Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 31: Cho ý kiến vào 17 nội dung quan trọng Công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

Báo cáo về 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tổ chức Công đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Khởi đầu công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đội ngũ công nhân lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc tất cả các thành phần kinh tế ở nước ta có khoảng 5 triệu người, đến năm 2003, số lượng công nhân lao động là hơn 8,2 triệu người; và đến nay, con số này khoảng 15 triệu người.

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với sự phát triển của GCCN, tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, tập hợp đông đảo CNLĐ vào tổ chức Công đoàn. Đến nay, tổ chức Công đoàn có hơn 10,8 triệu đoàn viên đang sinh hoạt tại gần 126 nghìn Công đoàn cơ sở.

Báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chỉ rõ: Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 14% dân số, 27% lực lượng lao động xã hội, song hằng năm GCCN Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% giá trị thu ngân sách Nhà nước. GCCN đã đóng góp trực tiếp và to lớn vào quá trình phát triển đất nước, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh GCCN - giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo việc cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 23-NQ/TW thành mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2003 - 2008. Đặc biệt, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu nội dung, tinh thần Nghị quyết để xây dựng đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; xây dựng đề án trình Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trước tình hình mới”.

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề về GCCN, tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động học tập, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW. Các cấp Công đoàn đã ban hành 36 nghìn văn bản; tổ chức gần 88 nghìn cuộc tuyên truyền cho hơn 9,5 triệu lượt công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Hải, trong quá trình hoạt động, các cấp Công đoàn luôn nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng trong công nhân. Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra chỉ tiêu “Giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng”; Đại hội XI, XII Công đoàn Việt Nam đề ra chỉ tiêu: Bình quân hàng năm, mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Đến nay, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, các cấp Công đoàn đã giới thiệu hơn 1 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh đã phát biểu, làm rõ thêm những vấn đề cần đặc biệt quan tâm đến GCCN và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, hoan nghênh, đánh giá cao Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hệ thống Công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải báo cáo về 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tổ chức Công đoàn.

"Qua báo cáo đánh giá cho thấy kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện bài bản, căn cơ, từ xây dựng chương trình, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống, đoàn viên; đồng thời quan tâm tiến hành kiểm tra, chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá công tác triển khai thực hiện. Đặc biệt, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành 3 văn bản quan trọng.

Đó là: Tham gia bảo vệ thành công giữ được Điều 10 trong Hiến pháp, khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"; và tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

“Những việc làm trên đã giúp tuyệt đại đa số công nhân và người lao động tin tưởng vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước", đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của tổ chức Công đoàn, như: Một số chủ trương của Đảng chậm được thể chể hóa bằng pháp luật, chưa trở thành hiện thực trong cuộc sống, như: Nhà ở, phúc lợi xã hội, thiếu việc làm, thu nhập thấp, phân hóa trong công nhân; một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hệ thống doanh nghiệp trong hệ thống chậm được tháo gỡ; chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, thái độ chính trị, trách nhiệm xã hội đối với đất nước của công nhân, đặc biệt công nhân lao động ngoài khu vực Nhà nước… đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị: Thời gian tới tổ chức Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, khơi gợi tinh thần yêu nước, ý thức đóng góp, xây dựng đất nước trong công nhân lao động; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn; đồng thời đẩy mạnh tham gia xây dựng chính sách, đặc biệt là chính sách nhà ở, phúc lợi xã hội cho công nhân lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động bằng những chính sách cụ thể (như hỗ trợ về thu nhập, tiền lương trong thời gian đào tạo)...

Về kiến nghị của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cho biết: Đoàn khảo sát sẽ tiếp nhận, tổng hợp để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) lắp bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) lắp bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

(LĐTĐ) Chiều ngày 8/2, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiến hành lắp đặt 25 điểm bẫy ảnh ...
Bằng Kiều và Minh Tuyết "rủ" nhau làm show kỷ niệm 20 năm đứng chung sân khấu

Bằng Kiều và Minh Tuyết "rủ" nhau làm show kỷ niệm 20 năm đứng chung sân khấu

(LĐTĐ) Tất cả cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của một Bằng Kiều với nhiều bí mật và một Minh Tuyết không chỉ là hình ảnh "sexy" thường thấy sẽ được ...
Sơn Tây: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Sơn Tây: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

(LĐTĐ) Năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã chỉ đạo xây dựng các quy định, đề án, hướng dẫn quan trọng về công tác tổ chức xây dựng ...
Hiệu trưởng ĐH Cornell: Đại học phải mang đến lợi ích cho cộng đồng

Hiệu trưởng ĐH Cornell: Đại học phải mang đến lợi ích cho cộng đồng

Câu chuyện về trường đại học hàng đầu thế giới với khát vọng cống hiến cho cộng đồng đã thực sự thu hút hàng trăm người tham dự trong khán ...
Hơn 4.700 tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 4.700 tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Ngày 8/2, điểm giao nhận quân cấp Thành phố năm 2023 tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM) có mặt hơn 1.100 tân binh nhập ngũ của các quận: 1, 3, ...
Nạn “cò khám chữa bệnh” vẫn tiếp tục lộng hành tại TP.HCM

Nạn “cò khám chữa bệnh” vẫn tiếp tục lộng hành tại TP.HCM

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 đã chuyển sang cơ sở mới nhưng “cò” tại cơ sở cũ ...
Thạch Thất: 81 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Thạch Thất: 81 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Tính đến hết ngày 7/2/2023, đã có 81 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ...

Tin khác

Hơn 4.700 tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 4.700 tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Ngày 8/2, điểm giao nhận quân cấp Thành phố năm 2023 tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM) có mặt hơn 1.100 tân binh nhập ngũ của các quận: 1, 3, 4, 7, 10, Tân Bình và các huyện: Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số nạn nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 7.800 người

Số nạn nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 7.800 người

Hơn 7.800 người tại Thổ Nhỹ Kỳ và Syria đã thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng và số nạn nhân được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên khi độ lớn của thảm họa này trở nên rõ ràng hơn.
Bình Dương: Phấn đấu xây dựng 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023

Bình Dương: Phấn đấu xây dựng 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương phấn đấu xây dựng 18.000 căn nhà ở xã hội tương đương với 600.000 m2 sàn.
Hà Tĩnh: 1.445 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ

Hà Tĩnh: 1.445 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ

(LĐTĐ) Sáng ngày 7/2, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 tại 13 đơn vị huyện, thị trong toàn tỉnh.
Tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên cả nước

Tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên cả nước

(LĐTĐ) Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), sẽ có 3 đoàn kiểm tra phụ trách thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe… trên phạm vi cả nước; thời gian thực hiện dự kiến xong trong tháng 4/2023.
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: LHQ triển khai hỗ trợ khẩn cấp

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: LHQ triển khai hỗ trợ khẩn cấp

Theo số liệu cập nhật tới sáng 7/2 do Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố, số người thiệt mạng do động đất tại cả nước này và Syria đã lên tới 3.823 người, trong khi gần 14.500 người bị thương.
Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới

Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới

(LĐTĐ) Nghiên cứu trên thế giới cho thấy cộng đồng những người đồng tính (LGBT) chiếm tỷ lệ từ 3 đến 7% dân số thế giới, trong đó tỷ lệ người chuyển giới (đã phẫu thuật hay sử dụng hoóc-môn) chiếm từ 0,3% đến 0,5% dân số. Hiện nay, 72 quốc gia đã thừa nhận quyền thay đổi giới tính hợp pháp.
Quảng Bình: Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

Quảng Bình: Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân, ngày (6/2) tại tỉnh Quảng Bình tổ chức giao nhận 1.131 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó, 900 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 231 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Quảng Nam: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá phát triển

Quảng Nam: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá phát triển

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét thống nhất phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - TECHFEST quốc gia 2023 tại Quảng Nam với chủ đề Năm Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ ngày 11 - 13/5.
Xem thêm
Phiên bản di động