Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Bàn về một số dự thảo luật quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
ban ve mot so du thao luat quan trong Xem xét nghiêm túc kiến nghị của cử tri
ban ve mot so du thao luat quan trong Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư
ban ve mot so du thao luat quan trong Nghiên cứu, hoàn thiện một số dự án luật

Không đầu tư tràn lan

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Đức Hải cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực UBTCNS đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo tổ chức hội thảo để lấy ý kiến trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật; thống nhất định hướng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với Dự án Luật này.

ban ve mot so du thao luat quan trong
Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Ảnh: Chinhphu.vn

Theo đó, UBTCNS tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về các nội dung: Áp dụng Luật Đầu tư công; giải thích từ ngữ; đối tượng và phân loại dự án đầu tư công; trường hợp không phải quyết định chủ trương đầu tư; về quy trình xây dựng, phê duyệt và giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn; về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; về việc trích quỹ dự phòng; về thời gian chuyển nguồn và thời hạn giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hằng năm; về tập trung quản lý vốn đầu tư công về một đầu mối cùng với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, dự án Luật vẫn còn có các nội dung còn ý kiến khác nhau.

Làm rõ trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra Nhà nước

Liên quan đến trách nhiệm của cơ quan kiểm toán và thanh tra Nhà nước liên quan đến Luật Quản lý thuế, Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm thống nhất với quy định tại Luật Kiểm toán Nhà nước và Luật Thanh tra, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý theo hướng cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra Nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận do Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra ban hành đồng thời bỏ khoản 3 Điều 110 và khoản 3 Điều 119 của dự thảo Luật trình Quốc hội.

Ngoài ra, để khắc phục tồn tại trong thực tiễn phát sinh khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra Nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm toán cơ quan quản lý thuế có liên quan đến nghĩa vụ người nộp thuế, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra Nhà nước phải có trách nhiệm gửi văn bản có kiến nghị cho người nộp thuế về các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ của người nộp thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra.

Về việc tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là dự án độc lập, Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp.

Nếu tách việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập tại thời điểm trước khi quyết định chủ trương đầu tư sẽ tạo thuận lợi để triển khai dự án ngay sau khi có quyết định đầu tư.

Vì vậy, đề nghị quy định theo hướng tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập…

Về nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và thẩm quyền của UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định danh mục dự án cụ thể, Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc trình Quốc hội xem xét, quyết định danh mục cụ thể từng dự án cho cả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm là không khả thi và đề nghị quy định thẩm quyền quyết định danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn là của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm UBTCNSchưa tán thành với quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tại phiên họp, UBTVQH đã thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật như về phạm vi sửa đổi và tên gọi của Luật; nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; về phân tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bàng là dự án độc lập; tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A,B,C; về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; quy trình quản lý nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; Kế hoạch đầu tư công 3 năm cuốn chiếu; về nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và thẩm quyền của UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định danh mục dự án cụ thể; nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực Hội đồng nhân dân.

Bao quát tất cả các nguồn thu ngân sách Nhà nước

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế (Điều 1), một số ý kiến đề nghị làm rõ các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu và xác định có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này không.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc quy định như dự thảo Luật sẽ đảm bảo bao quát nguồn thu của ngân sách Nhà nước và tăng cường quy trình, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý các nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, việc quy định giao Chính phủ căn cứ vào quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan để quy định việc quản lý thu đối với các khoản thu không do cơ quan quản lý thuế thu sẽ không làm xáo trộn các quy trình quản lý thuế trong Luật này và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý nguồn thu ngân sách Nhà nước tại các Luật chuyên ngành.

Tuy nhiên, để bảo đảm rõ ràng, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách và cơ quan soạn thảo thống nhất sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng bao quát tất cả các nguồn thu ngân sách Nhà nước, không tách bạch nguồn thu do cơ quan quản lý thuế thu và nguồn thu không do cơ quan quản lý thuế thu đồng thời chuyển nội dung của khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật xuống Điều 151 cho phù hợp.

Về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế (Chương II), một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý thuế về chống chuyển giá, gửi giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng, truy thu thuế, cưỡng chế về thuế.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải, việc bổ sung nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương trong việc quản lý thuế như: Trách nhiệm của Bộ Công Thương liên quan đến hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trong phối hợp với cơ quan quản lý thuế, nhượng quyền thương mại và các hoạt động liên quan; trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện các biện pháp quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan; sửa đổi quy định về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc thẩm định dự án đầu tư để xác định giá trị đầu tư của dự án, làm căn cứ để xác định đúng nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật... đã được quy định tại dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Nội dung cụ thể thể hiện tại Điều 15 của dự thảo Luật.

Dẫn chứng về một số trường hợp thành lập công ty, doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải chỉ rõ, dự thảo Luật không đề cập đến trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý thu thuế đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Đây là vấn đề được cử tri rất quan tâm; vì thế, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải nghiên cứu, bổ sung nội dung này. Đồng thời cần rà soát lại các quy định liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan thực hiện quản lý thuế; các trường hợp không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, khoanh nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Facebook, Google, YouTube sẽ bị quản lý thuế ở Việt Nam như thế nào?

Facebook, Google, YouTube sẽ bị quản lý thuế ở Việt Nam như thế nào?

Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp đối với nhà cung cấp ở nước ngoài, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho nhà cung ...
Khách du lịch nản lòng vì cách ly và phí xét nghiệm?

Khách du lịch nản lòng vì cách ly và phí xét nghiệm?

Công bố của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy du khách có xu hướng bỏ qua các điểm đến vẫn yêu cầu cách ly hoặc ...
Barcelona 3-1 Valencia: Ngược dòng ấn tượng

Barcelona 3-1 Valencia: Ngược dòng ấn tượng

(LĐTĐ) Dù bị thủng lưới sớm nhưng Barcelona đã ngược dòng thành công, giành chiến thắng với tỉ số 3-1 chung cuộc nhờ 3 pha lập công của Fati, Depay và ...
Người dân tăng cường khai báo y tế qua các ứng dụng công nghệ

Người dân tăng cường khai báo y tế qua các ứng dụng công nghệ

(LĐTĐ) Để phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã và đang nỗ lực cùng Trung tâm Công nghệ ...
"Chiến binh" Nguyễn Xuân Hoàn vượt qua bệnh tật cống hiến vì cộng đồng

"Chiến binh" Nguyễn Xuân Hoàn vượt qua bệnh tật cống hiến vì cộng đồng

(LĐTĐ) Chỉ cần khi cảm thấy sức khỏe tốt hơn, đồng đội lại thấy anh Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Trưởng team Tân binh, Câu lạc bộ Xe bán tải địa ...
Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn ...
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua yêu ...

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nhân xây dựng tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nhân xây dựng tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Chiều tối 12/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội đã gặp mặt đoàn doanh nghiệp của Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và vinh danh các thương hiệu mạnh Việt Nam.
Cần các gói hỗ trợ với quy mô lớn hơn, các biện pháp mạnh mẽ hơn để phục hồi kinh tế

Cần các gói hỗ trợ với quy mô lớn hơn, các biện pháp mạnh mẽ hơn để phục hồi kinh tế

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự kiến tăng trưởng cả năm 2021 sẽ ở mức 3-3,5% tuỳ thuộc vào khả năng mở cửa kinh tế của đất nước đến mức nào, nhưng đều là chỉ số rất khó khăn để đạt được.
Khát vọng góp phần xây dựng đất nước hùng cường

Khát vọng góp phần xây dựng đất nước hùng cường

(LĐTĐ) Ngày mai (13/10) kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Trải qua 76 năm từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến “Công Thương cứu quốc đoàn” vào ngày 13/10/1945, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(LĐTĐ) Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Thủ tướng Chính phủ.
Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp

Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng về truyền thống lịch sử. Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường làm nên mốc son chiến thắng cách đây 67 năm (10/10/1954 - 10/10/2021) mãi là nguồn động lực mạnh mẽ cho Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm

Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm

(LĐTĐ) Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Mùa thu tháng 10 năm ấy

Mùa thu tháng 10 năm ấy

Sau hơn 2 tháng đấu tranh khôn khéo nhưng cương quyết trên bàn hội nghị, trong các cuộc gặp riêng giữa hai bên, phía Pháp dù mưu mô song buộc phải thực hiện các điều khoản đã ký với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Genève (Thụy Sĩ). Ngày 8-9-1954, họ đã phải bàn giao 35 điểm tại Hà Nội cho lực lượng quân đội Việt Nam. Và, trong ngày 9-10-1954, rất nhiều sự kiện lớn đã diễn ra...
Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại Thái Nguyên

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại Thái Nguyên

(LĐTĐ) Hôm nay (1/10), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã khai mạc chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại tỉnh Thái Nguyên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 3.000 đại biểu tại 191 điểm cầu kết nối từ trụ sở UBND tỉnh tới toàn bộ các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động

(LĐTĐ) Tại cuộc hội đàm ngày 28/9 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động mặc dù gặp nhiều trở ngại do dịch Covid-19 gây ra.
Nhiều rủi ro khi động vật hoang dã là thú cưng

Nhiều rủi ro khi động vật hoang dã là thú cưng

(LĐTĐ) Ngày 28/9, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Tổ chức Động vật châu Á (AAF) và Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) phối hợp tổ chức tọa đàm trực tuyến chủ đề "Khi động vật hoang dã là thú cưng". Tọa đàm chỉ ra hơn 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt việc tiếp xúc gần với các loài động vật hoang dã là thú cưng này còn gây những rủi ro đối với sức khỏe của con người.
Xem thêm
Phiên bản di động