M
16:22 | 22/04/2018

Các cấp công đoàn Thủ đô:

Tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có công văn só 211/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

tin nhap 20180422143625 Để văn minh cưới xin được lan toả
tin nhap 20180422143625 Đúng và trúng!
tin nhap 20180422143625 ​Tăng cường tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới

Theo đó, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 06/11/2012 của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng  các văn bản chỉ đạo của Trung ương với các hình thức phù hợp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

Cùng đó các cấp công đoàn cần phát huy vai trò của mình  trong công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 về triển khai thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; đồng thời vận động người thân trong gia đình thực hiện.

tin nhap 20180422143625
Đám cưới tập thể là mô hình cưới văn minh, tiết kiệm. Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới

Các cấp công đoàn cần đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới gắn với nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu, tự giác của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Các đơn vị cần định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổ chức các buổi tọa đàm việc triển khai Chỉ thị 11-CT/TU nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp để thực hiện trong những năm tiếp theo một cách thiết thực, hiệu quả đồng thời đưa mục tiêu thực hiện cưới “Trang trọng – Lành mạnh – Tiết kiệm” vào việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

Hàng  năm, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục bổ sung nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy, đưa nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào nội dung quy chế của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý đối với cán bộ vi phạm, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng, 01 năm về LĐLĐ Thành phố.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện nhân rộng điển hình các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới; nêu gương, khuyến khích những mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, đơn giản, phù hợpvới những giá trị chuẩn mực xã hội và văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời phê phán những lễ cưới xa hoa, lãng phí không phù hợp với tinh thần Chỉ thị.

 

 

Nguồn :