M
15:12 | 05/06/2018

Di sản Hoàng thành Thăng Long:

Tổ chức sự kiện không làm ảnh hưởng tới cảnh quan

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trức đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Thời gian vừa qua, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của Thủ đô và đất nước. Tuy nhiên, để việc tổ chức sự kiện không ảnh hưởng tới cảnh quan chung của Khu di sản, mới đây, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

to chuc su kien khong lam anh huong toi canh quan Di sản Hoàng thành Thăng Long: Băn khoăn bảo tồn và khai thác

Khu vực Hoàng Thành Thăng Long là một địa điểm khảo cổ quan trọng. Bên cạnh đó, Hoàng Thành Thăng Long từ lâu đã trở thành điểm đến của người dân Hà Nội trong nhiều sự kiện văn hóa trọng đại và là điểm giao lưu văn hóa của Hà Nội đối với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, để việc tổ chức sự kiện không được ảnh hưởng tới cảnh quan chung của Khu di sản, mới đây, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

to chuc su kien khong lam anh huong toi canh quan
Tổ chức sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long không được ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di sản.

Theo đó, mục đích tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; quảng bá, tuyên truyền, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Theo Quy chế thì các sự kiện, lễ hội, hoạt động được tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội bao gồm: Lễ hội dân gian truyền thống, Lễ hội lịch sử văn hóa; các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị của quốc gia và thành phố; các sự kiện, hoạt động văn hóa của các cơ quan, tố chức trong và ngoài nước. Trong đó, ưu tiên tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của thành phố Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Khu vực Hoàng Thành Thăng Long là một địa điểm khảo cổ quan trọng. Bên cạnh đó, Hoàng Thành Thăng Long từ lâu đã trở thành điểm đến của người dân Hà Nội trong nhiều sự kiện văn hóa trọng đại và là điểm giao lưu văn hóa của Hà Nội đối với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, để việc tổ chức sự kiện không được ảnh hưởng tới cảnh quan chung của Khu di sản, mới đây, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Theo đó, mục đích tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; quảng bá, tuyên truyền, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Các sự kiện, lễ hội, hoạt động không được tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội gồm: Các sự kiện, lễ hội, hoạt động vi phạm các quy định cấm tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Các sự kiện, hoạt động thuần túy thương mại. Các sự kiện, lễ hội, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị Khu di sản, vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo quy chế, các khu vực được phép tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động trong Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội gồm: Khu vực sân Điện Kính Thiên, khu vực sân Đoan Môn, khu vực nhà 19C Hoàng Diệu, khu vực 18 Hoàng Diệu và một số địa điểm trong khuôn viên Khu di sản phù hợp với việc tổ chức. Tùy theo tính chất và quy mô, sự kiện, lễ hội, hoạt động tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được bố trí địa điểm phù hợp. Riêng khu vực Điện Kính Thiên chỉ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động chính trị, văn hóa của quốc gia và các sự kiện, lễ hội lịch sử, văn hóa gắn với di sản Hoàng thành Thăng Long.

Những sự kiện, lễ hội, hoạt động gồm: Sự kiện, lễ hội, hoạt động được tổ chức định kỳ, thường xuyên; các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia và thành phố Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế khi tổ chức không phải xin phép nhưng phải báo cáo UBND thành phố Hà Nội bằng văn bản trước thời gian thực hiện 7 ngày làm việc.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu việc tổ chức sự kiện theo đúng nội dung được cấp phép; các sự kiện, lễ hội, hoạt động phải được tổ chức trang trọng, thực hiện nếp sống văn minh theo truyền thống phù hợp không gian cảnh quan khu di sản; người biểu diễn mặc trang phục hoặc hóa trang phù hợp với thuần phong mỹ tục và cảnh quan khu di sản; việc tuyên truyền về sự kiện, lễ hội bằng hệ thống bảng biển hướng dẫn khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật; thời gian tổ chức không quá 23h00; việc tổ chức không làm thay đổi các yếu tố gốc cấu thành các di tích, cảnh quan chung của Khu di sản.

Bảo Thoa

Nguồn :