M
17/09/2020 14:22

70 năm - Chiến dịch Biên Giới Thu Đông 1950

(LĐTĐ) Thu Đông năm 1950, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở Mặt trận Cao - Bắc - Lạng cùng cả nước đã giành thắng lợi to lớn trong Chiến dịch Biên Giới. Chiến thắng này trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc
Viết mãi truyền thống “hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa”
Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
70 năm - Chiến dịch Biên Giới Thu Đông 1950
Bác Hồ trên đài quan sát mặt trận Đông Khê, chiến dịch Biên Giới, ngày 16/9/1950 (ảnh Tư liệu)

70 năm qua, kể từ ngày Chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi, ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến thắng luôn khơi dậy niềm tự hào dân tộc; góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến đổi lớn. Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch mới, tập trung lực lượng mở rộng chiếm đóng vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ, ra sức phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn sự chi viện của Cách mạng Trung Quốc cho cách mạng Việt Nam, bao vây, cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới trước hết là do Đảng ta có đường lối, chủ trương lãnh đạo kháng chiến đúng đắn. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trên cả nước, trực tiếp là hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đã chỉ đạo tích cực, quyết liệt nhằm phối hợp và cung cấp sức người, sức của bảo đảm cho chiến dịch thắng lợi.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới là do quân và dân ta đoàn kết, thống nhất ý chí hành động. Nhân dân hăng hái phục vụ chiến dịch, tham gia vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược… đảm bảo cho bộ đội đủ sức đánh giặc. Bộ đội chiến đấu dũng cảm, mưu trí, ngoan cường, thực hiện đúng ý định, kế hoạch tác chiến.

Trong chỉ đạo chiến dịch, ta đã đề ra phương châm chiến dịch đúng đắn, lựa chọn chính xác hướng tiến công, mục tiêu tiến công, kiên quyết và khéo léo tập trung ưu thế binh hỏa lực, tạo được thế trận hiểm, có cách đánh sáng tạo và hiệu quả, thực hiện đánh tiêu diệt lớn, nhất là chiến thuật “đánh điểm, diệt viện”.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới là thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Sau bốn năm kháng chiến, đây là lần đầu tiên ta mở một chiến dịch tấn công lớn, đánh vào tuyến phòng thủ mạnh của địch, nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược quan trọng.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới mở ra một bước ngoặt chuyển cuộc kháng chiến của ta từ hình thái chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn. Quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính đã thuộc về ta, mở ra bước phát triển tiến công lớn, đánh tiêu diệt với quy mô ngày càng cao.

70 năm đã trôi qua, những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến dịch Biên Giới Thu Đông 1950 vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhân dân ta vẫn không ngừng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc gắn với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Bảo Thoa

Nguồn :