M
02/05/2021 17:28

Chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trong tình hình mới là nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng thiết thực, chú trọng đến các kỹ năng mềm như: Năng lực tập hợp quần chúng và kỹ năng tổ chức các hoạt động thực tiễn.

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục Linh hoạt trong tuyên truyền pháp luật cho người lao động Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

Chia sẻ tại hội nghị tọa đàm với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, ông Cao Văn Đoàn – Chủ tịch Công đoàn xã Đức Giang (Hoài Đức, Hà Nội) đã nêu những khó khăn, bất cập trong công tác cán bộ và hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo ông Đoàn, đội ngũ cán bộ Công đoàn tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã và đang thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn, đóng vai trò then chốt, thúc đẩy các hoạt động Công đoàn; thể hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Ông Cao Văn Đoàn – Chủ tịch Công đoàn xã Đức Giang chia sẻ tại hội nghị tọa đàm với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”

Tuy nhiên trong thực tiễn hoạt động, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Đơn cử như ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Công đoàn hoạt động theo nguyên tắc hoạt động quần chúng, do đó phải tăng cường cán bộ Công đoàn không chuyên trách, việc thực hiện nhiệm vụ Công đoàn thường là cán bộ làm kiêm nhiệm. Nhưng, tại các quy định của pháp luật hiện hành lại không quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động kiêm nhiệm giữ trách nhiệm Chủ tịch Công đoàn.

Bên cạnh đó, trong mô tả việc làm và danh mục vị trí việc làm của Công đoàn cơ sở không có vị trí chức danh cán bộ Công đoàn, không xác định được công việc, khối lượng và sản phẩm cụ thể của công chức, viên chức làm cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm trong khi trên thực tế những cán bộ Công đoàn cơ sở vẫn phải thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, dẫn đến tình trạng cán bộ kiêm nhiệm công tác Công đoàn phải thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn công chức, viên chức khác nhưng sự ghi nhận và thể hiện bằng các văn bản pháp lý chưa đầy đủ, thiếu tính động viên, ghi nhận, đánh giá.

Cán bộ Công đoàn cấp cơ sở tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do không có trong mô tả vị trí việc làm nên tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với vị trí, chức danh này cũng không có. Hầu hết cán bộ Công đoàn chỉ được tập huấn mang tính chất bổ sung cập nhật những vấn đề mới nhưng những vấn đề cơ bản mang tính nền tảng thì thiếu.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn của các đơn vị còn chưa thực sự hiệu quả, hàng năm dù tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp nhưng nhiều nội dung chuyên đề chưa sát với thực tiễn công tác tại các đơn vị; việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ không chuyên sâu.

Từ thực tế nêu trên, ông Đoàn đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trước hết, cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Các cấp ủy, lãnh đạo cần chú trọng việc xây dựng, thực hiện chiến lược cán bộ Công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng trong tình hình mới.

Cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn. Cần xây dựng vị trí việc làm hoặc bổ sung mô tả việc làm của cán bộ Công đoàn cơ sở, xác định rõ công việc, khối lượng công việc mà cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm phải thực hiện và từ đó có cơ chế hoặc chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, chú trọng đến các kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn như: Năng lực tập hợp quần chúng và kỹ năng tổ chức các hoạt động thực tiễn…

Cần bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách động viên, khuyến khích và bảo vệ cán bộ Công đoàn; có các thiết chế cụ thể đối với đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, phải tương xứng với trình độ, năng lực thực tế và khả năng đóng góp của cán bộ Công đoàn đối với tổ chức và cơ quan, đơn vị.

Mai Quý

Nguồn :