M
12/05/2021 19:58

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai sơ kết việc thực hiện Chỉ thị tại các công đoàn cơ sở trong toàn Ngành.

Tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động Thăm, động viên y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ y tế chống dịch Covid-19

Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội nhằm đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, cho biết, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thông qua phong trào này để thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên y tế trong chăm sóc, phục vụ người bệnh góp phần xây dựng ngành Y tế Thủ đô ngày càng phát triển.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội khen thưởng đột xuất cho cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vì đã hỗ trợ thai phụ trong tình huống khẩn cấp sinh con an toàn trên đường đến bệnh viện do tắc đường vào ngày 26/5/2020.

Qua đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong việc tham mưu với cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Cùng với đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần tiếp tục đánh giá việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện. Việc cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của tổ chức Công đoàn, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong thời gian qua.

Đồng chí Trịnh Tố Tâm cũng cho biết, đối với việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì các Công đoàn cơ sở cần đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào các chương trình, kế hoạch hàng năm phải gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tiêu chí học tập và làm theo, tham mưu, phối hợp với cấp ủy và lãnh đạo ngành, địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội, đoàn viên và người lao động quan tâm.

Việc xác định các nội dung đột phá trong hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đoàn viên, người lao động, trong đó cần tập trung đánh giá tác dụng ảnh hưởng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác đối với tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng nhấn mạnh, về công tác tuyên truyền cần triển khai đánh giá việc tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị. Những kết quả hoạt động, bài tuyên truyền, các hội thi sân khấu hóa về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng của Bác.

Đặc biệt, trong thời gian tới ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục có những hình thức biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với tập thể, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội sẽ tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với Sở Y tế để tổ chức biểu dương khen thưởng cấp Ngành.

Công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất với lãnh đạo đơn vị để biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và đề xuất khen thưởng cấp ngành. Đối với cá nhân là các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, ưu tiên đoàn viên là những người lao động đang trực tiếp làm việc, công tác tại đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Nguyễn Minh

Nguồn :