M
18/05/2021 12:54

Cội nguồn thành công

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh, hùng cường Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đưa đất nước phát triển
Cội nguồn thành công
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: TTXVN)

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình và do đó Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, mà là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc”.

Đồng thời, Tổng Bí thư chỉ rõ: “Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ.

Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa v.v..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa v.v... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”.

Có thể nói, qua thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam đã chứng minh chân lý, một dân tộc anh hùng được lãnh đạo bởi một Đảng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, không gì có thể ngăn cản ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Và thực tiễn lịch sử cũng chứng minh rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) sáng lập và rèn luyện mới có đủ tư cách, tâm, tầm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày nay, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, đặc biệt với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin gắn liền với không gian mạng, đời sống số… lợi dụng không gian mạng một bộ phận thế lực thù địch luôn luôn công kích sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng; đòi đa nguyên và dân chủ, hết lời ca ngợi thế giới tự do, dân chủ Tây phương và đòi Việt Nam phải áp dụng mô hình này.

Tuy nhiên, cũng chính công nghệ thông tin và không gian mạng, những người nhận thức chân chính, thậm chí những kiều bào trước đây vốn là cựu thù của “cộng sản” đang định cư ở Mỹ như luật sư Hoàng Duy Hùng cũng đã nhận ra chân lý: Ở đâu cũng vậy thôi. Người giàu, người nghèo vốn là quy luật của cuộc sống. Thế giới tự do phương Tây không “ngọt” như những gì suy ngĩ đâu. Cũng đầy rẫy bất công! Và ông đã tự nhận ra tính ưu việt của chế độ theo mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Mỗi dẫn tộc có bản sắc văn hóa, mặt bằng kinh tế, nhận thức xã hội khác nhau, với Việt Nam chúng ta có thể kết luận chỉ có kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng mới là cội nguồn thành công cho dân tộc!

H.P

Nguồn :