Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

(LĐTĐ) Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV xác định một trong hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: "Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”...… Để hiểu rõ thêm về nội dung này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên.
Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở Quận Long Biên: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn
Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu
Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên.

PV: Để cụ thể hóa hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, xin đồng chí cho biết, Quận ủy đã xây dựng và triển khai các chương trình hành động như thế nào để cụ thể hóa hai khâu đột phá này?

Đồng chí Đường Hoài Nam: Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và của Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

Căn cứ vào mục tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận ủy lần thứ IV, Quận ủy Long Biên đã xây dựng 3 Chương trình công tác toàn khóa, gồm: Chương trình 01 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, giai đoạn 2020 - 2025";

Chương trình 02 về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình 03 về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2020 - 2025". Có thể khẳng định, 3 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của quận Long Biên đã bao trùm toàn diện những vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ Quận trong giai đoạn 2020 - 2025, nhằm mục tiêu xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Riêng với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Quận ủy yêu cầu căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp để cụ thể hóa Nghị quyết cấp trên. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các chương trình, đề án, chuyên đề cụ thể. Từ năm 2021, hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị.

PV: Xin đồng chí cho biết, trong nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được Quận ủy triển khai như thế nào?

Đồng chí Đường Hoài Nam: Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của quận đạt được nhiều kết quả quan trọng, vai trò của cấp ủy và người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Cấp ủy các cấp đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn để tập trung chỉ đạo, phân công và kiểm soát chặt chẽ. Trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy Long Biên xây dựng 3 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, trong đó Chương trình số 01-CTr/QU về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, giai đoạn 2020 - 2025".

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Quận ủy Long Biên xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức và hoạt động của các cấp ủy. Đồng thời, đổi mới lề lối, tác phong công tác của cấp ủy, cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu theo hướng sâu sát cơ sở, gắn bó với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chủ động đối thoại với Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu;

Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành nội chính, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu
Lãnh đạo quận Long Biên kiểm tra bộ phận một cửa tại phường Việt Hưng.

PV: Được biết thời gian qua, quận Long Biên đã triển khai mô hình chính quyền điện tử từ quận đến phường. Xin đồng chí cho biết đôi nét những kết quả đã đạt được và những giải pháp đẩy mạnh hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trong năm tới?

Đồng chí Đường Hoài Nam: Thời gian qua, Quận ủy Long Biên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Triển khai có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện, gần dân và mô hình đổi mới nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư.

Trong nhiệm kỳ mới, Quận ủy xác định tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/QU. Cụ thể: Xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề, đề án: Điều chỉnh, bổ sung và duy trì Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020” đến hết tháng 6/2021; đồng thời xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2025”. Xây dựng và triển khai đề án về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận giai đoạn 2021 - 2025”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lề lối, tác phong công tác của cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… Với mục tiêu: Phấn đấu đến cuối năm 2023, 100% các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung của Quận được kết nối, triển khai đồng bộ giữa khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 100% các cuộc họp trực tuyến đủ điều kiện và theo yêu cầu được thực hiện…

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lan Ngọc (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

(LĐTĐ) Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), ...
Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

(LĐTĐ) Chiều 4/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 3/12 đến 18 giờ ngày 4/12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh Covid-19, ...
Kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là vấn đề nổi cộm với người lao động nhiễm HIV/AIDS

Kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là vấn đề nổi cộm với người lao động nhiễm HIV/AIDS

(LĐTĐ) Gần 40% người được phỏng vấn cho rằng không nên cho phép những người có HIV làm việc trực tiếp với những người không bị nhiễm. Cứ 10 người được ...
Tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm 6 tháng, có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm 6 tháng, có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

(LĐTĐ) Anh Lê Duy Thọ (email: duytho...@gmail.com) hỏi: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 9/2016 tới tháng 7/2017 và giai đoạn 2 từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2021. Tổng thời gian ...
Nhiều giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức

Nhiều giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức

(LĐTĐ) Trong năm 2021, việc cải thiện các Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Đo lường sự hài lòng (SIPAS) của ...
Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 6/12, học sinh lớp 10, 11, 12 của các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ...
Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau đà tăng nóng. Giá vàng SJC chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức ...

Tin khác

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga đạt nhiều kết quả tốt đẹp

(LĐTĐ) Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ (từ ngày 25 - 29/11) và Liên bang Nga (từ ngày 29/11 - 2/12), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thông tin với báo chí về kết quả các chuyến thăm này.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động đến hết 31/12

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động đến hết 31/12

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng vừa có quyết định cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố tiếp tục thí điểm đến hết ngày 31/12.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao thông gần 4.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao thông gần 4.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển “Phương án thiết kế kiến trúc Nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức”.
Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(LĐTĐ) Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc (từ ngày 2 - 4/12), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, xây dựng, hai bên trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, đồng thời thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận F0 mới

Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận F0 mới

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới, khi ca nhiễm Covid-19 liên tục gia tăng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin.
WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/11 cho rằng, các lệnh cấm đi lại đại trà sẽ không ngăn được biến thể Omicron của vi rút SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời kêu gọi các nước bình tĩnh và áp dụng các biện pháp "hợp lý" để chống lại biến thể này.
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động