M
10:38 | 15/06/2018

Hướng tới nền hành chính phục vụ

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố được ban hành, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện quyết liệt bằng những văn bản cụ thể. Thành phố (TP) đã tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kết quả, các chỉ số về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), về Cải cách hành chính (PAR Index) đều cải thiện rõ nét.

huong toi nen hanh chinh phuc vu Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị
huong toi nen hanh chinh phuc vu Đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách hành chính

Tập trung chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính

Theo UBND TP, bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, quản lý trật tự đô thị, thúc đẩy môi trường đầu tư, chú trọng y tế, giáo dục... công tác cải cách hành chính được TP tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Năm 2016, 2017 được lấy chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” và năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công (Par Index) năm 2017 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành, tăng 7 bậc (sớm đạt mục tiêu sếp hạng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước).

huong toi nen hanh chinh phuc vu
Bộ phận một cửa thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ TTP; Kế hoạch số 05-KH/TU của Thành ủy; UBND TP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Đến nay TP hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 Sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp. Thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã. Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND Thành phố đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả.

Sau khi thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy, TP đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở và tương đương; Quyết định hướng dẫn mẫu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã; theo nguyên tắc sắp xếp tinh gọn, nhưng đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đồng thời với việc sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, UBND TP phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính

...

Từ năm 2016 đến nay, TP cũng đã ban hành nhiều quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) với nhiều TTHC được cắt giảm chi phí, điều kiện, thời gian giải quyết, công bố TTHC đặc thù, TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của TP. Số lượng TTHC đã được chuẩn hóa là 658 TTHC và được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Thực hiện ủy quyền cho một số sở, ban, ngành thực hiện giải quyết một số TTHC trên các lĩnh vực. Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt 97,33%, trong đó: Sở, cơ quan tương đương Sở đạt 99,98%, UBND cấp huyện đạt 95%, UBND cấp xã đạt 97%. Triển khai hệ thống phần mềm dùng chung lĩnh vực tư pháp - hộ tịch tới 584 xã, phường, thị trấn, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng đạt 93%...

Đồng bộ các giải pháp

Từ kết quả đạt được trong 2 năm 2016, 2017, năm 2018 TP tiếp tục có nhiều giải pháp đẩy mạnh hiểu quả công tác cải cách hành chính. Trong đó TP tập trung triển khai và hoàn thành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị;Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 6(khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng Đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính. Rà soát, cắt giảm người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố…

Đồng thời TP rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức cá nhân. Thực hiện công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngoài ra TP tiếp tục tập trung cải cách TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính. Sử dụng hiệu quả công cụ chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá kết quả đạt được trong cải cách hành chính. Nâng cao xếp hạng chỉ số PAPI. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về việc thu hút, tuyển dụng tài năng trẻ, nguồn nhân lựcchất lượng cao về làm việc tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của TP. Tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

TrầnVũ

Nguồn :