M
17:26 | 19/11/2017

Từ năm 2018 - 2020: Dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt 763.947 tỷ đồng

TP Hà Nội đề ra kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018 - 2020 với mục tiêu phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; bảo đảm hoạt động của các cấp, các ngành và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.  

tu nam 2018 2020 du kien thu ngan sach nha nuoc dat 763947 ty dong Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu
tu nam 2018 2020 du kien thu ngan sach nha nuoc dat 763947 ty dong Bức tranh tài chính Quốc gia qua những con số
tu nam 2018 2020 du kien thu ngan sach nha nuoc dat 763947 ty dong Hướng dẫn mới về chế độ tiền lương với người làm việc trong tổ chức cơ yếu
tu nam 2018 2020 du kien thu ngan sach nha nuoc dat 763947 ty dong
TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. (Ảnh: NC)

Theo đó, kế hoạch thu NSNN trên địa bàn TP trong 3 năm dự kiến đạt 763.947 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 697.736 tỷ đồng (chiếm 91,3%); thu từ dầu thô 3.900 tỷ đồng (chiếm 0,5%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 62.311 tỷ đồng (chiếm 8,2%).

Bên cạnh đó, dự kiến chi thường xuyên 139,007 tỷ động, chiếm bình quân 46.8% tổng chi ngân sách địa phương (kể cả tạo nguồn cải cách tiền lương chiếm bình quân 50% tổng chi ngân sách địa phương).

Trong quá trình điều hành ngân sách hàng năm, trường hợp có các nguồn bổ sung, phát sinh TP sẽ tiếp tục cân đối, phân bố để thực hiện các nhiệm vụ của TP và bổ sung thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển đảm bảo quy định của Luật NSNN.

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu NSNN của TP giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo tình thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII), bảo đảm cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách tài chính trên địa bàn; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiếp tiếp kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, cần đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa VII). Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố.

Nguồn :