M
11:13 | 20/05/2016

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

tiep tuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Tuổi cao, nhưng trí không già
tiep tuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
tiep tuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Trao Giải sáng tác về 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM'

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 khẳng định những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

tiep tuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, tại Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh lên một tầm mới và nội dung hết sức cụ thể.

Trong đó  Bộ Chính trị xác định đặt công việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng vừa góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Phấn đấu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phải làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thấm nhuần sâu sắc hơn nữa giá trị di sản Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là di sản của Người về tư tưởng và đạo đức.

Về cách thức triển khai, Bộ Chính trị yêu cầu cao đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về trách nhiệm nêu gương.

Nguyên tắc thực hiện Chỉ thị cũng được xác định rõ trình tự "trên trước, dưới sau", nghĩa là Trung ương thực hiện trước rồi mới đến cơ sở, cấp trên thực hiện trước rồi mới đến cấp dưới; "trong trước, ngoài sau", nghĩa là thực hiện trước hết là ở trong Đảng rồi lan tỏa ra ngoài xã hội.

Trần Vũ

Nguồn :