M
15:38 | 12/07/2018

Phát triển xứng tầm Thủ đô của đất nước

Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI).

phat trien xung tam thu do cua dat nuoc Những nút bấm mang tầm nhìn chiến lược
phat trien xung tam thu do cua dat nuoc Vừa thiết thực vừa hiệu quả

Liên quan đến Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Theo đó, Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, trong đó, nhấn mạnh một số nội dung sau:

Về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội:

Sau 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, xứng tầm là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

phat trien xung tam thu do cua dat nuoc
10 năm Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để khẳng định về tầm nhìn, chiến lược lâu dài, tính đúng đắn và giá trị lịch sử to lớn của chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội;

Những thành tựu nổi bật đã đạt được của Thủ đô trong 10 năm qua trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Thủ đô.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của Hà Nội và của từng địa phương, đơn vị; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực, thi đua phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cần chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển Thủ đô xứng tầm với sự phát triển của đất nước theo tinh thần Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Về sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khó khăn, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

Song song với chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, phải chú trọng thúc đẩy những chỉ tiêu còn đạt thấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng đã đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ mười bốn; coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm khoa học, chất lượng, đúng tiến độ…

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

H.Phạm

Nguồn :