Đào tạo cán bộ công đoàn đáp ứng thời kỳ mới

(LĐTĐ) Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu bức thiết đặt ra trong bối cảnh hiện tại. Với yêu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới, ngoài những phẩm chất hàng đầu, bản thân người cán bộ công đoàn cũng cần không ngừng trau dồi, học tập, bắt nhịp với kiến thức, kỹ năng mới.
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho trên 3000 cán bộ công đoàn
Nâng chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn
LĐLĐ Hà Nội tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn

Bối cảnh mới với nhiều thách thức

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc. Đáng quý là, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường vẻ vang của dân tộc, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tại Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp”; đồng thời chọn nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu của công tác công đoàn trong tình hình mới là khâu đột phá của cả nhiệm kỳ.

0944 ynh 16
Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trước hết cần đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Ở góc độ đào tạo, theo ông Phan Tuấn Dũng (Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội), trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, những điều kiện phát triển mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt Công đoàn Việt Nam trước những thách thức, khó khăn cần vượt qua.

Bên cạnh đó Công đoàn Việt Nam cũng đang đứng trước những áp lực lớn bởi hiện tại, người lao động có quyền tự nguyện tham gia (hoặc không tham gia) vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong tương lai, người lao động có quyền tự do thành lập hoặc gia nhập tổ chức mà họ lựa chọn làm đại diện. Đây là một thay đổi quan trọng đối với người lao động.

Mặt khác một bộ phận cán bộ công đoàn chưa chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn hạn chế; thiếu hụt đội ngũ cán bộ trưởng thành qua thực tiễn hoạt động công đoàn, phần lớn cán bộ làm việc như cán bộ hành chính, công tác đào tạo bồi dưỡng nặng về lý thuyết, chế độ trách nhiệm trong công việc chưa thực sự cụ thể…

Ngoài ra, cán bộ công đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm, lại thường xuyên biến động; kiến thức về chính sách, pháp luật và kỹ năng hoạt động công đoàn còn hạn chế. Nhiều cán bộ chưa tâm huyết với hoạt động công đoàn, chưa thực sự quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; khả năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, đối thoại còn chưa đáp ứng yêu cầu…

“Vì vậy, công đoàn các cấp cần tham mưu với cấp ủy về đổi mới công tác quản lý cán bộ công đoàn, sự phối hợp giữa cấp ủy và công đoàn cấp trên trong lãnh đạo công tác cán bộ công đoàn; nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ, nhất là khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, sử dụng; đổi mới căn bản nội dung và phương thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung đào tạo theo chức danh, nhiệm vụ; nội dung phải sát hợp, hiện đại, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế... Đặc biệt coi trọng các phẩm chất hàng đầu của cán bộ công đoàn là: Bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động và yêu nghề.

Trước những yêu cầu mới, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cũng cần đổi mới mạnh mẽ căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của số đông người lao động. Với công đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp, cần tập trung nâng cao trình độ đội ngũ, ý thức công vụ, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên.

Với công đoàn các doanh nghiệp, tập trung cho công tác thương lượng, đối thoại, mang lại phúc lợi và lợi ích thiết thực cho người lao động, phát động các phong trào nâng cao năng suất, lao động sáng tạo, bảo vệ người lao động khi quyền và lợi ích bị xâm phạm, tham gia giải quyết có hiệu quả các tranh chấp lao động và đình công” - ông Phan Tuấn Dũng bày tỏ.

Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn

Muốn có một tổ chức công đoàn mạnh, trước hết phải có đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi và nhiệt huyết. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn là vấn đề then chốt, phải đào tạo toàn diện và coi trọng tính hiệu quả.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trước hết cần đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, cần chú trọng đa dạng hóa hình thức đào tạo để mọi cán bộ có cơ hội, điều kiện được đào tạo.

Cụ thể: Đối với cán bộ trẻ, cán bộ tầm chiến lược cần được đào tạo cơ bản, tập trung ở nhiều cấp đào tạo nhằm trang bị cho họ một cách hệ thống và tương đối toàn diện những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên sâu kết hợp với nâng cao sự tự tu dưỡng đạo đức, lối sống, tự trang bị các kiến thức lý luận chính trị, pháp luật. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, cần phải đào tạo cơ bản, dài hạn để trang bị cho họ một cách hệ thống những kiến thức phục vụ cho công đoàn; định kỳ tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực.

“Do đặc thù của cán bộ công đoàn chủ yếu là không chuyên trách (kiêm nhiệm) và thường thay đổi sau mỗi nhiệm kỳ, nên các cấp công đoàn cần coi công tác bồi dưỡng cán bộ là giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Đào tạo cán bộ công đoàn cho những năm tới sẽ căn cứ vào sự phát triển của tổ chức, nhu cầu cán bộ, quy hoạch cán bộ, vào công tác chuẩn bị cán bộ chủ chốt, dự nguồn trong các kỳ Đại hội” - ông Phan Tuấn Dũng chia sẻ.

Ngoài ra, phải phân loại cán bộ và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ để có hình thức đào tạo thích hợp; tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ ngắn ngày, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công đoàn không chuyên trách từ ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở trở lên, nhất là cán bộ mới tham gia hoạt động ban chấp hành công đoàn lần đầu đều được tập huấn hằng năm về phương pháp hoạt động công đoàn. Hằng năm, các cấp công đoàn phải có kế hoạch đào tạo lại đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp cả về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học...

Bên cạnh đó, cần tiến tới xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc, trong đó xác định rõ kiến thức, kỹ năng người học cần đạt được sau khi kết thúc khoá học như cập nhật thông tin, bổ sung tri thức mới, hiện đại, sự phát triển kỹ năng nghề nghiệp hoặc nghiệp vụ công tác đáp ứng nhu cầu công việc; cho phép cán bộ được lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực với nhu cầu công việc, từ đó có động lực và thái độ học tập tích cực, nghiêm túc.

Đặc biệt, phương pháp đào tạo cần đổi mới theo hướng nâng cao năng lực gắn với vị trí và trách nhiệm tương ứng của cán bộ. Tuỳ theo đặc thù của từng môn học có thể lựa chọn các phương pháp phù hợp, vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học hiện đại. Cán bộ công đoàn hầu hết đã qua thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm công tác, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề; vì vậy, nên định hướng nội dung học tập, nghiên cứu, nêu vấn đề, tình huống và hướng dẫn, gợi mở, đối thoại để rèn luyện phương pháp, kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống. Để việc học tập có kết quả, đạt chất lượng cao, sau mỗi bài học, cụm chuyên đề nên có những hình thức trao đổi kinh nghiệm.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao  “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm ngành Xây dựng Hà Nội, ngày 19/7, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đoàn Văn Tiến, đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện, thư chia buồn.
Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối.
BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

(LĐTĐ) Với kết quả kinh doanh ấn tượng, sản phẩm dịch vụ sáng tạo và giải pháp vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, ngày 18/7/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được tạp chí The Asian Banker trao 02 giải thưởng: Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2024.
Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

(LĐTĐ) Dự báo ngày 20/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá làm một số khu vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, lợi nhuận thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã có những giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Sinh thời, dù ở cương vị nào, từ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đến Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng 7 lịch sử, để thể hiện sự tri ân, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực đối với thương binh, người có công và gia đình liệt sĩ. Hoà cùng hoạt động ý nghĩa này, ngày 18/7, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hường ở tỉnh Quảng Nam.
Hơn 200 cán bộ Công đoàn HANDICO, UDIC được tập huấn nghiệp vụ

Hơn 200 cán bộ Công đoàn HANDICO, UDIC được tập huấn nghiệp vụ

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) và Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn 2 Tổng Công ty.
Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Thiết thực Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm Giải phóng huyện Phú Xuyên (30/7/1954 - 30/7/2024), ngày 17/7, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá - thông tin và thể thao huyện tổ chức Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện năm 2024.
Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tăng thêm hiểu biết, sự tin yêu với tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

(LĐTĐ) Cùng với chiều dài lịch sử của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, sát cánh cùng người lao động (NLĐ). Tổ chức Công đoàn huyện cũng không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với NLĐ.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương 95 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2024; biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2024; công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với 45 người lao động của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, tính đến tháng 7/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát triển mới 1.054 đoàn viên và thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây chú trọng triển khai và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị.
Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (18/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động