M
01/10/2020 21:10

Phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng Thủ đô giàu, đẹp

Bài cuối: Tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

(LĐTĐ) Với nền tảng là những kết quả đạt được trong việc triển khai Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2016-2020, thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Bài 2: Tạo đổi thay trên những miền quê Bài 1: Khẳng định vai trò của các cấp ủy đảng trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị - sinh thái

Phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành

Thành phố Hà Nội xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thành phố đã và đang tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển một cách bền vững và mang lại thu nhập cao cho nông dân; đồng thời gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn sản xuất và chế biến tiêu thụ, gắn sản xuất với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái…

Bài cuối: Tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững
Thành phố Hà Nội đã và đang tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững (Ảnh: Mai Quý)

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 2,5-3%/năm trở lên; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 50% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Thành phố.

Thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và thu nhập. Phấn đấu đến năm 2025 Thành phố có thêm 05 quận mới (Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì); 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt từ 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 90% trở lên. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa: 75%; thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn, Làng văn hóa: 65%; gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 86-88%. Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia: 80-85%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75-80%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 55-60%. Có 2000 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian tới, thành phố Hà Nội đã đề ra những giải pháp trọng tâm. Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền; đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Cạnh đó, Thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; bảo quản, chế biến nông sản. Quản lý và sử dụng hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá đã được bảo hộ; đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài; tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của Thủ đô.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trong đó, tập trung thực hiện quy hoạch và phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp, dịch vụ nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, các dự án sử dụng nhiều lao động để tạo nhiều việc làm mới cho lao động nông thôn; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển dịch vụ ở khu vực nông thôn, nhất là dịch vụ chế biến và tiêu thụ nông sản. Mở rộng các loại hình dịch vụ để giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp và nâng mức thu nhập cho nông dân. Phát triển làng nghề, nhân cấy nghề mới vào nông thôn, chú trọng các nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, bảo quản, chế biến nông lâm sản, cơ khí nhỏ, giầy da, vật liệu xây dựng,..; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Thành phố cũng sẽ triển khai các giải pháp để xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với quy hoạch. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân. Đồng thời, phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đời sống, hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn…

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình và chính sách giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình trên cùng một địa bàn. Ưu tiên hỗ trợ các xã khó khăn, đồng bào dân tộc. Có kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân, nhất là vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng miền núi, đồng bào dân tộc. Gắn với việc chuyển lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ưu tiên đầu tư cho phát triển y tế, giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, chính sách dân số; khuyến khích nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; phát triển văn hóa nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Mai Quý

Nguồn :