M
27/01/2021 09:36

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

(LĐTĐ) Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV xác định một trong hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: "Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”...… Để hiểu rõ thêm về nội dung này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở Quận Long Biên: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn
Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu
Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên.

PV: Để cụ thể hóa hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, xin đồng chí cho biết, Quận ủy đã xây dựng và triển khai các chương trình hành động như thế nào để cụ thể hóa hai khâu đột phá này?

Đồng chí Đường Hoài Nam: Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và của Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

Căn cứ vào mục tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận ủy lần thứ IV, Quận ủy Long Biên đã xây dựng 3 Chương trình công tác toàn khóa, gồm: Chương trình 01 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, giai đoạn 2020 - 2025";

Chương trình 02 về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình 03 về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2020 - 2025". Có thể khẳng định, 3 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của quận Long Biên đã bao trùm toàn diện những vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ Quận trong giai đoạn 2020 - 2025, nhằm mục tiêu xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Riêng với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Quận ủy yêu cầu căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp để cụ thể hóa Nghị quyết cấp trên. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các chương trình, đề án, chuyên đề cụ thể. Từ năm 2021, hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị.

PV: Xin đồng chí cho biết, trong nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được Quận ủy triển khai như thế nào?

Đồng chí Đường Hoài Nam: Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của quận đạt được nhiều kết quả quan trọng, vai trò của cấp ủy và người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Cấp ủy các cấp đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn để tập trung chỉ đạo, phân công và kiểm soát chặt chẽ. Trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy Long Biên xây dựng 3 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, trong đó Chương trình số 01-CTr/QU về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, giai đoạn 2020 - 2025".

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Quận ủy Long Biên xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức và hoạt động của các cấp ủy. Đồng thời, đổi mới lề lối, tác phong công tác của cấp ủy, cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu theo hướng sâu sát cơ sở, gắn bó với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chủ động đối thoại với Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu;

Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành nội chính, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu
Lãnh đạo quận Long Biên kiểm tra bộ phận một cửa tại phường Việt Hưng.

PV: Được biết thời gian qua, quận Long Biên đã triển khai mô hình chính quyền điện tử từ quận đến phường. Xin đồng chí cho biết đôi nét những kết quả đã đạt được và những giải pháp đẩy mạnh hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trong năm tới?

Đồng chí Đường Hoài Nam: Thời gian qua, Quận ủy Long Biên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Triển khai có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện, gần dân và mô hình đổi mới nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư.

Trong nhiệm kỳ mới, Quận ủy xác định tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/QU. Cụ thể: Xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề, đề án: Điều chỉnh, bổ sung và duy trì Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020” đến hết tháng 6/2021; đồng thời xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2025”. Xây dựng và triển khai đề án về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận giai đoạn 2021 - 2025”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lề lối, tác phong công tác của cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… Với mục tiêu: Phấn đấu đến cuối năm 2023, 100% các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung của Quận được kết nối, triển khai đồng bộ giữa khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 100% các cuộc họp trực tuyến đủ điều kiện và theo yêu cầu được thực hiện…

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lan Ngọc (thực hiện)

Nguồn :