu, dự báo thị trường để xây dựng chính sách hiệu quả…

Căn nhà đẹp bất ngờ dù nội thất được làm từ gỗ cháy Huyện Quốc Oai hỗ trợ 18.413 người khó khăn do dịch Covid-19

Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Hội nông dân thành phố Hà Nội nhất trí với những đánh giá kết quả tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Dự thảo báo cáo đã đánh giá đúng những kết quả đã đạt được về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng,… Hệ thống cơ sở hạ tầng có bước phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Song song với đó vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Trong đó có những vấn đề lớn, phức tạp như thị trường đầu ra, khâu tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân còn nhiều hạn chế, chậm được khắc phục. Vẫn còn tình trạng được mùa mất giá do chưa có thị trưởng ổn định, giá nông sản cũng không ổn định. Thị trường xuất khẩu nông sản còn phụ thuộc vào một số thị trường chính.

Mặc dù Việt Nam có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị nhưng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số nông sản còn thấp. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cũng như kinh phí đầu tư cho khoa học, công nghệ trong những lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Chưa chú trọng vào lĩnh vực công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao
Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa.

Ngoài ra, công tác xây dựng nông thôn mới còn nặng về hình thức, thành tích, có nội dung, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp với thực tế của mỗi địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới chỉ chủ yếu tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong những năm gần đây có tăng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu.

Bên cạnh đó, năng suất lao động nông thôn còn thấp, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của người nông dân thấp, không ổn định dẫn tới việc hiện nay nhiều người nông dân đã bỏ ruộng để chuyển sang làm các công việc khác, diện tích ruộng hoang hóa ngày càng tăng.

Tiếp đó, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở nhiều nơi chuyển dịch chậm. Ngành, nghề, dịch vụ ở nông thôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu lao động nông thôn chiếm tỷ lệ lớn là lao động thuần nông. Chất lượng quy hoạch chưa thực sự hợp lý, thiếu sự liên kết, thống nhất giữa các loại quy hoạch, chưa gắn kết chặt chẽ với nguồn lực thực hiện. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp chậm được khắc phục.

Sự liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và người dân chưa thật sự chặt chẽ. Việc chuyển đổi sản xuất hàng hóa quy mô lớn còn gặp nhiều khó khăn, ở cả đầu vào lẫn khâu tiêu thụ. Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả chưa cao, khó tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng, đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu đãi đất đai...

Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho rằng cần thực hiện một số giải pháp:

Thứ nhất, cần tập trung đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tạo được sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc của cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, về một nền nông nghiệp sinh thái, bền vững.

Thứ hai, Nhà nước cần có chính sách để phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Phân tích, nghiên cứu, dự báo thị trường để xây dựng chính sách hiệu quả.

Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao
Cần thực hiện các giải pháp phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao

Thứ ba, cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết. Xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; khuyến khích phát triển liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện dự án phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết sản xuất.

Thứ tư, cần phải đầu tư nguồn lực hợp lý phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn; đầu tư để bảo đảm cung cấp đủ điện sinh hoạt và nước sạch cho cư dân nông thôn. Có chính sách cho doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết doanh nghiệp - nông dân được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất ưu đãi để triển khai thực hiện mô hình liên kết.

Thứ năm, đẩy mạnh tăng cường công tác dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực cho nông thôn. Có chính chính khuyến khích những người có năng lực, trình độ tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ trực tiếp ở cơ sở.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đặc biệt là trong việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở nông thôn trong đó có đất sản xuất nông nghiệp. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.

Đối với việc phát triển mô hình Hợp tác xã nông nghiệp đa thành phần, đảm bảo liên kết 5 nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học và ngân hàng) chưa phát huy hiệu quả, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội cũng đề xuất một số giải pháp như: Cần tăng cường học tập các mô hình Hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã các nước; xây dựng chính sách phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; khuyến khích, ưu tiên, có cơ chế đặc thù đối với các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp; đào tạo đội ngũ cán bộ Hội, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển hành hóa theo hướng công nghiệp hóa tiến tới hiện đại hóa.

Đồng thời cũng cần có cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm trực tiếp ở cơ sở (các tổ chức chính trị xã hội…), để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên; chú trọng công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho nông dân…

Phương Ngân (ghi)

Nguồn :