Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020

(LĐTĐ) Trong 5 năm 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, với phương châm hành động “trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển” xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 Chuẩn bị khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021

Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 5 năm 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã nêu bật những kết quả Bộ đã triển khai thực hiện trong những năm qua. Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định là nhiệm trọng tâm và được Bộ trưởng quan tâm và trực tiếp chỉ đạo sát sao, quyết liệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: MPI)

Nhờ đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Chính phủ, trình và bảo vệ thành công trước Quốc hội 6 đạo luật quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, hoàn thành khối lượng lớn các văn bản hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền ban hành. Công tác tham mưu, xây dựng thể chế đã thể hiện vai trò tiên phong của Bộ trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh…

Công tác xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công được đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn của công tác tham mưu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phối hợp phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập. Cụ thể, Bộ đã tổ chức các đoàn khảo sát của Tiểu ban và Tổ Biên tập làm việc tại các vùng với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố; tổ chức xây dựng, tổng hợp các chuyên đề đã phân công, giao nhiệm vụ nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương; xây dựng dự thảo văn kiện báo cáo Tiểu ban trình Bộ Chính trị và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến; triển khai nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Đại hội đảng bộ các cấp, ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội, ý kiến đại biểu Quốc hội và hoàn thiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid -19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đến nay, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã được khởi công xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: Lương Hằng)

Về công tác quy hoạch, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trước các quy định mới, phương pháp mới, đến nay, nhiều quy hoạch ngành quốc gia đã được các bộ khẩn trương triển khai, 59/63 địa phương đã hoặc đang hoàn thiện phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Việc quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được bước tiến đáng kể, đang trong quá trình hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, với nhiều nội dung cải cách, đổi mới, đột phá, nhất là về quan điểm và phương pháp tiếp cận phát triển vùng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu…

Về công tác quản lý đầu tư công, Bộ đã từng bước triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả hơn toàn bộ quá trình đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công gắn với trách nhiệm của từng cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hóa đầu tư công đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác phối hợp với các địa phương theo hướng làm kế hoạch theo vùng, theo nhóm tỉnh nhằm nâng cao sự phối hợp, hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương.

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn vừa qua tiếp tục được Bộ đặc biệt quan tâm. Bộ đã tham mưu trình Đảng và Nhà nước ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư, doanh nghiệp, huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA) đã góp phần tích cực thay đổi môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Việc đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được chủ động đẩy mạnh, cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển nền kinh tế số, tận dụng tối đa cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Nghị định quy định cơ chế chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; đề án Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ và đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam; chủ trì xây dựng Mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc công bố sáng kiến “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam”.

Cùng đó, báo cáo cũng chỉ ra những kết quả đạt được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: Công tác thống kê; công tác Đảng, đoàn thể, tổ chức cán bộ và cải cách hành chính. Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao đã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm qua, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong giai đoạn vừa qua là phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự liên tục và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý nhà nước có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực được Chính phủ giao.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Chiều 21/9/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại một ...
DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

(LĐTĐ) DrAid cho Covid -19 - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa ...
Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhân ngày Tết Trung thu, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng 186 suất quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em nhỏ là con ...
Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 6.521 ca, tiếp đến là ...
Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Không chỉ đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mà con của họ cũng nhận được sự quan tâm ...
Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

(LĐTĐ) Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 18 giờ ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 13 ca Covid-19, trong đó, 2 ca tại khu phong tỏa, 11 ca tại khu ...
[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ...

Tin khác

Người ngoại tỉnh muốn ra - vào Hà Nội cần những điều kiện gì?

Người ngoại tỉnh muốn ra - vào Hà Nội cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, dù Thành phố nới lỏng giãn cách nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra - vào Hà Nội qua 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ. Chủ trương của Thành phố không cấm, nhưng người từ ngoại tỉnh về cần đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch.
Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là

Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là

(LĐTĐ) Sau 4 đợt giãn cách xã hội, từ 6 giờ sáng nay (21/9), thành phố Hà Nội bắt đầu chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ngày đầu nới lỏng giãn cách, tại các khu chợ dân sinh, hoạt động mua bán trở nên nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm có sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương, thì tại một số nơi, công tác phòng, chống dịch đang bị buông lỏng.
Nới lỏng nhưng không lơi lỏng

Nới lỏng nhưng không lơi lỏng

(LĐTĐ) Sau gần 1 tuần thành phố Hà Nội cho phép 19 quận, huyện, thị xã nới lỏng giãn cách xã hội, đời sống của người dân đang dần chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, một số ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng cho thấy dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Từ hôm nay (21/9), Thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để nới lỏng các hoạt động, song vẫn phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất.
Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, giao thông đông nhưng không ùn tắc

Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, giao thông đông nhưng không ùn tắc

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Hà Nội thực hiện không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn Thành phố, lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố đông đúc trở lại, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc đường.
Xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì): Nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới

Xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì): Nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã miền núi Khánh Thượng đã và đang tập trung lực lượng vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, xã Khánh Thượng đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô

Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô

(LĐTĐ) Trước ngày 21/9, Ba Đình là quận được phép nới lỏng giãn cách sớm nhất trong 4 quận trung tâm nội đô của Hà Nội. Đến thời điểm này, nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ đã trở lại, cuộc sống của người dân cũng đang dần hướng tới trạng thái “bình thường mới”. Thực hiện Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội ngày 20/9/2021, quan điểm nhất quán của quận Ba Đình, dù nới lỏng các hoạt động song các cấp chính quyền, đoàn thể từ quận, phường, tổ dân phố phải quản lý chặt chẽ các hoạt động, không để dịch quay trở lại.
Sáng 21/9: Các hộ kinh doanh ăn uống phấn khởi khi được bán hàng mang về

Sáng 21/9: Các hộ kinh doanh ăn uống phấn khởi khi được bán hàng mang về

(LĐTĐ) Sáng nay (21/9), các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn Thủ đô đã bắt đầu mở cửa bán hàng mang về sau hơn 2 tháng tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với việc mở cửa trở lại, các hộ kinh doanh ăn uống đều nghiêm túc nhắc nhở khách mua hàng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng theo yêu cầu của Thành phố.
Những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch

Những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Để có được kết quả này, ngoài những lực lượng nòng cốt như y tế, công an thì các cán bộ văn hóa thông tin cũng góp phần không nhỏ. Đều đặn mỗi ngày cập nhật diễn biến mới nhất của dịch Covid-19 cũng như những chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng, chống dịch đến người dân - họ xứng đáng là những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận chống dịch.
Tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19

Tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các cơ sở Đoàn của quận Nam Từ Liêm đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
Hà Nội: Xử phạt 192 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trong ngày 19/9

Hà Nội: Xử phạt 192 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trong ngày 19/9

(LĐTĐ) Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, ngày 19/9, lực lượng chức năng của Thành phố đã xử phạt 192 vụ vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 272 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động