M
19/01/2021 22:13

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020

(LĐTĐ) Trong 5 năm 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, với phương châm hành động “trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển” xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 Chuẩn bị khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021

Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 5 năm 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã nêu bật những kết quả Bộ đã triển khai thực hiện trong những năm qua. Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định là nhiệm trọng tâm và được Bộ trưởng quan tâm và trực tiếp chỉ đạo sát sao, quyết liệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: MPI)

Nhờ đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Chính phủ, trình và bảo vệ thành công trước Quốc hội 6 đạo luật quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, hoàn thành khối lượng lớn các văn bản hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền ban hành. Công tác tham mưu, xây dựng thể chế đã thể hiện vai trò tiên phong của Bộ trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh…

Công tác xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công được đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn của công tác tham mưu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phối hợp phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập. Cụ thể, Bộ đã tổ chức các đoàn khảo sát của Tiểu ban và Tổ Biên tập làm việc tại các vùng với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố; tổ chức xây dựng, tổng hợp các chuyên đề đã phân công, giao nhiệm vụ nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương; xây dựng dự thảo văn kiện báo cáo Tiểu ban trình Bộ Chính trị và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến; triển khai nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Đại hội đảng bộ các cấp, ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội, ý kiến đại biểu Quốc hội và hoàn thiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid -19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đến nay, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã được khởi công xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: Lương Hằng)

Về công tác quy hoạch, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trước các quy định mới, phương pháp mới, đến nay, nhiều quy hoạch ngành quốc gia đã được các bộ khẩn trương triển khai, 59/63 địa phương đã hoặc đang hoàn thiện phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Việc quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được bước tiến đáng kể, đang trong quá trình hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, với nhiều nội dung cải cách, đổi mới, đột phá, nhất là về quan điểm và phương pháp tiếp cận phát triển vùng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu…

Về công tác quản lý đầu tư công, Bộ đã từng bước triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả hơn toàn bộ quá trình đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công gắn với trách nhiệm của từng cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hóa đầu tư công đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác phối hợp với các địa phương theo hướng làm kế hoạch theo vùng, theo nhóm tỉnh nhằm nâng cao sự phối hợp, hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương.

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn vừa qua tiếp tục được Bộ đặc biệt quan tâm. Bộ đã tham mưu trình Đảng và Nhà nước ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư, doanh nghiệp, huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA) đã góp phần tích cực thay đổi môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Việc đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được chủ động đẩy mạnh, cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển nền kinh tế số, tận dụng tối đa cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Nghị định quy định cơ chế chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; đề án Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ và đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam; chủ trì xây dựng Mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc công bố sáng kiến “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam”.

Cùng đó, báo cáo cũng chỉ ra những kết quả đạt được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: Công tác thống kê; công tác Đảng, đoàn thể, tổ chức cán bộ và cải cách hành chính. Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao đã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm qua, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong giai đoạn vừa qua là phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự liên tục và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý nhà nước có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực được Chính phủ giao.

Lương Hằng

Nguồn :